Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Vad är ledarskap?

Vad innebär ledarskap? Vad avgör om du är en framgångsrik ledare och chef? Här lär du dig mer om ledarskap kopplat till motivation, kommunikation och coaching som är grunderna oavsett om du leder hybridarbete, distansarbete eller på plats.
Med inblick i olika ledarstilar och råd om ledarskapsutbildningar så förstår du också vad du själv kan göra för att utveckla ditt eget ledarskap. 


Vår definition av ledarskap

Vi människor pratar allt för sällan om vad ledarskap är och tar ofta för givet att vi menar samma sak.
Ledarskap är inte en position utan handlar om relationer och påverkan. Med ledarskap gör du tydligt vad som ska uppnås i form av önskade beteenden och resultat. Genom att sedan påverka andra lyckas ni nå eller överträffa de mål som satts. Ledarskap är en ömsesidig process som skapas mellan ledare, andra, uppdraget och omvärlden.

Eftersom ledarskap är en aktiv handling – någonting som vi gör tillsammans med andra – går förmågan att träna upp och utveckla. Att reflektera är motorn i din utveckling för att bli en bra ledare.

Ledarskap och motivation

Motivation kan beskrivas som drivkraft: det som får oss människor att agera. Förenklat kan man skilja mellan inre och motivation.

Inre motivation
Viljan till agerande kommer inifrån, egna behov och från en egen vilja.

Yttre motivation
Drivs av yttre belöningar, som exempelvis bestraffning eller belöning.

Yttre belöningar kan fungera om vi ska utföra arbetsuppgifter som är repetitiva och där nya lösningar och arbetssätt inte behövs.
För att lösa mer komplexa, oförutsägbara och kreativa uppgifter behöver vi inre motivation.

Det säger forskningen

Forskare ser tre grundläggande mänskliga behov som skapar förutsättningar för inre motivation. Det handlar om att känna sig kompetent, att uppleva samhörighet och om autonomi. Vårt inre driv vaknar när vi får frihet att utföra uppgifter på vårt eget sätt och kan påverka sammanhanget vi befinner oss i.

Som ledare kan du skapa förutsättningarna för att medarbetare får inflytande, och ingår i sammanhang där de får använda och utveckla sin kompetens. Lyckas du inte med det så kan det leda till minskat engagemang och ohälsa.

Bra ledare kan kommunicera

Ordet kommunikation betyder ”att göra till gemensam sak”. Det är genom att förklara vad som ska uppnås och hjälpa andra att förstå och vilja nå dit som du når önskat resultat. Ledarskap är en process och ett samspel som handlar om kommunikation i olika former:

 • information
 • dialog
 • samarbete
 • uppföljning
 • återkoppling
 • svåra samtal
 • coachning

Kommunikationens vad och hur är otroligt viktigt i ledarskapet. VAD ska vi göra? HUR ska vi göra det?
Att visa omtanke och vara tydlig, att lyssna och fånga upp behov och att återkoppla – ledarskapsvardagen är ett flöde av kommunikation.

Så blir du en bra ledare

Framgångsrikt ledarskap handlar om att skapa förutsättningar för andra. Men som ledare behöver du också få egna förutsättningar för att vilja, kunna och orka vara chef över tid: ett hållbart ledarskap helt enkelt.
Goda ledare styr med tillit men gör inte misstaget att tro att tillit är detsamma som låt-gå ledarskap.

Destruktivt ledarskap

Låt-gå ledarskap innebär frånvaro av ledarskap. När medarbetare blir lämnade att göra vad de vill uppstår tolkningar och samordningen blir bristfällig. 

Ett bra ledarskap handlar om att vara tydlig, närvarande och nyfiken. Genom en ständig dialog klargör du resultat som du sedan nyfiket följer upp. På det viset lägger du förutsättningar för lärande och utveckling. 

Chefs senaste artiklar om ledarskap

Hur är man en riktigt bra chef eller ledare? Hur sätter man lön? Och hur lyckas man motivera sina medarbetare? Läs våra artiklar om ledarskap här nedan.

Fler artiklar

Att leda på distans

Fastän vi leder eller jobbar på distans är våra grundläggande behov desamma. Vi behöver få använda vår kompetens och bli bekräftad i den, ingå i ett sammanhang och ha ett eget inflytande på hur vi utför uppgifter. När vi inte ses informellt i vardagen kan ett bra sätt vara ha fler korta avstämningar med de olika teamen och även individuella möten.

Den gemensamma berättelsen om vad som händer på arbetsplatsen och i verksamheten behöver skapas, förtydligas och tolkas. Att kommunicera oftare och erbjuda digitala dialoger är ett sätt att fortsätta skapa sammanhang. Det är viktigt att möjliggöra tydlighet, fokus och enkelhet.

Ledarskapsutbildningar på distans

Tips:
En del ledare lägger på mer tid på administrativa uppföljningar vilket kan vara kontraproduktivt. Se istället till att ni har ett tydligt fokus på verksamheten och bryt ner aktiviteter vecka för vecka. Förenkla istället för att försvåra.

En annan risk med distansarbete är att vissa medarbetare, som gillar att jobba själva försvinner in i eget arbete utan att expertisen kommer andra till nytta. Som ledare behöver du se till att ni har bra mötesplatser för att sammanfoga individuella insatser till ett organisatoriskt lärande.

Medarbetare som är mer sociala kan istället boka in för många möten, vilket kan leda till att ni tappar fokus. Se till att det finns en god balans mellan samordning och prestation.

Kan du utbilda dig till att bli en bättre ledare?

Ledarskapsutveckling ger större effekt än vad vi tidigare trott, givet att den utförs på rätt sätt. Det visar färska metaanalyser – dvs. studier som har gått igenom samlad forskning om effekt i form av lärande och förändrat beteende, liksom positiva resultat på verksamheten.

För att insatsen ska ge en hållbar effekt behöver en samverkan mellan individen, upplägget och organisationen ske. För att utbilda sig till en bättre ledare behöver du självklart vilja lära och vara beredd att testa och göra förändringar längs vägen.

Utveckla ditt ledarskap – bli en bättre ledare

För att utvecklas i ditt ledarskap behöver du vara öppen för att vilja förändra dig med hjälp av kunskap, träning och återkoppling från andra. Här intill har vi listat några punkter som du kan använda som för att hela tiden vässa ledarskapet.

 • Ha en löpande dialog med din egen chef för att kalibrera in uppdraget och ömsesidigt stämma av riktningen, vilket gör att du kan forma uppdraget utifrån nya behov som uppkommer.
 • Be om återkoppling från din omgivning och testa att omsätta i små steg.
 • Skapa tid för reflektion för dig själv, med dina kollegor och med ditt team.
 • Använd dina naturliga personliga styrkor och se till delegera uppgifter som andra är bättre lämpade att utföra.  
 • Skaffa gärna en handledare eller mentor och glöm inte att fortbilda dig själv. Alla chefer borde få en grundläggande utbildning i ledarskap eftersom det är ett yrke i sig att vara chef.

Vilken ledarskapsutbildning är bäst?

För att en ledarskapsutbildning ska ge bästa möjliga effekt behöver insatsen ses som ett samspel mellan flera aktiviteter som sker före, under och efter utbildningen och i samarbete mellan deltagaren, organisationen och utbildningsupplägget.

Deltagare på en ledarskapsutbildning

Du som ska gå en ledarskapsutbildning behöver tro på att du ska lyckas och vilja förändra dig själv samt förstå kopplingen till organisationens och dina egna mål. Detta sker bäst genom en dialog med den egna chefen eller kollegor.

Organisationen

Viktigt är också att det finns en organisationskultur som uppmuntrar till att omsätta lärandet och testa att göra på nya sätt, även om det inte blir helt rätt från början. Förstudier rekommenderas för att utbildningen bättre ska möta både individens och organisationens utmaningar och önskade behov.

Utbildningsupplägg

När det gäller upplägget är det viktigt att väl beprövade teorier används, att det finns möjlighet att omsätta och träna samt att du som deltagare återkommande får reflektera över nya lärdomar tillsammans med andra.

Det säger forskningen

Forskning visar att det finns ett gap mellan vad vi lär oss på utbildningen och vad vi sedan använder i vardagen, det så kallade transferproblemet. När deltagaren tar med sig tidigare erfarenheter in i utbildningen och lärandet ut i vardagen minskar detta gap. Lärande är helt enkelt reflekterad erfarenhet som kan omsättas i nya tankar, nya handlingar eller nya sätt att se på saker.

Kan du bli chef utan utbildning?

De flesta chefsuppdrag tillsätts utan att man har någon utbildning i att vara chef. Men att vara chef är ett yrke i sig som kräver förmåga att leda andra och verksamheten enligt förväntningar som arbetsgivaren har. Det finns också lagstadgade krav på chefsrollen, bland annat inom arbetsmiljö.

Att tack ja till ett chefsuppdrag utan att få utbildning i vad rollen innebär och verktyg för att axla den är inte optimalt. Det sägs att fotbollsspelare är 80 % i träning och 20 % i match. Men som ny chef förväntas du hoppa direkt in i matchen. Att få träning är en rimlig förutsättning för att lyckas bättre.

Vad menas med ett effektivt ledarskap?

När du utövar ett effektivt ledarskap kan du leda dig själv, andra och verksamheten samt utifrån behov från omvärlden för att uppnå ett hållbart och lönsamt resultat. Du når önskade effekter genom att utveckla medarbetare, team och kan genomföra nödvändiga förändringar för att verksamheten ska bli bättre. Effektiva ledare anpassar sin ledarstil utifrån olika individers och gruppers behov givet den situation den uppgift som ska lösas. Det handlar också om att effektfullt kunna navigera i organisationen och samverka både uppåt, neråt och i sidled liksom vara lyhörd för omvärldens förändringar.

Utbildningar för erfarna ledare

Som ledare blir man aldrig fullärd – det finns alltid sätt att vidareutveckla sitt personliga ledarskap. Här hittar du utbildningar för dig som redan har ett par års erfarenhet av ledarrollen.

Se utbildningarna

Olika ledarstilar

Det finns olika ledarskapsstilar och som ledare kan du använda dig av en repertoar av olika sätt att leda beroende på vad som fungerar bäst i situationen givet behovet i verksamheten, teamet eller hos individen du har framför dig.

En ledarskapsstil som i princip inte utövar ledarskap kallas för låt-gå-ledarskap. Det är en ledarstil som undviker ansvar, håller sig undan konflikter och inte tar fram nödvändig riktning för verksamhet och medarbetare.

Ledarstilar som tar ledarskap kan göra det med att betona relationen eller uppgiften i olika hög grad. I ett situationsanpassat ledarskap kan ledare på ett funktionellt sätt vara instruerande till uppgiften och stödjande i relationen i olika grad, beroende på hur motiverad medarbetaren och vilken kompetens den har relaterat till uppgiften.

Ett annat sätt att dela in ledarstilar är att tala om konventionellt respektive transformativt ledarskap. Ett konventionellt eller transaktionellt ledarskap bygger på att det sker ett slags utbyte, transaktion, mellan ledare som sätter mål och uttrycker förväntan och medarbetare som i sin tur uppfyller mål. Ledarens uppgift är att klargöra vad som ska uppnås och följa upp att det blir gjort. Avvikelser behöver hanteras och hur detta görs har betydelse för hur effektivt ledarskapet blir.

Transformativt ledarskap innebär att ledaren påverkar andra genom att förmedla vision och riktning, utmana och uppmuntra medarbetare att utvecklas och pröva nytt samt leder genom att själv vara en förebild. Vilken ledarstil som lämpar sig bäst beror alltid på sammanhanget och vilket typ av resultat som ska åstadkommas.

Coachande ledarskap

Allt fler företag och organisationer uttrycker en önskan om att chefer och ledare ska vara mer coachande. Det rimmar väl med ambitionen att låta medarbetare ta mer ansvar och leda sig själva för bättre resultat och ökat inflytande. I längden kommer det att möjliggöra för bättre resultat i verksamheten, att medarbetare utvecklas och att tid frigörs för dig som ledare. Vi på Chefakademin ser coaching både som en teknik och som ett förhållningssätt.

Förhållningssättet handlar om att skicka tillbaka ansvaret till medarbetaren där du som chef inte kan och ska ha svaret på allt.

Tekniken handlar om hur man praktiskt går till väga när man håller ett coachande samtal.

Ett coachande ledarskap innebär att du med hjälp av coachning lotsar medarbetaren mot att finna sin egen lösning för att åstadkomma resultat. Coachning handlar om att hjälpa någon att förstå mer om sitt problem. Det görs med hjälp av ett lyssnande, öppet och stödjande förhållningssätt där du som coachar i huvudsak håller inne med dina egna förslag, tips och råd och istället låter den andre hitta lösning, handling och mål. 

Vill du få stöd eller coaching i ditt ledarskap?

En personlig tränare för ditt ledarskap gör dig starkare och skapar resultat! Personligt anpassat ledarstöd – eller coaching – ger dig möjligheten att vässa och utveckla ditt ledarskap. För när du växer som ledare kommer din organisation växa med dig.

Ta reda på mer här!

Pedagogiskt ledarskap

I snäv betydelse syftas oftast pedagogiskt ledarskap på ledarskap som utövas i pedagogisk verksamhet såsom skolan. Men pedagogik har kommit att få en större betydelse och används också inom alla typer av verksamheter för att beskriva medvetna påverkansprocesser för att uppnå lärande. I detta sammanhang handlar pedagogiskt ledarskap om att skapa förutsättningar för att individer, team och organisationen som helhet lär och utvecklas.

Typiskt för ett pedagogiskt ledarskap är att utveckla förutsättningar för samarbete och lärande i och mellan individer och organisationen. Ett pedagogiskt ledarskap med uppgiften att möjliggöra lärande inom och mellan individen, behövs särskilt i dagens organisationer som snarare är kaotiska än linjära och rationella.

Agilt ledarskap

Agilt ledarskap handlar om att skapa arbetssätt och förutsättningar för att snabbt kunna anpassa sig till omvärldens föränderliga behov. Helt enkelt: anpassningsförmåga. Medarbetare ges stort ansvar med tydliga ramar om hur de kan arbeta, ofta tvärfunktionellt, för att i kontakt med kunder och omvärld förstå hur verksamheten kan förbättras och utvecklas.

Men att jobba agilt är inte att jobba utan riktning eller att sakna en plan. Fortfarande behövs mål och inriktning men vägen dit behöver ske genom lärandeloopar. Precis som när det handlar om att utvecklas i ledarskapet är reflektion ett viktigt verktyg i det agila arbetssättet. Att göra, reflektera, lära och testa igen sker som ett ständigt flöde och skapar lärande.

Organisationens ledarskap

För att få större gemensam effekt av ledarskapet, behöver det samordnas i organisationen där såväl ledare som medarbetare vet vad som kännetecknar ett gott ledarskap, i form av önskade beteenden i vardagen. En samstämmig ledning som i ord och handling förmedlar likartade budskap ger tydliga förutsättningar till medarbetare oavsett avdelning eller enhet.

När ledare agerar på helt olika sätt i samma organisation kan det uppstå onödig ineffektivitet om medarbetare behöver tolka spretiga handlingar. Samsyn innebär inte alla gånger att man från början tycker samma sak men man har skapat ett gemensamt sätt att se på något genom att i dialog förstå vad man menar med ibland fluffiga ord.

Skapa er unika ledarskapsutbildning

Skapa ett hållbart ledarskap som består och skräddarsy utvecklingsinsatsen efter din organisation, arbetsgrupp eller ledningsgrupp. Här utgår vårt team efter era specifika utmaningar, hur ni vill lära och vad era målsättningar är. Eller gör utbildningen internt för bara era medarbetare.

Jag vill veta mer!

Ledarskapsverktyg

Centrala verktyg i ledarskapsutveckling är att utveckla förmågan att kommunicera, samarbeta, ge feedback, leda team, lyssna, vara närvarande, ta fram mål och följa upp aktiviteter och beteende. Att få modeller och verktyg för att leda förändring, få med sig andra och att hantera motstånd.

I Chefakademins upplevelsebaserade utbildningar ökar deltagarna sin självkännedom genom en större medvetenhet om egna reaktioner och hur personliga beteenden kan väcka för reaktioner hos andra.

För att förena teori med praktik och gå från insikt till handling, används reflektion som ett centralt verktyg. Reflektionen bidrar till att möjliggöra fler handlingsalternativ i olika situationer samt skapa lärande av upplevelser.

Att leda i offentlig sektor

Ledarskapet har en liknande funktion oavsett verksamhet. Däremot kan struktur, styrning, arbetssätt och kultur skilja sig mycket åt. Inom offentlig sektor finns särskilda regelverk att ta hänsyn tilvarför särskilda kompletteringar om chefsrollen kan behövas av arbetsgivaren. Forskning har visat att det kan vara utmanade att som chef gå från privat till offentlig sektor då verksamhetslogikerna är olika.

Fler artiklar om ledarskap

Mer från Chef