Chefakademins pedagogik och filosofi

Vi vågar säga att vi är lite unika med att kunna erbjuda utbildningar inom ledarskapets samtliga tre grunddimensioner: Leda sig själv, leda andra samt leda verksamhet. Det betyder att vi kan hjälpa chefer och ledare på samtliga nivåer inom din organisation.

Samtliga av våra ledarskapsutbildningar innehåller inslag som syftar till att utöka självinsikt och djupare reflektion över hur vi påverkar andra.

Allt vi gör syftar till att förbättra verksamheten, men ur ett ledarskapsperspektiv är det nödvändigt att vi urskiljer och fördjupar oss i vad det betyder. Att leda sig själv med självinsikt och självförtroende anser vi vara grunden för ett effektivt ledarskap. Därför är det ett inslag som återkommer i samtliga utbildningar, även om man får mest av denna dimension inom utbildningarna på grundnivå, till exempel UGL och Ny som chef.

Vår syn på ledarskap

Grundbulten i vår syn på ledarskap är att chefer och ledare ska se på sin roll som ett uppdrag där de, utrustade med olika verktyg, har ansvar att skapa positiva resultat och framgång för de företag där de arbetar. För att kunna fullfölja sitt uppdrag måste de också inse att de åstadkommer resultat genom andra. För att lyckas som chef och ledare och leverera ett bra resultat måste de därför vara intresserade av och ha en positiv syn på människor.

Effekterna av ledarutveckling

Chefs- och ledarutveckling handlar om att skapa beteendeförändring. Att få nya perspektiv, förståelse och ny kunskap är en början. Men det väsentliga är hur ledarskapsträningen positivt kan bidra till att uppfylla organisationens mål och skapa bestående effekt för både deltagare och organisation.

Ledarskap sker i en samskapande process mellan ledaren, de som ska ledas och det sammanhang som ledaren verkar i. Ett gott ledarskap är inte en egenskap eller medfödd talang. Ledarskap kan utvecklas genom att lära, göra, reflektera och få återkoppling från omgivningen.

När vi designar utvecklingsinsatser för ledare och chefer utgår vi från vår långa och beprövade erfarenhet tillsammans med forskning om vad som skapar effekt av ledarutveckling. Våra ledarskapsutbildningar och utvecklingsinsatser innehåller alltid nedanstående delar:

Chefsinvolvering

Att involvera närmsta chef före, under och efter medarbetarens utbildning skapar högre effekt. Därför stöttar vi deltagaren med att ha ett samtal med sin chef liksom att bjuda in deltagarens chef till Chef- och ledarforum där vi går igenom vad utbildningen går ut på och hur chefen kan stötta för större effekt.

Behovsdriven analys

Ledarskapsutveckling som baseras på behovsdriven analys skapar högre effekt. Därför hjälper vi företag att konkretisera önskat resultat och förväntade beteenden. Om medarbetaren går ett av våra fasta ledarskapsprogram handlar det om att deltagaren med sin chef stämmer av förväntan med insatsen kopplat till organisationens mål och önskade läge.

Återkoppling

Att få  återkoppling på sitt ledarbeteende är viktigt för att skapa motivation till förändring och framsteg. Hos Chefakademin använder vi olika metoder och verktyg för att mäta ledarbeteende före och efter insatsen vilket möjliggör ny förståelse för att skapa nya beteenden.

Verklighetsgrundad träning

I våra ledarskapsprogram får deltagaren uppgifter att göra före och efter varje utbildningsträff så att gapet mellan vardag och träning kan överbryggas. Deltagaren tar med sig erfarenhet in i utbildningen och lärandet tillbaka i verksamheten. Dessutom förstärks individens möjligheter att finna sin motivation, komma förberedd samt att i sin vardag både tillämpa och reflektera över sitt ledarskap.

Vår pedagogik: Bra saker tar tid

På Chefakademin nöjer vi oss inte bara med kort inspiration, utan vill skapa bästa förutsättningar för bestående transformation av ledare och organisationer.

Det behövs uthållighet för att förändra beteenden. Bra saker tar tid och quick fix-lösningar skapar inte bra chefer. Därför har vi utformat en längre process för reflektion, tillämpning och integration i den vardag där deltagaren befinner sig. I våra utbildningsformat får deltagaren möjlighet att landa, få nya perspektiv och verktyg för att utveckla önskade ledarförmågor.

Med hjälp av lite längre utbildningar, internatupplägg med övernattning, erfarenhet och handledare som ställer individen i fokus skapar vi förutsättningar för att utveckla våra deltagares personliga ledarskap.

Upplevelsebaserat lärande bygger på att vi tillsammans på plats skapar situationer och diskussioner som blir grunden för vårt lärande. När vi bearbetar och reflekterar över dessa upplevelser kan vi dra lärdomar som får en djupare förankring. Våra hjärnor aktiveras på ett annat sätt än om vi bara läser en text, tittar på en film eller lyssnar på en föreläsning.

Inte vad men hur

Du kan läsa om ledarskap i en bok eller på nätet. Men det blir inte ditt ledarskap kopplat till just din unika situation. För att utveckla sitt personliga ledarskap krävs tid och ett forum som låter dig blicka inåt och se djupare i dig själv – att se dig själv genom andra och förstå hur du uppfattas och hur ditt beteende påverkar din omgivning. Vilken informella roll du har under ytan i en grupp. Ett villkor för att förstå sina medarbetare på riktigt är att du först förstår dig själv.

Internatutbildningar ger dig tid att reflektera

Effekten av att spendera tre heldagar i taget med en grupp främlingar är större än vad man kan tro. Vi har lite svårt att i ord beskriva varför, men mycket har att göra med de som leder våra utbildningar; det krävs fokus och lång erfarenhet för att skapa den där speciella tilliten till varandra så man vågar dela med sig av sina innersta tankar. Att komma djupare ner under ytan och nå fram till insikter som du aldrig annars skulle ha nått fram till. Vi skapar en trygg miljö där du vågar pröva nya idéer och växa i ditt personliga ledarskap.

Majoriteten av våra utbildningar är förlagda på internat med övernattning och helpension under tredagarsmoduler. Du kommer iväg från din vardag till en tid och plats som låter dig experimentera och pröva nya handlingssätt. Med hjälp av din utbildningsledare och andra deltagare kommer du att vinna nya perspektiv och insikter som du har hjälp av i den krävande ledarrollen. Ta fram ditt personliga ledarskap.

Våra konsulter och handledare

Gemensamt för våra konsulter och handledare är att alla är mycket väl meriterade och på bred front har den kompetens, bakgrund och erfarenhet som behövs för de uppdrag de skall genomföra. Chefakademin har en stark kärna i sina programansvariga som säkerställer kvalitet och effekter i alla leveranser i alla våra utbildningar.

Våra utbildare har varit eller är chefer, projektledare, coacher med flera roller både i linjen och i stabsfunktion. Det hundratal personer vi samarbetar nära med har olika branscherfarenhet, olika akademiska meriter, olika praktiska erfarenhet, såväl nationellt som internationellt. De är inte enbart föreläsare utan blandar teorigenomgångar med processgenomgångar, modellbeskrivningar med tillämpningsövningar och personliga reflektioner. De använder sina egna erfarenheter, såväl  framgångar som misstag som en del av utbildningen.

Våra konsulter och handledare är licensierade i en mängd olika instrument och verktyg. Allt detta bidrar till att skapa bästa förutsättningar och en miljö och stämning som uppmuntrar lärande.

En del av konsulterna är generalister, andra är specialister. Några fokuserar på ledarskap, andra på personlig utveckling, coaching eller verksamhetsledning. Gemensamt för alla är gedigna pedagogiska kunskaper, hög professionalism och ett brinnande intresse för utveckling av chefer och ledare. Alla delar engagemanget för att utveckla våra kunders affärer genom utveckling av chefer och ledare.

I de uppdrag där det krävs djupare kompetens i personlig utveckling har vi handledare som är utbildade vid Gestaltakademin eller Psykosyntesakademin. De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna i de instrument som används, till exempel OPQ 32, IDI, IPU, SDI och MBTI.

Kärnan i Chefakademins organisation är våra erfarna programansvariga som säkerställer att alla leveranser, i såväl öppna utbildningsprogram som företagsanpassade utbildningar, möter kundens mycket högt ställda krav på alla delavsnitt.

Chefakademin ser mycket seriöst på användandet av olika instrument och använder endast etablerade verktyg i enlighet med de riktlinjer och krav som finns. Vi har resurser och kompetens att leverera kartläggningar och utvärderingar med de flesta etablerade instrument. Skulle det vara så att vi inte redan har ett instrument i vår ”repertoar” certifierar vi oss gärna i de instrument som kunden väljer att använda.

De coacher vi använder är flertalet certifierade enligt ICF, International Coach Federation. Det är en oberoende organisation, dvs inte knuten till någon specifik utbildning. Dess syfte är att verka för medlemmarnas utveckling, certifiera yrkesverksamma coacher och coachutbildningar, definiera etiska riktlinjer för yrket och utveckla coachyrkets kärnkompetenser. Om du är intresserad av coachning, fristående eller i relation till någon av våra andra utbildningar, rekommenderar vi dig att läsa lite mer om vårt coachningserbjudande.

Vår egna konsultakademi ger både våra interna och externa utbildningskonsulter en kontinuerlig utveckling som chefs- och ledarskapsutvecklare. Konsultakademin ger en grund för gemensamma värderingar och pedagogik i våra utbildningar. Det ger bättre utbildare och bättre resultat för våra deltagare och kunder.

Konsulterna och handledarna i våra större öppna utbildningar samlas regelbundet tillsammans med de programansvariga för att kontinuerligt utvärdera och uppdatera innehållet.

Vår nätverksorganisation gör oss flexibla. Vi är inte bundna av att använda vissa resurspersoner, utan väljer programansvariga och konsulter utifrån varje enskild organisations unika förutsättningar.

Den stora leveranskapacitet och kompetens som vi innehar säkerställer kontinuitet, anpassningsförmåga och möjlighet att möta förändrade krav i uppdragets natur under projektets gång. Vi vet att nya och förändrade behov ofta identifieras i samband med utvecklingsprocesser.

Vårt utbildningserbjudande

Ladda ner information om hela vårt utbildningserbjudande som PDF, och ta reda på hur vi kan hjälpa dig och din organisation att utvecklas. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.