Vem tänker – egentligen – på chefens egen arbetsmiljö?

Första linjens chefer utför ofta det viktiga arbetsmiljöarbetet åt andra. Men deras egen arbetsmiljö förbises. ”Det är en yrkesgrupp där stora krav ställs både ovanifrån och underifrån”, menar Malin Cato på Arbetsmiljöverket, som efterlyser en hållbar arbetsmiljö även för chefen.

Arbetsmiljö
Publicerad

Hela 65 procent av första linjen-chefernas arbetsmiljö har stora brister, enligt Arbetsmiljöverket inspektion av mer än 1000 arbetsplatser i privata näringslivet under 2022–2023.

Det handlar om arbetsbelastning, tydlighet kring arbetsuppgifter, arbetstid och bristande rutiner kring kränkande särbehandling.

Men det handlar också om hur chefernas arbetsmiljörisker undersökts, riskbedömts och åtgärdats, hela det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Och det har uppdagats att första linjen-chefernas arbetssituation exkluderas från det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Oftast utför dessa personer det viktiga arbetsmiljöarbetet åt andra – men deras egen arbetsmiljö förbises.

”Man tänker inte på chefen som en medarbetare med en egen arbetsmiljö”, säger Malin Cato, som är arbetsmiljöinspektör och projektledare vid Arbetsmiljöverkets avdelning för inspektion, till Göteborgs Posten.

De närmste cheferna exkluderas när medarbetarundersökningar, skyddsronder och medarbetarsamtal genomförs.

Cheferna ses som arbetsgivarrepresentanter och skyddsombuden som representerar medarbetarna rapporterar till dem. Cheferna själva står dock utan egna skyddsombud.

”Första linjens chef är en yrkesgrupp där stora krav ställs både ovanifrån och underifrån.”

Deras arbetsmiljöfrågor hanteras utanför det systematiska arbetsmiljöarbetet, oftast på enskilda avstämningsmöten.

Det medför att första linjens chefers arbetsmiljöfrågor hanteras enbart på individnivå och inte lyfts upp på den organisatoriska nivån.

Bristerna man upptäckt handlar om rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet, uppgiftsfördelning av arbetsmiljöuppgifter, kunskaper för medarbetarna om risker i arbetet, undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön samt introduktion av nya medarbetare/chefer.

Det finns dock inga större skillnader i brister i arbetsmiljöarbetet mellan stora och små företag. Det är till och med så att många storföretag, som oftast anlitar specialister, ändå har procentuellt fler inspektionsmeddelanden än de riktigt små företagen.

Malin Cato skriver i rapportens slutsats:

”Första linjens chef är en yrkesgrupp där stora krav ställs både ovanifrån och underifrån. Det kan leda till stress och en ohållbar arbetsmiljö. Det är viktigt att komma ihåg att alla ska kunna, vilja och orka arbeta ett helt arbetsliv. Och det är viktigt att det är tydligt vem som har till uppgift att arbeta för en hållbar arbetsmiljö – även för första linjens chefer”.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden