Chefs undersökning: Hybridjobb bra för chefspusslet

Hybridjobb Det nya arbetslivet ger mer tid för partner och barn, det visar Chefs undersökning. Den främsta orsaken är möjligheten till distansarbete. ”Det är en kraftfull signal man inte kan ducka för”, säger forskaren Louise Bringselius.

Arbetsmiljö
Publicerad

Vad

Var tredje chef uppger att de har balans i livet nästan jämt. Före pandemin var det bara var fjärde chef som tyckte att de fick ihop alla delarna i livet.

Nytta

Vad är det då som har förändrats? Majoriteten av cheferna anser att just möjligheten till distansarbete är det främsta skälet till att livet i stort har blivit bättre.
Illustration: Anna Harvard

Möjligheten till distansarbete har frigjort tid, det uppger sex av tio chefer i Chefs undersökning om livet efter pandemin, som 1 516 chefer svarade på i början av december. Det har blivit lättare att få ihop livspusslet. Och hälften av cheferna säger att de har fått mer tid över för sin partner. 

”Alla siffror i undersökningen går åt samma positiva håll. Mer frigjord tid, mindre stress, bättre familjerelationer. Även om man bör ta med i beräkningen att det är relativt få av de deltagande cheferna som har småbarn. Men resultatet stämmer med den internationella forskning som vi har gått igenom på uppdrag av Mynak” (Myndigheten för arbetsmiljökunskap, reds anm), säger Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. 

”Det är en kraftfull signal som man inte kan ducka för”, säger Louise Bringselius, docent och forskare inom organisation, tillit och ledning vid Lunds universitet.

Hon menar att vi behöver släppa missförståndet att distansarbetet bara gynnar medarbetarna.

Louise Bringselius.

”Studien bekräftar det som vi hör från många olika håll. Att cheferna har glädje av omställningen till distansarbete.”

Undersökningens resultat är, enligt henne, en springande punkt i den diskussion om vårt nya arbetsliv som just nu pågår för fullt i medierna.

Diskussionen utlöstes i början av december då Boston Consulting Group hävdade att distansarbetet var förödande för Sveriges företag. Därefter har ett stort antal chefer och forskare skrivit långa debattinlägg.

”Diskussionen och undersökningen säger mycket om framtiden och det paradigmskifte vi står inför. Ledarskapet har blivit mer utmanande men också bättre då cheferna får mer frihet. Och vi vet att cheferna levererar bättre när de också har ett bra privatliv”, säger Louise Bringselius.

Var tredje chef uppger nu att de har balans i livet nästan jämt. Före pandemin var det bara var fjärde chef som tyckte att de fick ihop alla delarna i livet, enligt en undersökning som Chef gjorde i slutet av 2019

47 procent säger att livspusslet har blivit lättare efter pandemin. 38 procent hävdar att det inte är någon skillnad och 15 procent anser att livspusslet blivit svårare. 

Vad är det då som har förändrats? Jo, majoriteten av cheferna anser att just möjligheten till distansarbete är det främsta skälet till att livet i stort har blivit bättre. Så många som 58 procent säger att distansarbetet frigör tid.

”Tid till vad?”, frågar sig Louise Bringselius, och pekar på en av distansarbetets fallgropar – att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut och att mer tid skulle kunna gå åt till att arbeta mer. 

”Det är oerhört utman­ande att ta hand om and­ras oro när man knappt kan hantera sin egen.”

Annah Thunberg

Men resultatet på de efterföljande frågorna i undersökningen pekar mot att så inte verkar vara fallet.

Innan pandemin var det 61 procent som uppgav att de hade dåligt samvete för att de inte hann med sina barn. I dag har den siffran minskat med 16 procentenheter. Nu svarar 45 procent av cheferna ”ja, ofta” och ”ja, ibland” på om de har dåligt samvete för sina barn.

Likaså när Chef frågar om cheferna har tillräckligt med tid för sina partner ser man en statistiskt signifikant skillnad. Före pandemin var det endast 37 procent som ansåg att de hann ägna sig åt sin relation i den utsträckning de ville. I dag ser det betydligt bättre ut, nu säger åtminstone hälften att tiden räcker till att umgås med sin partner, även om man naturligtvis önskar att det vore 100 procent. 

”Jag har också fångat upp en känsla av ökat kvalitet i relationerna”, säger Annah Thunberg. I sitt arbete som ledarskapscoach, och på sitt Instagram-konto @ledarcoachen med 55 000 följare, möter hon många chefer som funderar över de här frågorna.

Annah Thunberg.

”Det har blivit mindre checka av uppgifter och sköta det som måste skötas, och mer tid till att prata och hitta på saker tillsammans. En ny nivå av att känna sig sedd och hörd hemma. Och hur vi har det hemma påverkar naturligtvis hur vi har det på jobbet.” 

Det går inte att dra en skarp linje mellan arbete och fritid, menar Annah Thunberg. Får du en dålig start på morgonen kommer det att påverka hela din arbetsdag. 

”Att cheferna har det bättre hemma är fantastiskt både för måendet och prestationen på jobbet.”

Annah Thunberg föreläser ofta om hur vi kan jobba hälsofrämjande utifrån en större förståelse för människors olikheter. Hon ser att pandemin och distansarbetet har bidragit till att vi tar mer hänsyn till att alla har olika behov och önskningar. 

”När man anpassar behoven utifrån individen kan man även se prestationsförbättringar. Många arbetsgivare ser redan fördelarna med att vara mer flexibla mot medarbetarna. De får mer tillbaka.”

Under pandemin jobbade en och en halv miljon svenskar hemma. Enligt en studie gjord av EIBA, Europeiska institutet för beteendevetenskaplig analys, uppskattade två av tre personer att jobba hemifrån, och 60 procent uppgav att de hade nått sina affärsmässiga mål.

Hälften av de återstående 40 procenten hade lite för otydliga mål för att kunna svara på om de uppnåtts. Det är i sig ett viktigt budskap till landets chefer, men hör hemma i en annan artikel. Poängen är dock att de flesta anser att de gör det de ska även hemifrån. 

När det gäller vad som försvårar livspusslet i chefernas arbetssituation framträder den totala arbetsbördan tydligare än hybridarbetet i sig. 25 procent jobbar kvällar och helger, 25 procent tampas med krävande medarbetare. Endast 16 procent anser att hybridmöten och medarbetare och/eller chefer på distans försvårar för dem. 

”Det är ett jättebra tal. Anmärkningsvärt lågt”, säger Louise Bringselius.

Men stressade är cheferna fortfarande. 2019 svarade 87 procent av cheferna ja på frågan om de var stressade. Tre år senare är det 82 procent.

Men så har inte heller arbetsbördan minskat direkt. Vi gick från pandemin till krig och lågkonjunktur. Annah Thunbergs erfarenhet är att det inte bara handlar om att cheferna fått fler arbetsuppgifter, utan även om en känsla av otillräcklighet. På frågan om vad som har förändrats efter pandemin uppger också 17 procent av cheferna att de känner sig mer ensamma, eftersom många jobbar på distans. 

”Många bär inte bara på sin egen oro, utan de är också oroade för sina medarbetare. Det är oerhört utmanande att ta hand om andras oro när man knappt kan hantera sin egen. Det är väldigt få som vet vad som kommer att hända, och vad som orsakar stress och oro ser väldigt olika ut från bransch till bransch”, säger Annah Thunberg.

”Vi vet att cheferna levererar bättre när de också har ett bra privatliv.”

Louise Bringselius

Gunnar Aronssons slutsats är att det sammantagna resultatet av chefernas livspussel handlar om tid. 

”Det är positivt att cheferna upplever att de har frigjort tid, och det bör ha skett genom ökad flexibilitet och inbesparad tid på resor, för cheferna jobbar fortfarande väldigt många timmar.”

”Det blir spännande i fortsättningen. Studien visar att det är möjligt för både chefer och medarbetare att distansarbeta”, säger Louise Bringselius som länge varit bekymrad över den instrumentella synen på chefskapet. Hon ser en möjlighet att vi framöver kan få vara lite mer människa på alla nivåer.

Om undersökningen: Webbaserad enkät som besvarades av 1 516 personer i månadsskiftet november–december. 73 procent kvinnor och 27 procent män. 35 procent är mellan 41 och 50 år, 44 procent mellan 51 och 60 år, 12 procent över 60 år. 36 procent är chef på ledningsnivå, 36 procent mellanchefer och 15 procent gruppchefer eller arbetsledare.

Grafik och illustrationer: Anna Harvard

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden