100 tips från chefer om motivation

Hur motiverar svenska chefer sina team? Här är chefernas favoritmetoder, visar Chefs undersökning.

Motivation
Publicerad
Illustration: Anna Harvard

1. Var noga med att se och bekräfta medarbetarna hela tiden.

2. Visa närvaro, jobba nere i myllan, var nyfiken på hur arbetet går. 

3. Finn karaktär och styrkor bland medarbetarna, anpassa delar av arbetet efter detta.

4. Medledarskap gör att vi leder varandra och vågar göra både fel och rätt.

5. Fråga: Vad motiverar dig?

6. Det måste vara roligt att gå till jobbet – hur kan jag hjälpa dig med att uppnå den känslan?

7. Fokusera på uppdraget och vad det är till för.

8. Var närvarande och engagerad. Bry dig.

9. Involvera i beslut och skapa möjlighet att ses utanför kontoret.

10. Interagera socialt. Få vänner på jobbet.

11. Skapa delaktighet, ge mycket plats för skratt och ansvar och mandat till medarbetarna.

12. Se till att som ledare verkligen intressera dig för dina medarbetare. Att ha chefer som bara tänker på sig själva och inte höjer med­arbetarna är förödande.

13. Mät och diskutera resultatet med alla i teamet för att se hur vi kan hjälpa varandra.

14. Låt medarbetarna vara med och påverka hur man ska nå uppsatta mål. 

15. Konkurrera med omgivningen, mät individuell produktion. 

16. Var närvarande och lyssnande! 

17. Sätt tydliga ramar för vad, hur och varför. Med svängrum för att lösa utmanin­gar ensam och i grupp.

18. Hitta syftet med arbetet och skapa ett tydligt mål.

19. Var en tydlig ledare som inte väjer för ”svåra frågor”. Skapa ett klimat av samarbete och samsyn.

20. Personlig kartläggning av medarbetarens mål både privat och på arbetet. Utmynnar i att den anställde skapar en egen vision som påminnelse/motivation i löpande avstämningsmöten. ”Varför” är nyckeln i allt vi gör.

21. Träffa alla medarbetare varje morgon, se dem, säga hej och önska dem en trevlig dag.

22. Var tillgänglig. Lös problem på en gång. Backa ditt team. Börja varje vecko­möte med vad som var bra förra veckan. Lyft enskilda medarbetare inför gruppen.

23. Som kyrkoherde i Svenska kyrkan och chef samlar jag medarbetarna regelbundet till gudstjänst. Det är fint i alla tider, men inte minst i svåra sådana, att samlas inför Guds ansikte med bön för världen, kyrkan och oss själva.

24. Lyssna och ge relevant och konkret positiv feedback. Delegera ansvar och befogenheter.

25. Det ska inte bara vara ok att ha roligt på arbetsplatsen – gör så att det även är premierande.

26. Om möjligt, ge medarbetarna frihet att lägga upp och planera det egna arbetet.

27. Så ett frö. Prata om det som komma skall under en längre period, så det landar bra.

28. Uppmuntra delaktighet för att påverka.

29. Låt alla känna delaktighet och få möjlighet att påverka utifrån sin roll. Det handlar många gånger om att bryta ner strategierna till mer greppbara planer som avdelnin­gen och teamet kan kroka fast sitt dagliga arbete i. Låt människor märka att det de gör är av vikt för det övergripande målet.

30. Förmedla målet med verksamheten. Är du själv engagerad så smittar det. Och om människor känner att arbetet gör skillnad blir de mer motiverade.

31. Inkludera och acceptera olikheter. I en homogen organisation där alla tänker lika kommer man inte långt.

32. Transparens i alla lägen. 

33. Var på gott humör, se var och en och ge beröm för konkreta saker. Mitt synsätt är att jag utgår från att alla vill göra sitt bästa.

34. Fokusera på verksamheten och vilka vi är till för.

35. Prata ofta om hur vi ligger till och vad vi gör bra. Presentera olika case inom det område man jobbar i. Ge ofta positiv feedback individuellt.

36. Ju fler vi är som samtalar med varandra, desto bättre!

37. Få varje medarbetare att bidra till bra stämning genom att låta dem dela med sig av färska lärdomar från jobbet.

38. Ta dig tid att jobba med psykologisk trygghet på olika sätt, formella och informella. Vi har en aktiv liten grupp som arrangerar olika roliga aktiviteter med alla medarbetarna, och som syftar till att bygga upp psykologisk trygghet. 

39. Få människor att vilja av egen fri vilja. Skapa insikt om att varje individs arbete är viktigt och gör skillnad, både kort- och långsiktigt, operativt och strategiskt. Min uppfattning är att lön generellt är sekundärt när man arbetar enligt ovan och att frågan oft­ast uppkommer som ”symptom” när andra delar inte funkar. 

40. Var nära dina medarbetare. Se dem och ge dem feedback. Var på plats om du behöver ha dem på plats.

41. Förklara och motivera varför något behöver göras, exempelvis: Det är viktigt att vi gör A för annars blir B inte rätt och det är något som påverkar kunderna. 

42. Se vad du själv kan göra, peka inte på alla andra. Det börjar med en själv! Hitta det lilla som många kan sluta upp kring och bygg sedan på. Det är inte en åtgärd som löser allt, men hjälper till med riktningen. Satsa på inkludering och att ha kul tillsammans!

43. Förstå medarbetarna och verksamheten, prioritera tillsammans.

44. Små saker i vardagen: Gemensamt fika, uppmärksamma födelsedagar, gemensamma aktiviteter utanför arbetet.

45. Prioritera tillsammans.

46. Tydliggör mål, prioriteringar och förväntningar, fråga vad den enskilde medarbetaren motiveras av.

47. Mät, mät, mät – och prata om resultaten.

48. Stoppa nedåtgående spiraler av negativt prat. Lyft fram de goda exemplen. Låt medarbetarna få berätta om lyckade samarbeten, att prata om den goda arbetsplatskulturen och de goda resultaten skapar mer av samma vara. (Även om det är svårt att hitta dem, ansträng dig för att leta!)

49. Jag vill påstå att det dåliga ledarskapet är ett MYCKET stort problem inom offentlig sektor, där jag arbetar. Förhindra tystnadskultur, få in det tillitsbaserade ledarskapet. I dag jobbar vi snarare efter devisen: Tillit är bra, kontroll är bättre. Hårresande – enligt mig.

50. Håll örat mot rälsen.

51. Tydlighet, eget inflytande och ansvar, trygghet och tillit.

52. Var på plats på jobbet och bry dig om medarbetarna. Det går inte att vara en bra chef på avstånd, då räcker det med en administratör. Det handlar om människor som ska göra saker tillsammans. Och ha kul tillsammans. När det skaver, ta upp frågan på ett tidigt stadium och prata om det. Medarbetarna gör som chefen gör. Om chefen finns där och bjuder på sig själv, visar engagemang och bryr sig om så kommer medarbetarna också att börja med det. Och ja, det tar tid men det är det som ledarskapet handlar om. 

53. Individanpassad, nära och tät dialog. Öppna frågor, närvaro i lyssnandet och ett ständigt vi-perspektiv.

54. Se varje medarbetare i vardagen.

55. Får du en fråga kring en uppgift, undvik att berätta hur du skulle ha gjort, fråga i stället medarbetaren hur den vill göra. Ofta finns ett embryo till en idé och då kan ni resonera er fram till en bra lösning. Mycket mer motiverande för medarbetaren att utföra sin egen idé än chefens.

56. Våga göra misstag!

57. Starta arbetsdagen med vanligt hyfs dvs hälsa på varandra, var nyfikna på varandra och vad deras arbete innehåller.

58. Lyft upp goda exempel.

59. Behandla alla lika.

60. Be medarbetare fundera på vad de vill med sin karriär, och hur det fungerar ihop med företagets mål och inriktning.

61. Var öppen och ärlig och använd fakta.

62. Kontinuerlig feedback och närvarande ledarskap. Sätt tydliga mål och en vision som inte är omöjlig att uppnå.

63. Varje persons största önskan är att bli sedd och bekräftad – se individen, var personlig och stäm av regelbundet med uppföljningsmöten eller walk ’n’ talks. Skapa förutsättningar för inre motivation och engagemang genom att fokusera på kompetensen inom gruppen, samhörighet, att lära känna varandra. Autonomi: Jobba med era processer, detalj­styr inget, ge tydliga mandat och beskriv förväntansbilden, följ upp!

64. Det är vi tillsammans som utgör laget och jaget.

65. Var tydlig med dina förväntningar.

66. Var närvarande och känn av stämningen. 

67. Checka in och stäm av ofta.

68. Utgå från att alla vill göra ett bra jobb.

69. Tror de flesta blir mer motiverade om man ses fysiskt. Bestäm vissa dagar då man är på kontoret och ha kul då.

70. Vid distansarbete i större omfattning: Upprätta kontinuerliga ”check ins” (”kaffemaskinsurr”), hellre för många än för få. Även om medarbetare uttrycker att det sociala inte är så viktigt, finns det ändå ett värde i att få småsnacka i en kontext som inte är direkt jobbrelaterad.

71. Hitta individens egna drivkrafter och ge dem utrymme. Möjliggör balans mellan arbete och privatliv.

72. Håll täta möten. Fika och skratta tillsammans.

73. Inför flexibel arbetstid.

74. Ta tid till samtal med varje medarbetare så ofta det går.   

75. Förmedla känslan av att vara sedd och uppskattad – med tydliga individuella exempel.

76. Träning!  

77. Låt människor få arbeta självständigt (men med tydlighet kring uppgifter och mål). Fråga och lyssna – hur vill hen utvecklas? Det måste också vara okej att inte vilja utvecklas. Ibland är livet så.

78. Anordnar gruppaktiviteter med jämna mellanrum såsom AW, träningspass och gemensamma luncher. Att gruppen mår bra tillsammans underlättar verkligen. Vi jobbar dessutom med att ta hand om personer som har arbetsrelaterad ohälsa så vårt mål är att inte hamna där själva.

79. Ett glatt humör smittar.

80. Ge energi och försök se det positiva.

81. Håll en relevant dialog och översätt övergrip­ande strategier, tydligt kopplat till kultur.

82. Håll människor informerade, ge möjlighet att påverka.

83. Lita på varandra.

84. Påpeka förbättrings­potentialer, på ett konstruktivt sätt.

85. Visa förståelse. Bjud på fika eller lunch, skapa saker att se fram emot, var inlyssnande.

86. Ge medarbetarna tydliga ansvarsområden som de äger.

87. Avsätt tid och resurser för att genomföra goda förslag.

88. Ta dig tid att se och bekräfta alla individuellt.

89. Bekräfta, beröm, utmana.

90. Var närvarande, fiska upp det som händer när det händer och utgå från det. 

91. Ha högt i tak, var hjälpsam, samarbeta, fråga efter förbättringsmöjligheter och sträva mot att förbättras.

92. Låt människor välja och skifta arbetsuppgifter, på villkor att alla jobb blir utförda.

93. Frihet ger ansvar. Alla vill göra ett bra jobb.

94. Se medarbetaren. Komma ihåg utmanin­gar personen haft både arbetsmässigt och personligt.

95. Inse att allas åsikter är lika viktiga.

96. Föregå med gott exempel. Var engagerad och positiv, det smittar av sig.

97. Låt medarbetarna själva sätta målen.

98. Tydliggör hur enskilda prestationer möjliggör de stora målen.

99. Ta tid för att prata om läget, även känslor, återkommande. Peka på syfte och mål, inge hopp och energi.

100. Avsluta veckan med mejl som tackar för arbetet som gjorts.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden