Strategisk ledningsgrupp i en lärande organisation

Ledningsgruppen står för det operativa och strategiska beslutsfattandet i en verksamhet. För att en ledningsgrupp ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att det finns ett gemensamt ledarskapsspråk i gruppen, och tydliga mål och spelregler kring hur beslut fattas för att gynna verksamheten som helhet.

För att nå dit kan ledningsgruppen behöva arbeta med grupputveckling. En ledningsgrupp som är präglad av tillit och förtroende blir mer effektiv i sitt uppdrag att leda verksamheten strategiskt. På den här sidan besvarar vi några vanliga frågor kring arbete med och i ledningsgruppen.

Hoppa direkt till:


Ledningsgruppsutveckling – varför ska man utveckla sin ledningsgrupp?

Att utveckla en ledningsgrupp är avgörande för att säkerställa att organisationen är effektiv, konkurrenskraftig och anpassningsbar till förändringar.

Här är några skäl till varför man bör utveckla sin ledningsgrupp:

 • Förbättrat samarbete: Genom att satsa på grupputveckling kan man främja samarbete och kommunikation mellan ledningsmedlemmarna. Detta kan hjälpa till att minska interna konflikter och skapa en mer enhetlig organisation.
 • Ökad produktivitet: En välutvecklad ledningsgrupp kan bidra till att öka produktiviteten genom att säkerställa att beslut fattas snabbt och effektivt och att rätt beslut fattas, som är till störst nytta för verksamhetsmålen.
 • Bättre strategisk planering: Ledningsgruppen spelar en viktig roll i att formulera organisationens strategi och planering. En välfungerande ledningsgrupp kan säkerställa att organisationens strategi är effektiv och anpassningsbar till förändringar.
 • Ökad innovationsförmåga: Genom att främja en kultur av samarbete och öppenhet kan ledningsgruppen hjälpa till att öka innovationsförmågan inom organisationen, och uppmuntra till tvärfunktionella samarbeten istället för silotänk.
 • Förbättrad ledarskapsutveckling: Ledningsgruppen är en viktig startpunkt för ledarskapsutveckling inom organisationen i stort. Med en ledningsgrupp som förstått vikten av att utveckla sig själva som ledare ökar organisationens chanser att locka till sig och utveckla kompetenta och effektiva ledare för framtiden.

Sammanfattningsvis kan en välutvecklad ledningsgrupp bidra till att skapa en mer sammanhållen, attraktiv och effektiv organisation, som är bättre rustad att hantera förändringar och utmaningar i framtiden.

Strategisk boost!

Få en gemensam plattform i ledningen

Chefakademins Executive MBA-utbildning riktar sig till verksamhetsledare som vill stärka sitt strategiska tänkande, bli bättre på management och se finansiella samband. Genom att låta hela ledningsgruppen gå programmet får ni en helhetssyn på affären och kan ta strategiarbetet till en helt ny nivå.

Om utbildningen

Vilka utmaningar kan en ledningsgrupp ha som grupp?

En ledningsgrupp kan, liksom andra grupper av människor som arbetar tätt tillsammans, ställas inför en rad utmaningar.

Dessa är några utmaningar som en ledningsgrupp kan möta som grupp:

 • Kommunikation: Kommunikation är avgörande för en ledningsgrupp, och bristande kommunikation kan leda till missförstånd och misstag. Utmaningar med kommunikation kan uppstå på grund av olika personligheter, olika kommunikationsstilar eller en bristande förståelse för varandras roller och ansvarsområden.
 • Konflikter: Konflikter mellan ledningsgruppens medlemmar kan uppstå av olika anledningar, till exempel oenighet om beslut, konkurrerande mål eller personliga konflikter. Om konflikter inte hanteras effektivt kan det leda till att gruppen splittras och minskad produktivitet.
 • Beslutsfattande: Ledningsgruppens huvudsakliga uppgift är att fatta beslut som gynnar organisationen. Utmaningar med beslutsfattande kan uppstå om det finns oenighet eller motstridiga intressen bland ledningsgruppens medlemmar.
 • Förändringar: Förändringar i organisationen kan leda till att ledningsgruppen ställs inför nya utmaningar. Det kan kräva att ledningsgruppen omprövar sin strategi och sina mål och att den tar sig an nya uppgifter.
 • Maktbalans: Ledningsgruppens medlemmar kan ha olika grad av inflytande och makt. Utmaningar kan uppstå om någon medlem försöker dominera gruppen, vilket kan skapa en obalans i gruppdynamiken och minska produktiviteten.

Det är viktigt att ledningsgruppen är medveten om dessa utmaningar och arbetar aktivt för att hantera dem. Genom att främja öppen kommunikation, konflikthantering och samarbete kan ledningsgruppen övervinna dessa utmaningar och bli en effektiv och enhetlig grupp.

Allt om grupputveckling!

UGL – Utveckling av grupp och ledare

UGL är en svensk ledarskapsklassiker. I denna intensiva femdagarsutbildning utforskas gruppers utveckling och dynamik på djupet. Och kanske även okända sidor av dig själv.

Om utbildningen

Vilka ingår i en ledningsgrupp?

En ledningsgrupp består vanligtvis av de högsta cheferna eller beslutsfattarna i en organisation. De exakta befattningarna och antalet personer i en ledningsgrupp kan variera beroende på organisationens storlek och struktur.

Här är några vanliga befattningar som ofta ingår i en ledningsgrupp:

 • VD eller koncernchef: Den högsta ledaren i organisationen som är ansvarig för att ta övergripande strategiska beslut och styra organisationen mot att uppnå dess mål.
 • CFO, Chief Financial Officer: Finansdirektören är ansvarig för finansiella frågor inom organisationen, inklusive budgetering, finansiering, redovisning och rapportering.
 • COO, Chief Operating Officer: Operativ chef är ansvarig för den dagliga driften av organisationen och säkerställer att företagets processer är effektiva och produktiva.
 • CMO, Chief Marketing Officer: Marknadschefen är ansvarig för marknadsföring och reklam, samt för att utveckla och genomföra organisationens marknadsstrategier.
 • CTO, Chief Technical Officer: Teknikchefen är ansvarig för att leda organisationens teknikutveckling och innovation, inklusive produktutveckling och teknisk infrastruktur.
 • CHRO, Chief Human Resources Officer: Personalchefen är ansvarig för personalfrågor, inklusive rekrytering, personalutbildning, kompensation och förmåner.

Utöver dessa befattningar kan det finnas andra personer som ingår i ledningsgruppen, beroende på organisationens struktur och behov. Det kan till exempel inkludera chefsjurister, chef för hållbarhet och CSR, eller andra viktiga chefer.

Pusselbitar

Hur är en bra och väl fungerande ledningsgrupp?

En bra och väl fungerande ledningsgrupp har flera kännetecken.

Här är några egenskaper som kännetecknar en effektiv ledningsgrupp:

 • Tydligt syfte och mål: En bra ledningsgrupp har en tydlig uppfattning om vad deras syfte är och vilka mål de ska uppnå. Detta kan hjälpa till att hålla gruppen fokuserad och motiverad.
 • Öppen kommunikation: Kommunikationen mellan medlemmarna i en ledningsgrupp bör vara öppen och ärlig. Medlemmarna bör kunna dela sina synpunkter och diskutera olika idéer och lösningar på ett respektfullt och konstruktivt sätt.
 • Samarbete: En effektiv ledningsgrupp arbetar tillsammans som en enhet och förstår att de alla har en roll att spela för att uppnå organisationens mål. Detta innebär att medlemmarna i gruppen stödjer varandra och arbetar för att uppnå gemensamma mål.
 • Beslutsfattande: En bra ledningsgrupp är effektiv när det gäller att fatta beslut. Gruppen bör kunna diskutera och analysera olika alternativ och fatta beslut baserat på vad som är bäst för organisationen.
 • Konflikthantering: Konflikter kan uppstå i en ledningsgrupp, men en effektiv ledningsgrupp är kapabel att hantera konflikter på ett konstruktivt sätt. Gruppen bör ha mekanismer på plats för att hantera konflikter och hitta lösningar som alla medlemmar kan acceptera.
 • Kulturell mångfald: En effektiv ledningsgrupp har medlemmar med olika bakgrund och kompetenser, vilket kan bidra till att gruppen kan tänka utanför boxen och ta välgrundade beslut.
 • Öppenhet för feedback: En bra ledningsgrupp bör vara öppen för feedback från andra medarbetare inom organisationen och vara villiga att ta till sig feedback för att förbättra sin prestation.

Hur bygger man en ledningsgrupp?

För att bygga en effektiv ledningsgrupp krävs en tydlig definition av gruppens syfte och mål, identifiering av potentiella medlemmar, utvärdering av kandidaternas kompetens och erfarenheter för att bidra till ledningsgruppen.

Senare behöver ni sätta upp tydliga förväntningar, skapa en kultur av öppenhet och samarbete mot de gemensamma målen, utveckla en strategisk plan och uppmuntra kontinuerlig utvärdering. Genom att följa dessa steg kan man bygga en ledningsgrupp som kan arbeta effektivt tillsammans för att uppnå organisationens mål.

Hur många ska man vara i en ledningsgrupp?

Antalet personer i en ledningsgrupp kan variera beroende på storleken på organisationen och dess komplexitet, samt på vilket sätt ledningsgruppen ska arbeta. Det finns inget universellt svar på hur många personer som bör ingå i en ledningsgrupp, men oftast brukar den bestå av 5-12 personer.

Det är viktigt att komma ihåg att antalet ledningsgruppsmedlemmar inte alltid är det viktigaste. Det är mer avgörande att ha rätt personer med rätt kompetenser och erfarenheter, som kan arbeta effektivt tillsammans för att uppnå organisationens mål. En ledningsgrupp bör ha en balans mellan olika funktioner och kompetenser, och det är viktigt att se till att gruppens medlemmar har en gemensam syn på organisationens vision och mål.

I slutändan bör alltså antalet personer i en ledningsgrupp utgå från de behov som finns i organisationen och på vad som fungerar bäst för att uppnå dess mål.

För vem

Vem bestämmer i en ledningsgrupp?

I en ledningsgrupp är det vanligtvis gruppen som kollektivt fattar beslut och ansvarar för att ta organisationen i rätt riktning. Men det är vanligt att det finns en ledare eller ordförande i ledningsgruppen som ansvarar för att leda möten och facilitera beslutsfattandet. Ofta är det också denna person som ansvarar för att kommunicera beslut och agera som representant för ledningsgruppen gentemot andra avdelningar och intressenter inom organisationen.

Det är viktigt att notera att det inte alltid är nödvändigt att alla beslut i en ledningsgrupp fattas gemensamt. Det kan finnas tillfällen då en enskild person i ledningsgruppen ansvarar för att fatta beslut inom sitt specifika område, och det kan finnas tillfällen då en mindre grupp inom ledningsgruppen ansvarar för att fatta beslut inom ett specifikt projekt eller initiativ.

Inspireras av andra chefer!

Läs Chefs artiklar om beslutsfattande

Mer från Chef

Vad är ledningsgruppens uppdrag?

Generellt är ledningsgruppens huvudsakliga uppdrag att leda och styra organisationen i enlighet med dess strategier och mål.

Ledningsgruppen ansvarar vanligtvis för att:

 • Utveckla organisationens övergripande strategi och affärsplaner
 • Säkerställa att organisationen har de resurser som behövs för att uppnå dess mål
 • Fatta beslut om organisationens större initiativ och investeringar
 • Övervaka och rapportera om organisationens prestationer och resultat
 • Utveckla och upprätthålla relationer med intressenter som aktieägare, kunder, anställda och andra viktiga intressenter
 • Hantera risker och möjligheter som kan påverka organisationens framgång
 • Skapa och upprätthålla en företagskultur som främjar organisationens mål och värderingar
 • Att hantera kriser och utmaningar som kan påverka organisationen.

Ledningsgruppens uppdrag är alltså att styra och leda organisationen för att uppnå dess mål och visioner, samtidigt som de ser till att organisationen fungerar effektivt och hållbart på både kort och lång sikt.

Vad innebär det att sitta i ledningsgruppen?

Att sitta i en ledningsgrupp innebär vanligtvis att man är en av de högsta ansvariga personerna inom organisationen, med ansvar för att leda och styra organisationen. Ledningsgruppens medlemmar arbetar tillsammans för att planera och genomföra organisationens strategier och mål, samt fatta beslut om organisationens större initiativ och investeringar.

De som sitter i ledningsgruppen förväntas ha en djup förståelse för organisationen och dess verksamhet, samt kunskap om branschens trender och konkurrenter. De behöver också ha ledarskapsförmåga för att kunna driva organisationen framåt och skapa en positiv företagskultur som främjar organisationens mål och värderingar.

Att sitta i ledningsgruppen innebär också att man behöver kunna samarbeta med andra ledningsmedlemmar och ha en förmåga att lyssna på och ta hänsyn till andras synpunkter. Det är också viktigt att ha en öppen kommunikation och transparens inom gruppen för att skapa ett tillitsfullt arbetsklimat och undvika missförstånd och konflikter.

Hur kan man utveckla ledningsgruppen?

Chefakademin kan hjälpa till med att utveckla er ledningsgrupp på många olika sätt – till exempel genom att assistera med att ta fram strategier och implementera dessa, skapa tillit mellan gruppens medlemmar, facilitera workshops och tydliggöra uppdraget för ledningsgruppens medlemmar.

När vi hjälper ditt bolag så arbetar vi processinriktat fram gruppens och verksamhetens behov och mål. Det är lätt att ledningsgruppen fastnar i operativa frågor och glömmer att lyfta blicken och vara strategiska. Ledningsgruppen vill gärna vara handlingskraftig, men det kan lätt sluta i att man detaljstyr och missar det strategiska tänk som kommer att ta verksamheten framåt.

En strategisk ledningsgrupp vet vikten av att identifiera risker och möjligheter, ser till att utveckla verksamheten efter omvärldens förändringar, och håller koll på konkurrensen. Låt Chefakademin stärka ert strategiska ledarskap – det är en investering i din organisations lönsamhet.

Hur utvärderar man ledningsgruppen?

När du väljer att utnyttja Chefakademins expertis inom ledarutveckling så börjar vi med att genomföra en förstudie av din ledningsgrupp, där vi intervjuar medlemmarna för att se vilka utmaningar och möjligheter som finns. Vad ska gruppen göra mindre av, mer av, eller sluta med helt och hållet? Och var ska gruppen befinna sig när vårt uppdrag är genomfört? Med detta som grund så skräddarsyr vi ett upplägg efter ledningsgruppens behov och utvecklingsnivå.

Merparten av alla organisationer som genomför ledningsgruppsutveckling med Chefakademin väljer att hålla utvecklingen vid liv med hjälp av mellanliggande träning, uppgifter och uppföljning. På så sätt fångas nya utmaningar upp effektivt och stärker gruppen över lång tid. Läs mer om hur vi arbetar med anpassade utvecklingsprogram för ledningsgrupper, och välkommen att kontakta oss för att få reda på hur vi kan hjälpa just er.

Chefakademin skräddarsyr utbildningar för organisationers och företags unika förutsättningar och utmaningar.

I videon här intill berättar Sara Rönnqvist, ansvarig för våra företagsanpassade program, mer.

Kontakta oss idag så utvärderar vi era behov!