Nya EU-regler om arbetstid möter protester – det här gäller

11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod – och arbetspass som följs av dygnsvila. De nya bestämmelserna om dygnsvila börjar gälla i Sverige 1 oktober 2023. Men de har stött på patrull.

Arbetsrätt
Publicerad

Tanken med de nya reglerna som träder i kraft 1 oktober 2023 är att de ska stärka medarbetarnas rätt till 11 timmars sammanhängande dygnsvila under varje 24-timmarsperiod.

Anledningen att reglerna ändras är för att ett EU-direktiv kräver det.

Förra året framförde EU-kommissionen kritik mot att kollektivavtalet för anställda i kommuner och regioner inte lever upp till minimikraven i EU:s arbetstidsdirektiv.

Reglerna ska nu stramas åt för att undvika att EU-kommissionen stämmer Sverige.

Möjligheten att göra undantag från reglerna är mycket restriktiv.

SKR:s webb

Joakim Larsson är ordförande för förhandlingsdelegationen i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Sobonas föreningsstyrelse.

”Det är en självklarhet att kollektivavtalet behöver vara förenligt med direktivet. Det är också angeläget att skyddsreglerna är tydliga, både för att värna individen och dennes möjlighet att ta till vara sina rättigheter och för cheferna i verksamheten som har ansvar för att reglerna efterlevs”, säger Joakim Larsson på SKR:s webb.

Men de nya reglerna har inte fallit i god jord hos brandmän och räddningspersonal, som under tisdagen tågade mot SKR:s huvudkontor – som företräder arbetsgivarna – för att visa sitt missnöje.

Flera av brandmännen uppgav för DN att de kommer få svårt svårt att få till ett fungerande familjeliv när de nya direktiven börjar gälla i höst. Deras förhoppning är att arbetsmarknadens parter ska förhandla fram ett undantag för dem.

Möjligheten att göra undantag från reglerna är däremot mycket restriktiv. Det får vara göras om det finns skäl för det, enligt SKR.

”Reglerna syftar till att säkerställa vila och återhämtning och därigenom värna medarbetarnas arbetsmiljö”, säger Ulf Olsson, vice ordförande för förhandlingsdelegationen i SKR och Sobonas föreningsstyrelse, på SKR:s webb.

Även arbetsrättsexperten Tommy Iseskog påtalar i DN att det inte går att undslippa EU-reglerna. Däremot går det att träffa kollektivavtal som ger möjlighet till undantag.

”Men då måste kollektivavtalet ange vid vilka situationer undantaget ska gälla. Avtalet måste också ge annat lämpligt skydd, som det uttrycks”, säger Tommy Iseskog och understryker i artikeln att skyddet inte får handla om pengar.

De nya EU-reglerna om dygnsvila

Följande parter har undertecknat överenskommelsen

 • Sveriges Kommuner och Regioner
 • Sobona – Kommunala företagens arbetsgivarorganisation
 • Svenska Kommunalarbetareförbundet
 • OFR:s förbundsområde Allmän kommunal verksamhet
 • OFR:s förbundsområde Hälso- och sjukvård
 • Akademikeralliansen

Förhandlingar pågår fortfarande med Sveriges Läkarförbund och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

Sammanfattning av de nya reglerna

 • Det ställs krav på att förläggning av ordinarie arbetstid vid behov ska anges i schema. Av schemat ska förläggning av ordinarie arbetstid och viloperioder framgå.
 • Bestämmelsen avseende dygnsvila skärps och förtydligas. Det fastslås att regeln är att arbetstagaren har rätt till minst 11 timmars sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.
 • Dygnsvila kan i undantagsfall förkortas till som lägst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid om det finns särskilda skäl i verksamheter med ansvar för liv, hälsa och säkerhet. Det ska göras en intresseavvägning mellan arbetstagarens behov av minst 11 timmars dygnsvila och verksamhetens behov.
 • Det är inte möjligt att träffa lokala avtal om undantag eftersom det då finns risk att skyddet för dygnsvila urholkas.
 • De nya reglerna börjar gälla 1 oktober 2023.

Källa: Sveriges kommuner och regioner (SKR)

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden