Chef undersökning: Vad tycker cheferna om hr – egentligen?

Chefer och hr-rollen Trots den ständiga debatten om hr är cheferna inte alls så missnöjda som kritikerna menar. Chefs undersökning visar att mer än hälften av cheferna är nöjda med hr:s roll och anser att funktionen är ett viktigt stöd.

Ledarskap
Publicerad

Vad

Debatten om hr:s roll är inte ny, den har pågått under många år. Men diskuteras frågan lika livligt ute på arbetsplatserna? Och vad har och vill chefer egentligen ha hr till?

Nytta

Chef ställde frågan i en undersökning under oktober månad med drygt 800 deltagande chefer. Av svaren att döma tycks den älskade och hatade hr-rollen vara betydligt mer omtyckt än vad kritikerna menar. 
Illustration: Anna Harvard

”Låt dig inte hindras av ett makthungrigt hr”, utropade Mats Alvesson, professor i företagsekonomi vid Lunds universitet, på debattplats i Expressen i somras.

Johanna Flanke, generalsekreterare vid Sveriges HR-förening och Stefan Tengblad, professor i human resource management vid Göteborgs universitet, menade att han hade fel och att hr tvärtom borde bli större. 

Debatten om hr:s roll är ingalunda ny, den har pågått under många år. Ibland blossar den upp extra het, som nu senast i somras i tidningar och sociala medier.

Men diskuteras frågan lika livligt ute på arbetsplatserna? Och vad har och vill chefer egentligen ha hr till?

Chef ställde frågan i en undersökning under oktober månad med drygt 800 deltagande chefer. Av svaren att döma tycks den älskade och hatade hr-rollen vara betydligt mer omtyckt än vad kritikerna menar. 

94 procent av cheferna i undersökningen har hr-stöd. Mer än hälften av dessa är nöjda med det stöd de får. När de rankar hr-arbetet från 1 till 10, (där 1 inte är nöjd alls och 10 är utomordentligt nöjd), är 22 procent utomordentligt nöjda mot de 14 procent som inte alls är nöjda. Resten fördelar sig ganska jämnt över skalan. 

De tre främsta områdena att använda sin hr-resurs för uppges vara sjukfrånvaro och rehabilitering, arbetsmiljö samt stöd i chefens ledarskap. 

54 procent anser att hr har en viktig funktion och kan vara ett viktigt stöd för dem som chef. 

23 procent önskar ännu mer stöd och hjälp och ett närmare samarbete med hr. 

Men 10 procent anser att hr orsakar dem merarbete och sex procent tycker inte att hr tillför något alls.

”Hr:s medarbetare är alltid väldigt ambitiösa – det är utmärkande för hr jämfört med andra stödfunktioner”, säger en röst i undersökningen. 

”Hos oss gör hr många uppgifter som normalt ligger hos cheferna. Våra chefer är mer operativa”, säger en annan. 

En tredje chef beskriver stor skillnad mellan statlig och privat verksamhet:

”Jag arbetar på en statlig myndighet, i ett av myndighetens verksamhetsområden. På mig som chef läggs väldigt många hr-administrativa arbetsuppgifter som stjäl tid från mina primära uppgifter. Jag kommer från den privata sidan, där jag upplever att hr är mer aktiva och mer stöttande.”

Av den breda spridningen i kommentar­erna om hr:s funktion är det lätt att förstå att detta är en ständigt pågående diskussion. Och att det kan se mycket olika ut beroende på organisation och verksamhet. 

50 procent av de tillfrågade cheferna uppger att hr:s roll diskuteras på den egna arbetsplatsen, medan 43 procent säger att de inte alls diskuterar hr:s funktion. 

Nästan hälften av alla cheferna (45 procent) upplever också att hr-rollen har ökat i betydelse under senare tid. 

Diskussionen lär fortsätta. Och bidrar i bästa fall till att både tydliggöra hr:s roll och utveckla den ytterligare.

röster ur undersökningen:

”Som mellanchef gör jag i dag en stor del av hr-arbetet, vilket tar mycket tid från mitt arbete med ledarskap och verksamhetsutveckling. Det är en felaktig resursanvändning.”

”För lite stöd och för många nya checklistor och compliance.”

”Hr har gått åt att positionera sig strategiskt när vi som chefer i linjen främst behöver operativt stöd för att hinna med allt det vi har ansvar för.”

”Hr ska jobba på uppdrag av cheferna och inte ge uppdrag till cheferna.”

”Hr agerar verksamhetsnära och har mycket god förståelse och översikt av företaget och affären.”

”Hr är alldeles ’för snälla’ när det kommer till medarbetare som missköter sig.”

”Jag önskar att HR var tuffare.”

”Gamla ’Pers’ var mer ’neutral’. HR är mer arbetsgivar-inriktat.”

”Det är inte stöd, mer kontroll.”

”Över tid har vi hittat ett mycket väl fungerande arbetssätt som i stort bygger på tillit och öppenhet.”

”Vi jobbade med de interna hr-frågorna så affärerna inte hanns med.”

”Ordbajsande konferenskåta strategiska surpinnar utan relevanta arbetsuppgifter finns det redan ett överflöd av inom de flesta större organisationer.”

”Bakbinder chefen i mycket.”

”Tacksam att HR utökats så att de faktiskt har tid med frågor från och stöd till organisationen men upplever samtidigt att de försöker skjuta över så många arbetsuppgifter de kan till andra delar av organisationen.”

Om undersökningen: Webbaserad enkät som besvarades av 833 personer i oktober 2023. 67 procent är kvinnor och 32 procent män. 8 procent är mellan 30 och 40 år, 30 procent mellan 41 och 50 år, 47 procent mellan 51 och 60 år, 16 procent över 60 år. 40 procent är chef på ledningsnivå, 44 procent är mellanchefer och 12 procent gruppchefer eller arbetsledare. 

Grafik och illustration: Anna Harvard

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.