Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

Undersökning: Chefer oroliga för medarbetares arbetsmiljö

Oron för medarbetarnas arbetsmiljö är utbredd bland chefer i corona-krisens Sverige. Ensamhet och social isolering i distansarbetets spår är det största orosmolnet, visar Chefs undersökning.

Arbetsmiljö
Publicerad
Cheferna är oroade för medarbetarnas arbetsmiljlö

Med handsprit, avspärrningar, videomöten och mer eller mindre improviserade hemmakontor anpassar sig arbetslivet till coronavirusets härjningar i Sverige. Bland chefer finns en utbredd oro över hur medarbetarna ska klara påfrestningarna – en klar majoritet oroar sig be­­­­tydligt mer än vanligt för medarbetarnas arbetsmiljö. Det visar Chefs undersökning.

”Chefer befinner sig i en ovanligt komplex situation. De måste se till att verksamheten funkar, ofta på distans, ta hand om sina medarbetare och samtidigt hantera sin egen oro”, säger Petra Salino vid expertorganisa­tionen Sunt arbetsliv som verkar för god arbetsmiljö inom kommuner och regioner.

Ensamhet, leda och brist på social kontakt är det största orosmolnet vad gäller medarbetarnas corona-relaterade arbetsmiljö, menar en fjärdedel av de nära 1 200 chefer som besvarat vår enkät. Därefter kommer farhågor för dålig ergonomi och värkframkallande arbetsställningar ute i hemmakontoren (22 procent), samt rädslan för att medarbetare konkret ska bli smittade och covidsjuka (20 procent). Det är tydligt att krisen kostar på, både psykiskt och fysiskt:

”Rädslan är dödande och ensamheten ger stor påverkan på resultat. Kontrollbehovet ökar i vissa delar vilket innebär mängder av meningslösa digitala möten”, säger en av cheferna i enkäten.

”Det pratas en massa om hemarbetarna men det finns många som dagligen utsätts för stressen över att kunna bli smittad, som inte har något annat val än att gå till arbetet varje dag. Inte bara sjukvården utan även vi i skolans värld”, säger en annan.

”Vi i vården är dåliga på att hantera personal i kris. Vi har ingen egen företagshälsa som är rustad för alla som skulle behöva stöd. Jag som första linjens chef har fått ta allt utan en enda dags utbildning eller tidigare erfarenhet. Jag känner mig otillräcklig för mina anställda, som i perioder mått jättedåligt och som fortfar­ande ibland mår dåligt psykiskt”, berättar ytterligare en chef i undersökningen.

Negativa upplevelser som delas av betydligt fler: En femtedel av cheferna är missnöjda med sina chefsinsatser och en lika stor andel trötta och kraftlösa, allt på grund av corona-relaterad oro över medarbetarnas arbetsmiljö. En oro som även framkallar stress (14 procent).

Kollegialt stöd är nu av väsentlig vikt, säger Petra Salino. Både chefer emellan, och mellan chefer och medarbetare:

”Att dela erfarenheter, reflektioner och bekräfta varandra i en svår situation kan betyda oerhört mycket för den sociala arbetsmiljön. Alla behöver hantera sin oro, och i det kan ingå alternativa sätt att mötas.”

”Var lite innovativ. Man tappar en del av samhörigheten när man inte ses dagligen, ansikte mot ansikte. Då kan det vara vik­­tigt att mötas tätare, digitalt”, säger Petra Salino och framhåller vikten av att kommunikationen är rak, tydlig och transparent, i vilken form den än sker:

”Även om informationen är tråkig och jobbig, och exempelvis handlar om fortsatt social distansering, är den ändå något för medarbetarna att hålla sig till. Ovisshet är ännu jobbigare”, säger hon.

Regeringen förutspår att coronakrisen kommer att ha stor påverkan på arbetslivet även fortsättningsvis, oklart hur länge. Tillsammans med arbetsmarknadens parter och olika myndigheter satsar rege­ringen på att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi. Mycket handlar om det omfattande distansarbetet:

”Cheferna har en utmaning i att leda via de digitala verktygen. Man har ett fortsatt arbetsmiljöansvar och det är svårare att märka på distans hur medarbetarna mår. Vi måste verkligen engagera oss här”, sa arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) under ett seminarium under hösten.

Även om coronakrisen är en tragedi, finns uppsidor med de nya arbetsmiljöer som växer fram i smittans spår, visar Chefs undersökning. Somliga verkar aldrig vilja återvända till sina kontor:

”Normen att vi bör vara sociala och älska kontakter börjar äntligen luckras upp. Många mår jättebra av att inte ha så många kontakter och slippa snack i kafferummet”, säger en röst i Chefs undersökning.

Hur ska det gå i längden? Klarar chefer och medarbetare det här?

”Det är det som är utmaningen. Verkligen. Vi ser och hör att den psykiska ohälsan ökar ute i verksamheterna, och att effekterna kommer att bestå under lång tid framöver. Det gäller att hålla i och hålla ut, och för chefer att göra vad de kan för att möta och bekräfta”, säger Petra Salino.

Chefs undersökning visar att hälften av cheferna i hög eller mycket hög grad ökat sitt distansjobbande under coronakrisen. Att medarbetare jobbar hemifrån innebär inte att chefer och arbetsgivare undgår ansvar för deras arbetsmiljö. Men hur ska arbetsmiljöarbetet praktiskt gå till, när arbetet sker så på avstånd och i män­niskors hem?

”Det blir viktigare att ha en konstant dialog mellan chef och medarbetare”, säger Susanna Stymne Airey som är chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring. Även här kommer innovation och nya metoder till pass:

”Man kan fotografera arbetsplatsen och säkerställa att man har olika verktyg. Man kan också mäta ljuset där man arbetar. Alla måste ta ett arbetsmiljöansvar i det här. Även medarbetare kan hjälpa varandra”, säger hon.

Checklista – så hanterar du oro bland medarbetarna

  Ta vara på informationen i oron. Är det många som uttrycker samma sak? Det kan innebära viktig och värdefull information till dig som chef. Bedöm och prioritera vad du behöver ta vidare.

  Normalisera och bekräfta. Bekräfta dina medarbetares känslor – oro är normalt i en krissituation. Men om oron tar över och blir ett hinder i arbetet, är det dags att ta hjälp från företagshälsovård eller liknande.

  Förmedla lugn, trygghet och
tydlighet. Trygghet och tydlighet är A och O i krislägen. Skapa lugn genom att ge medarbetarna största möjliga koll på vad som händer i organisationen.

  Fokusera på uppdraget. Låt oron ta viss plats om det behövs – men inte för mycket. Bryt för annat och påminn om det viktiga arbete ni har, och hur viktiga medarbetarna är för verksamheten.

  Se medarbetaren. Visa att du ser kraften och styrkorna hos dina medarbetare, och att du litar på deras kompetens. Erbjud stöd om det behövs.

(Källa: Sunt arbetsliv)

Röster ur undersökningen

”Det som fungerade bra tidigare blev ännu bättre, och det som var bristfälligt blev sämre. Kommunikation och feedback är viktigare nu för att ge bekräftelse. Medarbetare som klarar självledarskap är avgörande, de andra klarar sig inte.”

”Mer hemarbete har inneburit en bättre balans mellan privatliv och arbetsliv för många.”

”Den sociala samvaron på kontoret är lika viktig för mig som luften jag andas. Jag tog den för givet tidigare och önskar nu att jag kunde vara på kontoret varje dag.”

”Jag har varit chef i nuvarande organisation i två års tid, men har under 2020 aldrig känt mig så lugn i mitt uppdrag som chef, jag har kommit mina medarbetare närmare och får ihop mitt privatliv på ett helt annat sätt.”

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden