lkab1800

Riskbedömningschefen: Så agerar du bättre på risker

Är du beredd på det fullständigt oväntade? Kanske inte – coronakrisen har blottlagt omfattande brister i hela samhällets beredskap. Karin Winsa, riskbedömningschef på LKAB, tipsar om hur du som chef kan bli bättre på att förebygga och agera på risker.

I kriser och extrema lägen prövas ledaren. Men utan förebyggande risk- och scenarioanalys blir det svårare att fatta rätt beslut – faran är att chefer och ledare förlamas av rädsla, osäkerhet och förutfattade meningar när krisen slår till. Att även stora organisationer kan bli överrumplade av det oväntade står klart i och med coronakrisen, som visar på omfattande brister i beredskap och konsekvensanalys i hela samhället.

”Det går inte att vara förberedd på varje enskild händelse. Däremot kan en organisation säkerställa beredskap på det oväntade genom att ha en krisledningsorganisation och en krisplan som aktiveras i ett extraordinärt läge, för att skapa förutsättningar för ett snabbt och effektivt beslutsfattande.”

Det säger Karin Winsa, riskbedömningschef (Chief Risk Officer) på gruvjätten LKAB. Ett företag som arbetar systematiskt för att så långt som möjligt förutse och begränsa risker som kan påverka den omfattande verksamheten negativt.

”Vi behöver förstå vilka risker som ligger mellan nuläget och den önskade framtidspositionen. Skapa en framförhållning som gör att verksamheten kan hålla önskad kurs, även när det oväntade inträffar”, säger Karin Winsa som menar att företagets samtliga chefer och ledare har viktiga roller att spela i riskplaneringen.

”Vårt fokus är inte på antalet personer som är ansvarig för just ‘risk’, utan snarare på att ha tydliga processer och verktyg för hur vi önskar att man arbetar med risker.”

Gruvnäringen är kapitalintensiv och komplicerad, med en planeringshorisont som sträcker sig flera årtionden framåt. För att få riskanalysen hanterlig har LKAB delat upp den i tre övergripande områden: marknads- och omvärldsrisker, verksamhetsrisker och finansiella risker. Områden som i sin tur bryts ner i mindre bitar.

Till omvärldsriskerna hör politisk instabilitet i de länder där LKAB har sina kunder. Krig och brott mot de mänskliga rättigheterna skulle kunna leda till inkomstbortfall och avslutat samarbete. Genom en aktiv omvärldsbevakning i samarbete med internationella branschorganisationer försöker LKAB förutspå utvecklingen, sprida riskerna och analysera marknaden ur ett politiskt och geografiskt perspektiv.

Mer närliggande och konkreta är de så kallade avbrottsstudierna. Oplanerade stopp i produktion och transporter från gruva till hamn får snabbt stora ekonomiska konsekvenser, och kan leda till skadliga utsläpp i vatten och luft. Därför gäller det att noga analysera vad som ligger bakom varje sådant avbrott, förklarar Karin Winsa. Årliga riskrevisioner har tydliggjort vem som ansvarar för vad på de olika anläggningarna, och lett till en ökad prioritering av brandskyddet.

krisledarskap-2

Läs också: Krisledarskap: ”Hellre ett felaktigt beslut än att vara feg”

”Eftersom analysen genomförs över hela verksamheten kan åtgärder i form av investeringar och kontinuitetsplaner prioriteras så att LKAB uppnår bästa möjliga riskminskning”, säger hon.

I maj drabbades LKAB av ett rejält avbräck då ett skalv med magnituden 4,1 skakade Kirunagruvan och tvingade fram ett stopp i produktionen. Trots mycket avancerade system som övervakar den seismiska aktiviteten gick skalvet inte att förutsäga, vilket visar på riskanalysens begränsningar.

I vilken ände tycker du att organisationer som ännu inte arbetar med risk- och omvärldsanalyser bör börja?

”Jag skulle vilja föreslå att man integrerar riskanalys som naturlig del av organisationens strategiska planeringsprocess. Många organisationer genomför en SWOT-analys i samband med den strategiska planeringsprocessen. SWOT-kartan utgör i sin tur en bra utgångspunkt för att fundera kring organisationens strategiska risker. När riskerna har identifierats på övergripande nivå kan de utgöra startpunkten för analys på underliggande nivåer. På samma sätt som målen bryts ner, behöver riskerna och de riskförebyggande aktiviteterna brytas ner på lägre nivå”, säger Karin Winsa.

Risker och riskhantering – så jobbar LKAB

Marknads- och omvärldsrisker
Omvärldsbevakning och scenarioanalyser är väsentliga i en konjunkturkänslig verksamhet utsatt för externa risker som är svåra att påverka, som krig och politisk oro i omvärlden. Långsiktiga kundrelationer, kommersiell riskspridning och aktiv bevakning av teknikutvecklingen ingår som viktiga element i riskbevakningen av omvärlden.

Verksamhetsrisker
Handlar om förmågan att säkerställa en stabil och resurseffektiv produktion. Hur attrahera framtidens medarbetare? Vilka nyckelkompetenser behövs? När finns risk för produktionsstopp och dammhaverier, och hur kan riskerna minimeras? Vilka brister finns i leverantörskedjan och hur länge räcker råvarorna?

Finansiella risker
Fluktuationer i råvarupriserna och valutakurserna kan få stor inverkan på resultaträkning, balansräkning och kassaflöde. Kassaflödesanalyser och känslighetsanalyser utifrån förändrade omvärldsvillkor kan minska riskerna.

Bekymrad person som sitter med huvudet i händerna

Läs också: 6 riskabla tankefel – som chefer gör i kris

chef_maj_2020-1
Prenumerera på Chef

Boosta ditt chefsjag

Nu är det goda ledarskapet viktigare än någonsin. Med Chef får du expertråd och handledning i tuffa chefsfrågor. Prenumerera idag!

Relaterade artiklar

Trött chef som arbetar övertid vid sitt skrivbord
Arbetsmiljö

Chefer arbetar mest övertid – utan ersättning

Chefer är den grupp på arbetsmarknaden som arbetar mest övertid utan kompensation, visar en ny rapport från SCB.
Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har tagit en Executive MBA på Stockholms universitet.
03:10
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

Studier och chefsjobb samtidigt – då lyfter ledarskapet

Video: Cheferna Sebastian Persson och Carina Kjellberg har nyss tagit en Executive MBA. Den tvååriga deltidsutbildningen har gjort stor skillnad tycker de: ”Är man nyfiken, då får man extremt mycket tillbaka.” ”Ta chansen!”
Glad man bredvid en glad smiley och en stor hand som gör tummen upp
Arbetsmiljö

Oväntade corona-effekten: medarbetare mår bättre än tidigare

Trots coronaepidemins kraftigt negativa inverkan på svensk ekonomi trivs många medarbetare bättre på jobbet nu än före krisen. Det visar en ny rapport.
Lastbil med texten
Arbetsmiljö

Här är Sveriges friskaste företag

Returpack Pantamera lyckas bäst med att skapa en arbetsplats där människor mår bra och där jobbet är en bidragande faktor till hälsa och livskvalitet. Det menar hälsoföretaget Feelgood, som utsett dem till Sveriges friskaste företag.