”Mixen av teori och praktik i Executive MBA:n var klockren”

Mattias Brodén har gjort en gedigen karriärsresa inom Holmen Paper. Han ger en inblick i resan och den kompetensutveckling han gjort genom att läsa Mgruppens Executive MBA.

Mattias Brodén på Holmen Paper gick Executive Master of Finance
Mattias Brodén på Holmen Paper startade sin resa med programmet Executive Master of Finance.

Mattias Brodén studerade fortfarande till civilingenjör när han började som truckförare på skogsindustribolaget Holmen AB och arbetade sig upp till rollen som gruppchef. Under sin tid inom det militära hade han varit gruppchef i Lapplandsjägarna, men detta blev hans första civila ledarskapsuppdrag.

Idag leder Mattias tre chefer, fyra ingenjörer och totalt 35 medarbetare i sina team. Det han uppskattar mest med att leda andra chefer är att det ger honom möjlighet att utveckla dem i deras ledarskap. Inom Holmen utvärderas man regelbundet som ledare genom undersökningar, och dessa blir hans rapport på att han agerar rätt i sitt eget ledarskap.  

Holmen har alltid satsat på att kompetensutveckla chefer och ledare, både i form av ledarskapsforum där man kan träffas och utbyta erfarenheter, men även genom ledarskapsutbildningar. Innan man kliver på sin första ledarroll i bolaget har man möjlighet att gå internutbildningen Leda utan att vara chef, eller Ny som chef om man har personalansvar. Det är ett bra sätt för alla att få samma verktygslåda och trygghet i ledarskapet, samtidigt som man lär känna kollegor från alla verksamhetsområden. 

När Mattias Brodén coachar sina chefer försöker han hela tiden gå tillbaka till grunderna i att leda sig själv och att leda andra. De utför gemensamma ledarskapsuppgifter och läser ledarskapslitteratur som de sedan diskuterar i ledningsgruppen för att hålla lärandet och utvecklingen vid liv.

Rekommenderad att läsa Executive MBA

Mattias hade redan vissa kunskaper inom företagsekonomi med sig från universitet, men genom sin roll i bolaget kände han behov av att fördjupa sin kunskap om bland annat ekonomiska nyckeltal och hur balans- och resultaträkning hänger ihop. Det var hans mentor, som själv läst vår Executive MBA, som rekommenderade honom att göra detsamma.

Utbildningens främsta fördel var att den gick att kombinera med heltidsarbete på ett flexibelt sätt. Om man efter första programmet mot förmodan inte kan fortsätta läsa de två andra delarna finns det möjlighet att pausa utbildningen och fortsätta när arbetssituationen tillåter.

Mattias förväntade sig främst att få en större förståelse för stora ekonomiska flöden, lära sig mer om företagsvärdering, samt att få en insyn i hur andra företag fungerar ur ekonomiskt perspektiv. Förväntningar som infriades. De flesta påbörjar sin Executive MBA med att läsa delprogrammet Executive Master of Leadership & Management, men Mattias valde att istället börja med Executive Master of Finance då programmet bäst matchade hans behov i arbetet just då.

”När man pausade föreläsningarna för kaffe och fika var det precis som när man ser en riktigt bra film och det blir reklam… Jag blev nästan förbannad eftersom jag var så inne i det. Ja, så bra tyckte jag att det var. Uppskattade verkligen föreläsarnas höga kvalité och den väl portionerade mixen mellan praktik och teori under programmet”, berättar Mattias.

Att få ett större nätverk var också en viktig del, och han känner sig mycket nöjd med gruppkonstellationen. Gruppen var dynamisk och representerades av bland annat en CFO från ett läkemedelsföretag, en VD för ett IT-företag och en chefsjurist. Att de kom från olika branscher, hade olika erfarenheter och kunskaper gav givande infallsvinklar och diskussioner – som fortsatt även efter programmet.

Den ekonomiska förkunskapen skiljde sig åt i gruppen, men det fanns aldrig någon prestige. Tvärtom hjälptes man åt och delade erfarenheter med varandra. Mattias berättar dock hur flera av deltagarna med ekonomiansvar ställde sig frågande till varför han gick programmet.

”Jag svarade alltid att det för min del handlar om att få en ökad förståelse och kunskap. Jag vill också ha kompetensen för att på bästa sätt kunna lära ut ekonomi till cheferna på företaget och kunna bryta ner målen pedagogiskt.”

För Mattias handlar ekonomi främst om att förstå de mål som finns inom företaget. Holmens ledning sätter övergripande mål som sedan bryts ner på affärsområden, på produktionsenheterna och slutligen till chefsnivå. De finansiella målen blir även en del av de balanserade målkorten.

”Som chef måste man kunna analysera och räkna på hur man finansierar verksamheten. Det är viktigt att veta hur intäkterna och de rörliga och fasta kostnaderna hänger ihop med det övergripande målet som är Holmen AB”, berättar Mattias.

Kombinera Executive MBA med heltidsarbete

Mattias upplevde förstås att det blev mer att göra i form av kvälls- och helgarbete under tiden han genomgick sin utbildning. Hans strategi var att försöka vara disciplinerad och inför respektive modul läsa några sidor varje dag för att undvika att hamna i tidsnöd.

”Jag hade turen att kunna ta hjälp av min kollega som är ekonomiansvarig för affärsområdet”, säger han. ”Min kollega blev ett bra bollplank för det ekonomiska flödet på Holmen och kunde förklara när det var något jag inte förstod. Därutöver hade jag även möten med min chef där vi gick igenom relevanta frågor kopplat till utbildningen, som hur nyckeltalen för varje produktionsenhet hänger ihop med Holmens övergripande ekonomistyrning.”

Tillsammans med sin grupp gjorde han det obligatoriska projektarbetet med Holmen som case. Under projektets gång undersökte de fördelar och risker med att som Holmen äga sin egen skog.

”Från början fanns inga planer på att använda Holmen som case, men jag är glad att det blev så. Det har gett mig en större kunskap och förståelse för verksamheten. Även de andra i gruppen lärde sig mycket och uppskattade möjligheten att få sätta sig in i vår verksamhet.”

Största nyttan menar Mattias är att han nu känner sig redo för större utmaningar inom organisationen. Han har nu en större förståelse för finans och ekonomi samt hur dessa kan användas som styrmedel i verksamheten på ett bättre sätt. Det ekonomiska språket han lärt sig har möjliggjort diskussioner med ekonomispecialisterna om sådant som tidigare inte varit lika begripligt. Mattias vill vara redo att ta sig an nya uppgifter om det skulle dyka upp möjligheter inom företaget.

”På budget- och målsättningsnivå har det blivit lättare för mig som chef att sätta mål för andra nu när jag har kunskap om hur övergrinade ekonomiska nyckeltal påverkas av andra KPI: er. Även djupare ekonomiska diskussioner med mina chefer och högsta chefen för Holmen har blivit till bra dialoger, eftersom vi nu pratar samma språk.”