Så tar du ekonomiskt förankrade beslut

Hur mycket ekonomi behöver en chef behärska? Räcker det om företagets controller översätter de ekonomiska rapporterna? Gunnar Åkesson brinner för att göra det ekonomiska språket lätt att både förstå och tala. Han guidar oss genom grunderna för att ta bättre ekonomiskt förankrade beslut som chef.

Gunnar Åkesson leder programmet Executive Master of Finance.
Gunnar Åkesson leder programmet Executive Master of Finance.

Gunnar Åkesson är doktor i företagsekonomi men vägrar se sig själv som finansnörd. Under sin tid på Handelshögskolans civilekonomprogram stod det klart för honom att siffrornas språk inte var det mest intressanta eller utmanande, tvärtom så upptäckte han att det var människors förhållningssätt till ekonomi som gav honom inspiration och energi.

Hans doktorsavhandling Företagsledning i strategiskt vakuum tillsammans med hans bakgrund som civilekonom och karriär som programansvarig inom allmän företagsledning (General Management) gör honom till en generalist inom det ekonomiska fältet.

Med målsättningen att avdramatisera ekonomi, utan att tappa allvaret, och göra det aptitligt för praktiker antog Gunnar 2008 programansvaret för Executive Master of Finance, det ekonomiskt inriktade delprogrammet inom vår Executive MBA. Inte heller är det ovanligt att han bistår med förstudier och design på företagsanpassade utbildningar för att tydliggöra behov, målgrupp, upplägg efter företagets målsättning. Tack vare sin bakgrund och breda erfarenhet kan han snabbt sätta sig in i deltagarnas vardag och utmaningar.  

”Deltagarna i Executive Master of Finance kommer från olika delar i en organisation. Alla har inte en naturlig fallenhet för ekonomi och väljer inte sällan att ducka de ekonomiska delarna i sitt uppdrag”, säger Gunnar.

”Dessa ledare har ett ekonomiskt ansvar som inte kan delegeras till ekonomichefen. Gör man det så abdikerar man sitt ledarskap. Att förstå ekonomi uppfattas tyvärr som ett nödvändigt ont hos många chefer och ledare med budgetansvar.”

”Jag tror att många som blir erbjudna en chefstjänst tackar ja till uppdraget utan att fullt ut reflektera över vilket ansvar som ingår i rollen. Min erfarenhet är därför att många av dagens chefer och ledare som inte har en renodlad finansiell funktion saknar djupare ekonomisk kunskap – de är praktiker som blir obekväma när de ekonomiska rapporterna landar på deras bord”, menar Gunnar Åkesson.

Avgörande ekonomiska grunder

Gunnar förklarar att det finns vissa grundläggande ekonomiska delar man som chef behöver ha koll på. Kraven från ledningen kan vara tuffa, men ledningen i sin tur är ibland rätt långt från vardagen och har begränsad kunskap om hur lätt eller svårt det är att uppnå de satta målen. Mellanchefens uppgift är i sin tur att paketera om de ekonomiska och strategiska direktiven från ledningen så att målen blir vettiga för medarbetarna som verkställer affärs- och verksamhetsplaner.

Därför kan också jobbet som ”tolk” och mellanchef ibland vara lite otacksamt. Och kan man inte beskriva sin verksamhet i ekonomiska termer tenderar det att bli ännu mer otacksamt.

”Stadsministern förväntas kunna prata engelska, man kan inte ta med sig en tolk och samtidigt företräda Sverige. Det samma gäller mellanchefen. Språket ekonomiska är en förutsättning för att kunna göra ett bra jobb i dagens organisationer. Man behöver kunna de viktiga begreppen, sambanden och nyckeltalen då de beskriver för ledningen vad som händer ute i verksamheten”, förklarar Gunnar.

Drygt en tredjedel av de som deltar i Gunnars program Executive Master of Finance kommer från offentlig sektor. Strävan efter effektivitet är den samma inom privat och offentlig verksamhet, det vill säga att hushålla med resurser. Den enda skillnaden som Gunnar ser är att man inom offentlig sektor använder sig av andra mått för att målsätta. Men budgeten ska fortfarande förvaltas på bästa sätt för att ge skattebetalarna mest valuta för pengarna.

ekonomisk hälsorapport

Genom att kunna läsa av de tre grundrapporterna får du svar på frågan hur företaget eller organisationen mår som helhet. Tillsammans utgör de centrala beståndsdelar i årsredovisningen:

  • Balansräkning
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys

the big 5: nyckeltalen

Det finns fem nyckeltal som visar på företagets eller organisationens prestation och förmåga till överlevnad. Frågor som hur vi har presterat under året, att vi gör rätt saker och att vi är finansiellt rustade besvaras genom att granska dessa:

  1. Vinstmarginal
  2. Kapitalomsättningshastighet
  3. Räntabilitet på totalt kapital (lönsamhet)
  4. Soliditet
  5. Räntabilitet på eget kapital

Ekonomiskt förankrade beslut

Även om marknadsundersökningen visar på grönt ljus så behöver det vara ekonomiskt förankrat. Gunnar tar exemplet med att lansera en produkt. Där måste vi kunna räkna på hur bra investeringen är genom att se över exempelvis budget, bedöma kalkylräntan med hänsyn tagen till risk samt se till hela kapitalets kretslopp, där exempelvis bank och/eller ägare påverkar kassaflödet. Och ju mer du kan beskriva ditt business case med ekonomiska termer desto starkare kommer dina argument bli för ledningen. Ekonomi kan upplevas som tråkigt – men det är ett kraftfullt språk.

”För chefer och ledare är det också viktigt att förstå att alla affärsbeslut har finansiella konsekvenser. Om vi kan bedöma dessa konsekvenser i förväg har vi mer kompletta beslutsunderlag. Tack vare en gedigen finansiell analys kan vi kanske avstå från en dålig investering och därmed fatta ett ekonomiskt klokt beslut.”

Kapitalets kretslopp är ett sätt att illustrera både själva verksamheten och de finansiella flödena i en bild. Utmaningen i företagande handlar om att både klara av att skapa förädling, dvs resultat med de tillgångar man har, och att klara att balansera de kassaflöden som behövs. Utan pengar i kassan spelar det ingen roll hur god affärsidén är.  

Vidareutveckla för bättre ekonomi

Att som chef ha förmågan att kunna förklara språket ekonomiska för medarbetarna, sätta målen och göra det skalbart är enligt Gunnar oerhört viktigt. Har du inte alla kunskaper behöver du i varje fall tillräckligt för att ha god beställarkompetens och veta när du ska ta hjälp av en expert. Eller, veta när experten du betalar multum för pratar bort dig.

”Vem vill inte göra bättre analyser, få svar om kunden har god betalningsförmåga eller veta hur man gör ett förvärv? Vi vill inte ta dåliga ekonomiska beslut när vi kan spara pengar och framförallt tid. Därför behöver du kunna måla upp en bild av nuläge såväl som önskat framtida läge med hjälp av siffor och röra dig mellan grundrapporterna. Ofta tittar man på budget och kostnader och sen är det bra med det. Men är lönsamheten tillräcklig? Och i förhållande till vad? Jämför man mot konkurrenterna ger analysen andra perspektiv och frågeställningar. I Executive Master of Finance vill vi skapa fler bryggor mellan bland annat strategi och ekonomi. Du blir duktig på Finance i programmet men ännu bättre är om du också förstår helheten”, berättar Gunnar.

Stöttning av organisationen

En chef som får rapporter från ledningen som upplevs som svårtolkade bör påpeka för företagets controller att man vill ha den finansiella informationen presenterad på de sätt man själv föredrar för att förtydliga för en själv och sina medarbetare. Hela poängen är att den ekonomiska informationen måste gå att översätta till verksamhetens vardag för att kunna leda till handling bland medarbetarna.

”Om du inte själv känner att du kan ta del av rapporten och sitter på ett utvecklingssamtal där du inte kan svara på nyckeltalsfrågor –  då ska du nog ta en funderare på att kompetensutveckla dig. Det mest rimliga är att du i alla fall ska kunna ställa bra frågor om nyckeltalen. Och att prata samma språk ger ett helt annat ingångsläge och en större trygghet i rollen som chef”, säger Gunnar.

Executive Master of Finance - fullständig programinformation

Ladda ner den fullständiga programinformationen som PDF, att till exempel visa för din chef. Ange dina uppgifter så skickar vi dokumentet per e-post.

*” anger obligatoriska fält

Namn:*
*
Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.