Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

”Missa inte de tidiga signalerna på psykisk ohälsa”

De psykiska ohälsotalen skenar. Men det måste inte vara komplicerat att sätta in åtgärder på arbetsplatsen. ”Ibland behövs det inte mer än att chefen följer upp den anställda”, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

Hälsa
Text: Sara Hasbar
Publicerad
En ung kvinna sitter framför sin dator och äter lunch, i form av en smörgås.

Ingen kan ha undgått att psykiatriska diagnoser som depression, ångest och stressrelaterad ohälsa är de vanligaste orsakerna till sjukskrivning, särskilt bland kvinnor. Det orsakar stort lidande hos den enskilda individen men också en blödande plånbok hos företagen. Bland de svenska storföretagen uppgår kostnaderna för psykisk ohälsa till 18 procent av den totala lönekostnaden per år, enligt Företagande.se.

Lägg därtill kostnaderna för en stor sjuknärvaro som delvis kan hänföras till stigmat kring psykisk ohälsa. Exempelvis uppger de medarbetare som deltagit i Harvard Business undersökning Mental Health at Work 2021 att de endast arbetat till 72 procent av sin fulla kapacitet på grund av sämre psykisk hälsa. Att förhållandena på arbetsplatsen har stor betydelse för psykisk ohälsa och sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser har ett starkt forskningsstöd. Stress är förstås en stor bov i dramat. ”Andelen anställda med höga arbetskrav har fördubblats inom vården”, säger Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle och hänvisar till en ny rapport från Försäkringskassan. 

Han påminner samtidigt om att psykisk hälsa främjas av motsatsen till krav och kontroll, som inflytande, utvecklingsmöjligheter och socialt stöd. 

En nyligen gjord studie publicerad i Pubmed.gov, som Bergström medverkat i, visar att om man kopplar in arbetet tidigt i sjukskrivningsprocessen i stället för att helt skära av kontakten, och tar fram konkreta åtgärder kring arbetsbelastning, kompetensutveckling eller ökat stöd av arbetskamrater eller chef, återgår personer fortare i jobbet och har mindre sjukskrivning i framtiden. Deras psykiska ohälsa minskar också över tid. Jobbar man bara med symtom tar det längre tid att komma tillbaka till arbetsplatsen. 

Men det absolut mest nödvändiga är förstås att arbeta förebyggande och hindra att den psykiska ohälsan går så långt som till sjukskrivning. Detta för att inte medverka till att människor blir sjuka av sitt arbete, men också för att kostnaderna för sjukskrivning ofta åtföljs av rekrytering, om- och inskolningskostnader på uppemot en halv miljon kronor per anställd. 

Nästan hälften av alla svenskar har psykisk ohälsa

41 PROCENT har besvär med ängslan, oro eller ångest. Varav 6 PROCENT har svåra besvär.
14 PROCENT uppger att de känner sig stressade.
42 PROCENT har sömnbesvär, varav 34 PROCENT lätta besvär. 4 PROCENT har fått diagnosen depression det senaste året.
7 PROCENT män och 8 PROCENT kvinnor har en allvarlig psykisk påfrestning, vilket indikerar ett psykiatriskt tillstånd. Kvinnor, unga personer samt människor med låg inkomst uppger oftare psykiska besvär än andra. 

Källa: Självrapporterade psykiska besvär, Nationella folkhälsoenkäten, Folkhälsomyndigheten, 2020 

”Arbetslivet i dag är så pressat. Det är svårt att omplacera människor och svårt att ta bort arbetsuppgifter för då drabbar det lätt andra. Men ibland behövs det inte mer än att chefen följer upp den anställda. Att bli sedd och tagen på allvar, att få ett erkännande för ett jobb man gjort betyder mycket, och att titta på hur man kan anpassa jobbet, kan faktiskt hjälpa. Det finns ofta enkla saker att åtgärda”, säger Gunnar Bergström. 

Det visar även den sammanställning av 32 vetenskapliga studier om hur man kan förebygga psykisk ohälsa som Chef tidigare berättat om.

Att aktivt arbeta för psykisk hälsa på arbetsplatsen handlar om att identifiera behov som gynnar psykisk hälsa. Behoven kan exempelvis vara att öka den anställdas kontroll över arbetet eller stödja fysisk aktivitet och förmåga till stresshantering. 

Konsultföretaget McKinsey & Company har gjort flera undersökningar kring det stigma som finns kring psykisk ohälsa. 

”Under den tid som människor är som mest sårbara och har som störst behov av hjälp, förhindrar stigmat kring psykisk ohälsa dem från att sträcka ut handen. Denna hemska paradox fördjupar en sjukdom som oftast är osynlig för andra”, skriver de i en artikel som handlar om vikten av att överkomma detta stigma. 

Enligt deras undersökningar skulle 37 procent undvika behandling för att de inte ville att någon skulle få reda på att de lider av mental ohälsa. Stigmat är också kopplat till sämre produktivitet på jobbet. De menar att kampen mot psykisk ohälsa kan börja i den till synes enkla frågan: 

”Hej, hur mår du? Hur kan jag hjälpa dig?” 

Så bygger ni en organisation för psykisk hälsa

Detta kan er organisation göra för att motverka psykisk ohälsa bland medarbetarna, enligt Gunnar Bergström, professor i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle:

  1. Lyft upp frågan på strategisk nivå. När ni planerar hur ni ska få en produk­tiv organisation bör ni också även ha fokus på det ni inte vill producera – människor som blir sjuka och inte kan jobba. På strategisk nivå bör det finnas en plan för hur du ska vårda dina anställdas såväl fysiska som psykiska hälsa. 
  2. Var uppmärksam på organisa­toriska faktorer som initierar stress, som exempelvis datasys­tem som inte fungerar och var i orga­nisationen man är underbemannad. 
  3. Fånga upp tidiga signaler på stressade medarbetare. Utöver att uppmärksamma medar­betare som mår dåligt bör ni också vara vaksamma på medarbetare som känner stress. Det kan vara medar­betare som har mycket övertid, som inte hinner fika eller äter lunch vid skrivbordet, personer som tidigare varit lugna men börjar bli irriterade och klagande. 
  4. Jobba förebyggande på arbetsplatsträffar för att redan där observera organisatoriska dilemman innan de blir problem. 
  5. Medverka till ett klimat där ni vågar prata om stress och psykisk ohälsa. För att motverka  det stigma som finns kring psykisk ohälsa bör du som chef signalera att det är okej att prata om det här. 

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden