mardaligt
Illustration: Victoria Ovmark

Konflikt på jobbet: ”Då ska chefen agera”

Surmulna miner på måndagsmötet. Tårar och skilda åsikter. Vad räknas egentligen som en konflikt på jobbet? Och när är det dags för dig som chef att kliva in och medla?

Som chef har du ansvar för att verksamheten fungerar och att medarbetarna har en god organisatorisk och social arbetsmiljö. Att förebygga och hantera konflikter är en viktig del av det. Därmed inte sagt att det är lätt.

”Om du tycker att det är svårt att veta när eller hur du ska angripa en konflikt är du långt ifrån ensam”, säger Anki Udd, ledarskapsutvecklare på chefsorganisationen Ledarna och expert i Chefs webbkurs om Konflikthantering för chefer. När och hur man som chef ska agera vid en konflikt är en av de vanligaste frågorna hon får.

Det viktigaste är att ta tag i konflikten innan den hinner gå överstyr, säger Anki Udd. Ju längre en konflikt tillåts att eskalera, desto svårare är det att komma tillrätta med problemet.

”Om en konflikt tillåts att fortgå så kommer den inte bara att bli värre – den har också en otäck förmåga att smitta av sig på sin omgivning.”

Enligt Anki Udd är det alltid dags att agera när:

 • Konflikten påverkar arbetsuppgifterna eller verksamheten negativt.
 • Konflikten påverkar arbetsklimatet i gruppen negativt.
 • Medarbetare ber om din hjälp att hantera konflikten.
 • Du upptäcker ett oacceptabelt beteende.
 • Enskilda medarbetare påverkas negativt/mår dåligt av konflikten.

Om du är osäker kan du alltid fråga parterna om de behöver ditt stöd. Det visar att du är uppmärksam, att du ser och hör vad som händer och att du bryr dig, utan att du klampar rakt in i situationen.

Läs också: Konflikt på jobbet? Så löser du den bäst

Det finns flera goda skäl till att hantera konflikter tidigt i arbetslivet. Tre viktiga anledningar är:

 • Lagar och regler
 • De kostnader det innebär om konflikter tillåts fortgå
 • Det mänskliga perspektivet

Lagar och regler

Som chef behöver du givetvis förhålla dig till gällande lagar och regler. Eftersträva därför alltid att hantera konflikter innan de förvandlas till reella arbetsmiljöproblem.

De viktigaste lagarna och förordningarna som påverkar ditt arbete som chef är:

Arbetsmiljölagen: Arbetsmiljölagen syftar till ”att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö”.

Föreskriften Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4): Denna föreskrift, som trädde i kraft den 31 mars 2016, fokuserar särskilt på organisatoriska och sociala förhållanden för att skapa en god arbetsmiljö. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Vill du läsa mer om dessa viktiga regelverk? Besök Arbetsmiljöverkets hemsida.

Konflikter kostar

När en konflikt tillåts fortgå kommer den att eskalera. På sikt riskerar den att övergå i trakasserier och mobbning. Det här kan bli en riktigt kostsam historia.

I december 2016 lanserades verktyget Arbetshälsoekonomiskt analysverktyg som stöd för att räkna på vad psykisk ohälsa på arbetet kostar. Bakom verktyget ligger forskare vid KI, Sveriges Företagshälsor och Sveriges Företagsläkarförening.

Läs också: 7 av 10 chefer mår uselt – här är orsakerna

Det mänskliga perspektivet

Är det etiskt försvarbart att inte förebygga och hantera konfliktsituationer som riskerar att leda till stora konsekvenser för enskilda individer?

Här är några exempel på vad som kan hända med medarbetare när en konflikt fortgår och eskalerar:

 • Nedsatt arbetskapacitet
 • Lägre kvalitet i arbetet
 • Minskat välbefinnande
 • Minskad trivsel
 • Sömnsvårigheter
 • Kroppsliga symptom
 • Ökad kortidsfrånvaro

Som arbetsgivare har du inte bara ett lagstadgat, utan även ett etiskt ansvar att säkerställa att dina medarbetare mår bra på jobbet.

Men kom ihåg – bara för att du är chef betyder inte det att det alltid är du som måste lösa konflikterna eller hitta den bästa vägen. Att lösa en konflikt så att alla inblandade är tillfreds med resultatet förutsätter också att parterna faktiskt vill bidra till en lösning. Ha en dialog med dina medarbetare om hur ni tillsammans jobbar för ett bra arbetsklimat.

Lär dig hantera konflikter!

I Chefs webbkurs om konflikthantering får du konkreta tips och verktyg som hjälper dig att hantera konflikter och genomföra svåra samtal.

Detta är webbkursen för dig som:

 • Är chef eller ledare och som i din yrkesroll håller svåra samtal.
 • Vill få ett ökat självförtroende i samtalssituationer.
 • Önskar förebygga konflikter på arbetsplatsen.
 • Söker verktyg för att vända svåra situationer till möjligheter och skapa konkreta handlingsplaner.
Läs mer om webbkursen här!