Kan jag bli avskedad på grund av arbetsskada?

Arbetsrätt
Publicerad

Hej,

Jag beklagar att du har blivit av med ditt arbete pga. din skada. Regler om sjukdom/arbetsskada, rehabilitering och uppsägning är ganska komplicerade och svårt att ge kort information om. Jag rekommenderar dig därför att få rådgivning av din fackliga organisation eller någon annan arbetsrättslig rådgivare om och hur du ska agera. Ett otillåtet avskedande eller en felaktigt uppsägning kan angripas rättsligt och förklaras ogiltig samt ge rätt till skadestånd. Sammanfattningsvis och något förenklat kan jag ge dig följande information.

Inledningsvis vill jag poängtera att det är skillnad mellan uppsägning och avskedande. Avskedande kan ske då arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden. Det är fråga om mycket allvarliga förfaranden som en arbetsgivare inte ska behöva tåla i ett anställningsförhållande. Vid avskedande upphör anställningen omedelbart. Uppsägning å andra sidan kan ske då arbetsgivaren har saklig grund. Saklig grund är antingen arbetsbrist, dvs. verksamhetsrelaterade skäl, eller personliga skäl som alltså är skäl som hänför sig till den anställde personligen, t.ex. misskötsamhet av olika slag. Vid uppsägning upphör anställningen efter en uppsägningstid.

Att avskeda, till skillnad från att säga upp någon, på grund av en arbetsskada är inte tillåtet. Att säga upp någon pga. arbetsskada eller sjukdom kan som huvudregel inte heller ske. Det finns nämligen ett principiellt förbud mot uppsägning pga. sjukdom och arbetsskada. Uppsägning kan i dessa fall endast ske undantagsvis. Om arbetstagaren har en stadgivarande nedsättning av arbetsförmågan och inte kan fullgöra arbete av någon betydelse och arbetsgivaren har uttömt rehabiliterings- och anpassningsåtgärder kan uppsägning dock ske. Detta betyder att en anställd som är sjuk eller har en arbetsskada har ett förstärkt anställningsskydd i sjukdomen. En person som är sjuk/arbetsskadad kan i och för sig bli uppsagd av andra skäl än sjukdom, till exempel på grund av arbetsbrist.

Arbetsgivaren har ett långt gående ansvar att rehabilitera och arbetsanpassa för att arbetstagaren ska kunna återgå i arbete. Arbetsanpassning kan ske genom till exempel tekniska åtgärder, utrustning, personella stödinsatser, ändrade uppgifter, arbetstider, arbetsorganisation och arbetsmetoder, utbildning. Arbetsgivaren har även en omfattande skyldighet att försöka omplacera arbetstagaren innan uppsägning får ske. Omplaceringsskyldigheten avser hela arbetsgivarens verksamhet, dvs. hela företaget. Vid bedömningen av om arbetstagaren kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren kan bland annat storleken på arbetsgivaren få betydelse. En större arbetsgivare har oftast bättre möjligheter att anpassa arbetet och organisationen än en mindre.

Det kan vara flera ganska svåra bedömningar att göra för att bestämma om din arbetsgivare har agerat riktigt och vilka möjligheter du har att angripa arbetsgivarens agerande. Till detta kommer också regler om ersättning från arbetsskadeförsäkring. Tag därför hjälp av en rådgivare.

Med vänlig hälsning,
Marie Bengtsson

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden