varuhuset-2-2

Därför ska du hålla extra koll på vd-avtalet

Makt att påverka och förändra, hög lön. Visst är det lockande att tacka ja till ett vd-­
erbjudande? Men tänk dig för en ­extra gång. Som vd har du inte samma ­anställningsvillkor som andra anställda.

Johan Sundberg, arbetsrättsadvokat på advokatfirman DLA Nordic reder här ut begreppen i tio punkter du bör tänka på innan du undertecknar vd-avtalet.

1. Anställningstrygghet

Som vd omfattas man normalt inte av lagen om anställningsskydd, LAS. Det är styrelsen som tillsätter och avsätter vd. Det innebär att styrelsen kan besluta att säga upp vd utan att det finns så kallad saklig grund

Som alla anställda har vd rätt att vara föräldraledig och får inte sägas upp på grund av föräldraledigheten.

Även diskrimineringslagen gäller vd, som inte får diskrimineras på grund av till exempel kön, ålder, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning.

 2. Uppsägningstid
I och med att vd saknar anställningsskydd, bör uppsägnings-tiden vara tillräckligt lång för att ge ett rimligt ekonomiskt skydd vid uppsägning. Sex månader kan anses som ett minimum, ett år är inte ovanligt.

För att undvika tvister bör det framgå av anställningsavtalet vilka ersättningar och förmåner utöver lön vd behåller under uppsägningstiden. Dessutom bör avtalet reglera om vd är arbetsbefriad, har rätt att ta ett nytt arbete under uppsägningstiden och om in–komst från sådant arbete i så fall ska avräknas från uppsägningslönen.

 3. Avgångsvederlag
I större företag är det vanligt att vd, utöver lön under uppsägningstiden, har rätt till avgångsvederlag. Det omfattar oftast sex till tolv månadslöner och betalas för det mesta ut efter uppsägningstidens slut. Det är viktigt att avtalet reglerar vad avgångsvederlaget ska baseras på; enbart lönen eller lön plus förmåner som bonus och pensionsavsättningar.

I enstaka fall avtalar parterna att vd har rätt till avgångsveder-lag även om vd säger upp sig själv, till exempel med anledning av ägarbyte, fusion eller andra väsentliga förändringar
i verksamheten.

Om företaget går i konkurs omfattas inte en vd som har en betydande ägarandel i företaget av den statliga lönegarantin, vilket gäller övriga anställda.

 4. Konkurrensklausul
Om avtalet innehåller en konkurrensklausul ska det tydligt framgå vad den omfattar; vilken typ av verksamhet vd inte får ta anställning i, inom vilket geografiskt område och hur lång tid. Karensen omfattar oftast mellan sex och tolv månader. Avtalet bör också reglera om vd ska få ersättning under karenstiden. Ersättningen brukar vara högst 60 procent av den tidigare lönen.

Konkurrensklausulen bör innehålla en bestämmelse om att arbetsgivaren, inom en viss tid från det att vd sagt upp sig, måste ge besked om den tänker tillämpa klausulen eller inte.

Det är vanligt att konkurrens-klausuler innehåller rätt för arbetsgivaren att kräva vite om vd bryter mot klausulen. Sex månadslöner brukar anses rimligt, men högre belopp förekommer.

 5. Sekretess
I de flesta vd-avtal finns det en klausul om sekretess. Utöver lagen om företagshemligheter, FHL, kan arbetsgivaren vilja klargöra vilken information som anses som hemlig. Eftersom arbetsgivaren har bevisbördan vid en eventuell tvist är det ett sätt att skaffa sig bevisning. Ett annat syfte kan vara att se till att en utökad tystnadsplikt även gäller efter att anställningen upphört.

6. Tvister
Vd-avtal innehåller ofta en bestämmelse som säger att tvister ska avgöras av en skilje-nämnd i stället för av allmän domstol. I sådana fall är det vanligt att arbetsgivaren står för kostnaderna för skilje-nämnden, vilket då bör framgå av avtalet.

 7. Lön, bonus och förmåner
Lönenivå, eventuell bonus eller så kallad tantiem och andra förmåner ska framgå av avtalet. Likaså hur bonus eller tantiem beräknas och när de betalas ut. Dessutom bör det framgå hur bonus och annan rörlig ersättning ska beräknas om vd slutar under den period ersättningen beräknas på.

 8. Arbetstid och semester
Det vanligaste är att vd:s arbetstid är oreglerad och att det inte utgår någon ersättning för övertid. Minst 30 semesterdagar per år är i princip praxis.

 9. Försäkringar
Med tanke på att vd i allmänhet har ganska hög lön är det vanligt att arbetsgivaren tecknar en sjuklöneförsäkring, som kompenserar en del av lönebortfallet vid längre tids sjukfrånvaro. Det är också vanligt att arbetsgivaren tecknar en vårdförsäkring, som ger tillgång till privat vård utan långa väntetider och därmed kortare sjukskrivningsperioder.

 10. Pension
Som vd omfattas du normalt inte av kollektivt avtalad tjänstepension. Därför är det viktigt att vd-avtalet reglerar vilka pensionsavsättningar som ska göras av arbetsgivaren. Det bör framgå hur stora avsättningar arbetsgivaren ska göra och även vilket löneunderlag som ska ligga till grund, till exempel om avsättningarna ska baseras enbart på fast lön eller om bonus och andra förmåner också ska räknas in. Det är klokt att kontakta en försäkringsrådgivare som kan ta fram ett rimligt förslag till pensionslösning.

Relaterade artiklar

cisa
Arbetsrätt

Cissi Elwin: Så många blir bortvalda för sin ålder

Cissi Elwin reagerar på åldersdiskrimineringen som finns i det svenska arbetslivet. 
Lena Ahlin lyfter fram respekt och ärlighet som viktigt för lyckade rekryteringar. Foto: Pavel Koubek
Annonssamarbete Chef + Consensus

Landa nya stjärnor med respektfull rekrytering

97 procent av de som rekryteras jobbar kvar efter tre år.   En viktig förklaring till den succén stavas respekt, menar rekryteringsföretaget Consensus. ”Ytterst handlar det om människor och deras framtid. Då är det väldigt viktigt att vara noggrann”, säger Lena Ahlin.
sjuka
Arbetsrätt

Studie: Vabba ofta – och din chefskarriär kan gå i stöpet

Om du vabbar ofta kan hela din karriär drabbas hårt.

nyttjobb-3
Arbetsrätt

Svårare för kvinnor få jobb på annan ort

Det är tuffare för kvinnor att få ett nytt jobb på annan ort, visar en ny studie. 
linkedin-6
Arbetsrätt

Bästa tipsen: Så lyfter du på Linkedin

Oavsett om du ska söka jobb, stärka ditt personliga varumärke eller bygga ditt nätverk är Linkedin mer eller mindre ett nödvändigt verktyg i dag. Men hur använder du ditt konto i praktiken för att få hjälp i karriären?
illustration-loneforhandling
Arbetsrätt

Bästa svaren vid svåra lönesamtal

Här är de fem vanligaste argumenten vid lönesamtalet – och hur du som chef bäst ger svar på tal.
Viktoria Lindhé på &frankly berättar om frågorna som ger varningar om farlig stress. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + &frankly

5 frågor som kan vända jobbstressen

En av tre har ingen ork kvar för att göra något alls efter jobbet. Något som chefen ofta inte vet om. En ”välmåendepuls” med några snabba frågor gör det enklare att få koll – och agera i tid.
lonekarriar-illustration
Arbetsrätt

Lönesättning skapar ångest – här är bästa tipsen

Fyra av tio chefer saknar tydliga riktlinjer för hur lönen ska sättas och över hälften ser en stor utmaning i att översätta prestation till pengar. Otydlighet kring löneprocessen ger många chefer onödig ångest inför vårens lönesamtal visar Chefs undersökning.