Kunderna berättar

Företagsanpassade utbildningar

Vi har anpassat utbildningar på uppdrag av företag som är branschledande både inom Norden såväl som globalt, men också för offentlig verksamhet. Här nedan berättar några av våra trognaste kunder om vårt samarbete.

Hör av dig till oss idag så diskuterar vi vad vi skulle kunna göra för att lyfta just din organisation!

Säkrar konkurrenskraften och ledarskapet

riksbyggen

En av Sveriges största fastighetsförvaltare, Riksbyggen, har tillsammans med oss skapat en omfattande företagsanpassad ledarskapsutbildning för alla nya chefer, samt ett skräddarsytt program för nästa generations ledare där personlig coachning ingår.

Talangerna får en flygande start med ett internt program

octapharma

Hur skapar man sammanhållning och gemensam kultur i ett internationellt bolag med 10 000 medarbetare i 37 länder? Läkemedelsföretaget Octapharma anlitade oss för två omfattande skräddarsydda ledarskapsutbildningar för utbyte och lärande.

Chefer och medarbetare blev mer engagerade

westinghouse

Hos Westinghouse Electric pågår ständigt förändrings-, och utvecklingsarbeten. Med skräddarsydda ledarprogram för nya och seniora chefer och ledare lyckas bolaget effektivt förmedla ledningens förväntningar och driva utvecklingen framåt med ett hållbart ledarskap.

”Även om det innebär en investering är ett starkt ledarskap A och O för att lyckas med verksamheten.”

Jimmy Norlinder, VD för Momentum Industrial AB
som utbildat ett 50-tal chefer

”Ska vi kunna ha ett lokalt effektivt team i en viss stad, krävs det en duktig ledare och ett gott medarbetarskap.”

Jimmy Norlinder, VD för Momentum Industrial AB
som utbildat ett 50-tal chefer

Skräddarsydd ledarutbildning säkrar konkurrenskraft och ledarskap för Riksbyggen

I nära samverkan med Chefakademin har kooperativa bostadsföretaget Riksbyggen, som också är en av Sveriges största fastighetsförvaltare, skapat en omfattande företagsanpassad chefsutbildning för alla nytillträdda chefer – hittills omkring 150 stycken – och ett skräddarsytt program för nästa generations ledare. Coaching på både individ- och gruppnivå ingår också i uppdraget.

”Alla våra förväntningar har uppfyllts och utbildningen har skickligt anpassats efter olika behov och önskemål”, säger Karin Goddard, HR-chef på Riksbyggen.

”Vårt ledarskapsprogram Framtidens ledare, som handlar om visioner, strategier, affärsmannaskap, kommunikation och självinsikt, har nytänkande i fokus. Det är viktigt för oss att få deltagarna att tänka i nya banor och reflektera över hur nya tankar och lösningar kan överföras på Riksbyggen. Det är ett inspirerande och utmanande program med spännande temadagar, föreläsare och realistiska rollspel ihop med rutinerade skådespelare. I utbildningen ingår även projektarbeten, som rör aktuella behov i företaget.”

”Allt hänger ihop: bra ledare och chefer, nöjda medarbetare, nöjda kunder och ett bra resultat.”

En kontinuerlig dialog och feedback ser Riksbyggen som en viktig framgångsfaktor. Karin Goddard ger sina främsta skäl till varför de valt att samarbeta med just oss:

”Vi behöver inte fastna i ett upplägg, utan kan snabbt ta till oss lärdomar och utveckla programmet utifrån ändrade förutsättningar och händelser inom eller utanför företaget. Innehållet är säkrat och ger konkret nytta för företaget och våra chefer och medarbetare.”

”Vi stämmer hela tiden av. Det kan gälla allt från att anlita en viss föreläsare till följd av en aktuell händelse, till att lägga till en fråga i kursutvärderingen. Ett flexibelt upplägg har också inneburit att vi kunnat väva in vårt interna styrdokument med Riksbyggens syn på ledarskap för våra nyblivna chefer, vilket gett ett stort genomslag för viktiga verktyg för chefsarbetet och ett framgångsrikt ledarskap.”

”Föreläsningar och praktiska övningar har en tydlig koppling till frågor, problem och situationer som cheferna ställs inför i sitt dagliga arbete. De som till exempel har gått från rollen som kollega till arbetsledare och chef, som flera av första linjens chefer, har särskilt uppskattat alla handfasta råd. Utbildningen handlar mycket om situationsanpassat ledarskap och att få konkreta verktyg och råd/tips i allt från medarbetarsamtal och konfliktlösning till att sätta och följa upp mål.”

”Utbildningen har även resulterat i att Riksbyggen kunnat bygga upp ett värdefullt nätverk internt. Nätverket med chefer från olika nivåer, verksamhetsområden och regioner utnyttjas flitigt för utbyte av erfarenheter och uppmuntran, även efter avslutad utbildning.”

”Chefakademin är en väldigt lyhörd och professionell partner, som har förmågan att verkligen känna av kundens behov och sätta sig in i företagets mål, kultur och organisation. Jag har alltid fått snabb återkoppling med nya förslag vid nya behov och önskemål, vilket innebär en lönsam och ständig utveckling i hela företaget.”

Vilka är de största vinsterna med att skräddarsy ledarutbildningarna?

”Ledarskap handlar om kompetens och allt från att kunna tackla vardagen och skapa en god arbetsmiljö, till att kunna utveckla medarbetare och verksamhet utifrån företagets planer och strategier. Det har vi i nära samverkan med Chefakademin lyckats med”, säger Karin Goddard. ”Ett bra ledarskap är A och O för företagets framgång och kan vi med en kvalitativ ledarskapsutbildning skapa goda chefer på alla nivåer får vi en rad positiva effekter. Allt hänger ihop: bra ledare och chefer, nöjda medarbetare, nöjda kunder och ett bra resultat.”

Octapharmas talanger får en flygande start med ett internt program

Det schweizisk-svenska läkemedelsbolaget Octapharma, med runt 10 000 anställda världen över, omsätter mer än 2,5 miljarder euro. Tillsammans med Chefakademin skapade bolaget ”Forum Octapharma” för cirka 25 högre chefer och ”Talent Pool” för en lika stor grupp yngre och relativt nyanställda medarbetare i olika länder.

De båda 18-månadersprogrammen organiserades i sex-sju moduler, där Chefakademin hittat internationella toppföreläsare till varje möte och lagt ner mycket arbete på de praktiska arrangemangen i alla de länder där modulerna har genomförts.
”Det har fungerat alldeles ypperligt. När vi började prata märkte vi att de har erfarenhet av liknande program sedan tidigare. Med andra aktörer som vi tittade på kändes det som att börja från noll”, säger Torbjörn Malmkvist.

”Man säger inte längre ’vi’ och ’dem’, utan talar hellre om ’Petra i Australien’.”

”Vi har fått mycket positiv respons från deltagarna. De har lärt sig mycket om företaget och fått en bred kunskap och insyn. De har också skapat nya nätverk och fått lättare att hitta fram i organisationen. Man säger inte längre ’vi’ och ’dem’, utan talar hellre om ’Petra i Australien’.”

En ny generation ledare

Talent Pool var en idé för att kunna uppmärksamma och engagera yngre medarbetare runt 30 år, som Octapharma vill satsa på för framtiden men som det kan vara för tidigt att befordra.
”De är inte garanterade någonting när de blir uttagna, men de blir sedda i hela organisationen och upplever att de har fått ett försprång. De har också känt sig mer motiverade. Men det här är ingen belöning, det är en utveckling”, poängterar Torbjörn Malmkvist.

Nästan alla de unga talangerna är kvar i företaget, bara någon enstaka har lockats över av andra arbetsgivare.

Livsviktigt verksamhet

Octapharma bearbetar blodplasma och skapar ett flertal läkemedel som är livsnödvändiga för bland annat blödarsjuka. Företaget är svenskägt men helt internationellt och engelskspråkigt. Huvudkontoret ligger i Schweiz och man har produktionsanläggningar i Österrike, Frankrike,
Tyskland, Sverige och Mexiko. Försäljningen sker i över 80 länder.

Octapharma hade lika gärna kunnat anlita en utländsk aktör för sina utbildningsprogram, menar Torbjörn Malmkvist. Ändå valde man Chefakademin. Till sommaren startar ett nytt Talent Pool-program med nya deltagare – men med samma leverantör.
”Om vi skulle göra om Forum-programmet för de högre cheferna är jag helt övertygad om att Chefakademin skulle få göra även det igen”, säger Torbjörn Malmkvist.

Westinghouse Electrics chefer och medarbetare blev mer engagerade

Chefakademins öppna ledarskapsutbildningar är mycket uppskattade, både av nyblivna och seniora chefer. ”En effektiv ledarskapsutbildning har visat sig ha stor betydelse för vår konkurrenskraft”, fastslår Ingela Lundberg, Manager Training & Learning på Westinghouse i Sverige.

Amerikanska Westinghouse Electric framställer teknologi till kärnkraftssektorn, och deras tryckvattenreaktorteknik återfinns i runt hälften av världens kärnreaktorer. Sedan 2006 genomgår alla nya chefer inom svenska Westinghouse Electric det öppna utbildningsprogrammet Ny som chef.

”Nya chefer är ofta osäkra i sin ledarroll, men här får de värdefulla insikter om vad som är viktigt i ledarrollen och input kring hur de fungerar som ledare, vilket ger en bra grund att stå på i det fortsatta ledarskapsarbetet”, konstaterar Ingela Lundberg.

För Westinghouse har de viktigaste delarna inom utbildningen varit att hitta rätt ledarstil, kunna coacha medarbetarna, anpassa ledarskapet efter situationen, delegera och hantera konflikter. Samarbetet med Westinghouse innefattar även ett skräddarsytt utvecklingsprogram för erfarna chefer – alla som varit chef i minst fem år. Hittills har ett 50-tal seniora chefer genomgått programmet.

”En viktig insikt och lärdom är att bra ledarskap till stor del handlar om tillit och förmåga att delegera.”

”Även de som har varit chef i 30 år börjar tänka i nya banor när de till exempel deltar i rollspel om coachning.”

Utbildningen kretsar mycket kring att anpassa ledarskapet efter situation, deltagarnas vardag och om vikten av en lyhörd ledarstil. Inlärningen sker främst genom dialog, spontana rollspel och utbyte av erfarenheter inom gruppen. Exempel på ämnen är svåra samtal och möten med medarbetare med olika personlighet och drivkraft. Ett stort utrymme för spontana inslag gör utbildningen extra spännande, anser Ingela Lundberg.

”Vill deltagarna fördjupa sig mer i en fråga eller ett problem får de möjlighet att göra det i olika övningar innan man går vidare i programmet. Även de som har varit chef i 30 år börjar tänka i nya banor när de till exempel deltar i rollspel om coachning. Vissa frågor och problem blir väldigt tydliga i en spontan scen med chefen som den där besvärliga medarbetaren eller kollegan som aldrig lyssnar…”

Värderingar och organisation

Programmet för seniora chefer handlar även om ledningens förväntningar och betydelsen av Westinghouse visioner och värderingar.

”Viktigast är våra värderingar om ömsesidig respekt och personligt ansvar, att kunna representera sin arbetsgivare på ett professionellt sätt enligt företagets mål och visioner så vi kan hantera framtidens förändringar”, säger Ingela Lundberg.

I en global högteknologisk koncern som Westinghouse pågår hela tiden stora förändringar, som påverkar det vardagliga livet och utmanar ledarskapet. Ingela Lundberg pekar bland annat på raden av nyrekryteringar med många nya konstellationer av grupper och individer, en omfattande omorganisation med övergång från en produktlinje- till regionbaserad organisation och nya program och processer, som hela tiden ska implementeras.

Och resultatet?

”Vi har fått mer engagerade chefer och ledare överlag, vilket har smittat av sig på medarbetarna. En positiv och engagerad chef ger ju även positiva och engagerade medarbetare.”

”Med den skräddarsydda utbildningen kan vi effektivt förmedla ledningens förväntningar på chefer och ledare och ge våra seniora chefer möjlighet att ifrågasätta och utveckla sin egen ledarstil. Värdefullt är också att de kan fördjupa sitt interna nätverk och diskutera ledarskapsfrågor kopplade till Westinghouse.”

”För våra nyblivna chefer, som deltar i det öppna programmet, är det lärorikt att få utbyta erfarenheter med kollegor på andra företag och att både se sig själva i spegeln och få feedback från medarbetarna. Hur fungerar och uppfattas jag som ledare? Vilka är mina styrkor och svagheter? Hur kan jag utvecklas som ledare?”

Chefakademin som utbildningspartner

”Det har varit väldigt lyhört för våra olika behov och förväntningar. Ni förstod precis vad vi var ute efter – en utbildning med fokus på diskussioner och verklighetsnära övningar kring ledarrollen och deltagarnas vardag. Våra planer är att utveckla våra skräddarsydda ledarskapsprogram i fortsatt samarbete.”