Tryggt ledarskap – för en skakig värld

När världen snurrar snabbare ser byggmaterialjätten Heidelberg Materials
till att förankra sina chefer i bra ledarskap.
”Allt går väldigt fort nu”, säger Kajsa Runnbeck, hr-direktör med fokus på att steg för steg skapa trygga ledare för vår VUCA-värld.

Kajsa Runnbeck, hr-direktör på Heidelberg Materials Northern Europe.

Satsningen på ledarskap är grundplattan när byggmaterialjätten Heidelberg Materials ger sig i kast med vår skakiga omvärld och otydliga framtid. 

Bolaget stärker sina chefer, på varje nivå, i skräddarsydda ledarutvecklingsprogram i samarbete med Chefakademin. 

”Vi behöver många bra chefer, som är tydliga, rättvisa och trygga i sitt ledarskap. De behövs för varje grupp och varje avdelning”, säger Kajsa Runnbeck, hr-direktör för den internationella byggmaterialjättens verksamhet i Norra Europa. 

 ”Med chefer som skapar trygghet och tillit får vi mycket mer dynamiska processer.” 

Om Heidelberg Materials 

Heidelberg Materials är ett av världens största företag inom byggmaterial.  

Regionen Northern Europe producerar och säljer tunga byggmaterial främst i Norge, Sverige, Danmark, Estland, Lettland, Litauen och Island genom dotterbolag. 

I Sverige, Norge och Estland är företaget den ledande producenten av cement.  

Steg för steg tar bolagets chefer sitt ledarskap vidare. Omkring 100 chefer per år går programmen. 

”Vi pratar om att leda sig själv, att leda daglig verksamhet, att leda en grupp människor, att leda chefer och att leda verksamhet. Det är de steg vi tittar på. För varje nivå utvecklar du ditt ledarskap ytterligare”, förklarar Kajsa Runnbeck. 

Instegsklivet som ledare i koncernen går alltid via ett grundläggande ledarskapsprogram. 

”Alla nya chefer går det, för att få till sig vår syn på ledarskap. Det gäller även om de har varit chefer någon annanstans tidigare.”  

Utvecklingssprång

Ett nästa steg kan komma med det ansvar som följer med att gå över till att leda en större grupp medarbetare.  
Kajsa Runnbeck ser en uppenbar skillnad mellan att leda ett team på några få personer och att leda 15 eller fler.  

”Då kan du inte längre ha total koll på alla medarbetare och alla detaljer. För att klara det måste du ta ett utvecklingssprång som ledare.”  

”Du behöver lära dig att delegera, att lita på medarbetare och skapa trygghet i gruppen. Du kan inte ha konsensus i alla frågor i teamet och ibland måste du säga nej, men ett förklarat nej, som gör det enkelt att komma vidare.” 

Medarbetarundersökning ett kvitto 

Trygga ledare som ges möjlighet att ta nya utvecklingskliv får medarbetare att trivas och att stanna. Att behålla och utveckla kompetens bidrar också till välbehövlig stabilitet i verksamheten. 

”Chefer som utvecklar en bra känsla för hur de kan leda i situationer som uppstår, i allt från strategiska frågor till personalfrågor, skapar en känsla hos medarbetare av att: här trivs jag”, säger Kajsa Runnbeck. 

Kvittot på det kommer med medarbetarundersökningar som visar att omkring 90 procent av medarbetarna trivs med jobbet på Heidelberg Materials.  

En viktig ledarförmåga som Kajsa Runnbeck lyfter fram är att se och dra nytta av olika styrkor hos olika medarbetare.  

”Då måste du våga leda olika, för olika människor med olika behov. Du behöver se hur alla kan bidra på bra sätt, men med olika vinklingar.” 

”Det handlar om att ta alla till nästa nivå. Att alla hela tiden blir lite bättre”, säger Kajsa Runnbeck. 

Leda andra chefer

Ett nästa ledarkliv, som hon beskriver som knepigt, är när chefer ska börja leda andra chefer.  

”Sedan är det ytterligare ett svårt kliv när du ska börja leda verksamhet. Då leder du människor som ska vara ytterst självgående. Tappar du det perspektivet, så blir det jobbigt. På den här nivån ska du kunna hantera att ta obekväma operativa och finansiella beslut.” 

På högre chefsnivåer ställs ledare också inför komplexa omvärldsutmaningar, som konjunktursvängningar och strategiska energi- och hållbarhetsfrågor. 

Nettonoll-betong 

Ett svindlande innovationstempo måste till, exempelvis för arbetet med nettonoll-betong som börjar levereras 2025, där koldioxid fångas upp i den norska fabriken och lagras permanent i stället för att släppas ut i atmosfären som växthusgas. 

”Det är ett strategiskt viktigt och oerhört komplext projekt.”

Tempoökningen möts med anpassningar av de kunskaper som bolagets ledare rustas med. Avstämningar om nya behov görs kontinuerligt med Chefakademin. 

Delar med feedback och coachning har förstärkts, liksom förmågan att kommunicera förändringar på ett bra sätt. 

Redo för VUCA

”Vi pratar också mycket om VUCA.* Våra ledare vet ju inte vad som händer imorgon, så därför har vi lagt till ett avsnitt i programmen om att leva i en värld i konstant förändring.” 

Medarbetare och chefer måste vara anpassningsbara och hitta strategier för hur de blir det.  

”En del har redan förmågan att hantera och leda i osäkerhet, andra har svårare men kan lära sig att hitta verktyg och ett förhållningssätt.”  

”I en VUCA-värld behöver chefer stå trygga och visa att de har koll på situationen och kan hantera den på bästa sätt. När medarbetare litar på det, så kommer de att ge mer av sig själva och bidra med idéer. Det är vägen framåt.” 

Fast mark under fötterna är en superkraft i en svajig tid. Bra ledarskap ger den stabilitet och gjuter den grund som verksamheter behöver – också utanför byggmaterialbranschen. 

Välkommen till VUCA-världen 

VUCA är en förkortning för Volatility (volatilitet), Uncertainty (osäkerhet), Complexity (komplexitet) och Ambiguity (tvetydighet). Begreppet beskriver den snabbrörliga och osäkra värld vi lever i idag.  

Här sammanfattar Chefakademins Öjvind Sterner de olika delarna och ger exempel på strategier för att navigera i dem. 

Öjvind Sterner på Chefakademin

1. Volatilitet handlar om den snabba och oförutsägbara förändringen i omvärlden. För att navigera i volatila situationer är det viktigt att vara flexibel och anpassningsbar. Här behövs förmågan att snabbt reagera på förändringar. Var beredd på att ompröva och justera din strategi när det behövs. 

2. Osäkerhet handlar om bristen på information och förutsägbarhet. I osäkerhet behövs öppen för nya idéer och perspektiv. Var villig att experimentera och testa olika lösningar. Bygg upp din kunskap och lär dig att hantera risker. 

3. Komplexitet handlar om att hantera en stor mängd information och olika faktorer som påverkar situationen. Här är det viktigt att utveckla analytiska- och problemlösningsfärdigheter. Bryt ner komplexa problem i mindre delar och försök att hitta mönster och samband. 

4. Tvetydighet handlar om att möta flera tolkningar och oklarheter i en situation. För att hantera tvetydighet är det viktigt att vara lyhörd och att kommunicera tydligt. Försök förstå olika perspektiv och arbeta med andra för att få en gemensam förståelse av situationen. 

Sammanfattningsvis handlar navigering i VUCA-världen om att vara flexibel, öppen för nya idéer, analytisk och kommunikativ. Genom att utveckla de färdigheterna blir du och din verksamhet bättre på att hantera den snabbrörliga och osäkra omvärlden.