Enkät: Det här vill partiledarna göra för Sveriges chefer

Chef undersökning Endast sex procent av cheferna i Chefs undersökning anser att svensk politik lyfter viktiga chefsfrågor. Vi frågade därför partiledarna hur de explicit ser på svenskt ledarskap.

Ledarskap
Publicerad
Illustration: Anna Harvard

Magdalena Andersson (S)

Varför ska Sveriges chefer och ledare rösta på det parti som du leder?

”Jag är övertygad om att många chefer och ledare ser samma samhällsproblem som jag och mitt parti ser. Det handlar om att bryta segregationen och knäcka gängkriminaliteten, ta tillbaka den demokratiska kontrollen över välfärden och leda klimat­omställningen för att skapa gröna jobb i hela vårt land. Socialdemokraterna är partiet för dig som vill vara med att bidra till samhället och som vet att vårt Sverige kan bättre.” 

Vilket budskap vill du och ditt parti främst rikta till chefer och ledare?

”Ni behövs för att lösa Sveriges samhällsproblem. Genom politiskt ledarskap, bra reformer och rätt resurser kan ni få de verktyg som krävs. För att bryta segregationen och knäcka gängkriminaliteten behövs ledarskap inom myndigheter och att företag tar socialt ansvar. För att förbättra villkoren för personalen i välfärden behövs bra och närvarande chefer. Och för att vi ska klara av klimatomställningen krävs tydligt ledarskap i näringslivet. Vi ska klara av det tillsammans!”

Hur vill du och ditt parti skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor?

”Vi vill investera i en bättre välfärd. En trygg finansiering, tillräckligt med medarbetare och goda planeringsförutsättningar är grundläggande för en fungerande välfärd. Det är också centralt att chefer och ledare ska kunna utföra sitt viktiga arbete. Samtidigt är det viktigt att arbetsgivare i offentlig sektor erbjuder chefer kompetensutveckling.”

Ett ofta uppmärksammat problem är det stora antalet medarbetare som chefer i offentlig verksamhet ansvarar för. tycker du och ditt parti att det ska införas en reglering av storleken på personalgrupper i stat, regioner och kommuner?

”Inom äldreomsorgen är det inte ovanligt att en chef har ansvar för 50 medarbetare. Det är inte hållbart, vare sig för medarbetarna eller chefen och det riskerar att drabba de äldre. Vi utesluter inte att det kan behövas en reglering där. Däremot går det inte att sätta en generell gräns som gäller i alla verksamheter i offentlig sektor eftersom det ser alltför olika ut.”

Vill ni förbjuda arbetsgivaren att mejla efter arbetstid, likt man gjort i andra länder?

Nej.

Vill ni införa en lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att få jämnare könsfördelning?

Ja.

Är ni för arbetstidsförkortning med bibehållen lön (fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag)?

Nej.

Ulf Kristersson (M)

Varför ska Sveriges chefer och ledare rösta på det parti som du leder?

”Rösta på Moderaterna om du vill få ordning på Sverige. Vi kommer att öka antalet poliser, skärpa straffen, satsa på kärnkraft för minskade utsläpp och tryggad energiförsörjning. Samt se till att svenska folket kan få vardagsekonomin att gå ihop genom sänkta skatter på arbete, pension och drivmedel.”

Vilket budskap vill du och ditt parti främst rikta till chefer och ledare?

”Att de är centrala för att landets arbetsplatser ska fungera. Moderaterna vill skapa så bra förutsättningar som möjligt för dem. Men politiken ska inte styra i detaljer som riskerar att medföra administration och krångel, vilket i stället försämrar förutsättningarna för att utöva ett bra ledarskap.”

Hur vill du och ditt parti skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor?

”Inom statlig förvaltning ska antalet mål och uppdrag minska; tydligare fokus på respektive myndighets kärnuppdrag. Renodla den statliga styrningen och minska administration och dokumentationskrav i kommuner och regioner. Statens tillsyn ska fokusera på resultat och kvalitet, inte på processer. Underlätta kompetensförsörjning; ställa högre krav på arbetslösa att utbilda sig mot vad som efterfrågas på arbetsmarknaden och/eller söka och ta de jobb som finns. Det måste bli mer lönsamt att arbeta.”

Ett ofta uppmärksammat problem är det stora antalet medarbetare som chefer i offentlig verksamhet ansvarar för. tycker du och ditt parti att det ska införas en reglering av storleken på personalgrupper i stat, regioner och kommuner?

”Det är rimligt att det i större organisationer finns riktlinjer och ett tydligt tänk kring hur verksamheten ska organiseras så effektivt som möjligt, då kan varje chef inte ha hur många medarbetare som helst. Vi ser dock inte det här som en fråga för den nationella politiken att detaljreglera.”

Vill ni förbjuda arbetsgivaren att mejla efter arbetstid, likt man gjort i andra länder?

Nej.

Vill ni införa en lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att få jämnare könsfördelning?

Nej.

Är ni för arbetstidsförkortning med bibehållen lön (fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag)?

Nej.

Jimmy Åkesson (SD)

Varför ska Sveriges chefer och ledare rösta på det parti som du leder?

”Vi värnar goda förutsättningar för offentliga verksamheter och kommersiella företag, vilka bygger Sverige. Partipolitiskt är ärlighet, transparens och att verka för verkliga förbättringar centralt. Liksom för ledare och chefer, är det för oss som parti viktigt att ta ansvar, vara pålitliga, tydliga och målinriktade. Hastiga och söndertrasande beslut ska undvikas. Eftertänksamhet, en hållbar och långsiktig plan, är det som är uppbyggande för Sverige och för olika verksamheter.”

Vilket budskap vill du och ditt parti främst rikta till chefer och ledare?

”Vi ser vikten av närings- och verksamhetsutveckling. Näringslivets konkurrenskraft bör ökas, regelverk och processer därför förbättras och förenklas. Centralt är att satsa på kompetensförsörjning, möjliggöra verksamheter även på landsbygd och glesbygd samt att gynna expansion av verksamhet. Småföretagandet behöver stöttning, exempelvis genom ökade möjligheter att starta företag. Det gynnar hela näringslivet då ett omfattande nätverk av leverantörer i alla led behövs.”

Hur vill du och ditt parti skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor?

”Goda förhållanden och arbetsmiljö för ledare och anställda är förutsättningar för lyckad verksamhet, där ledares och anställdas gemensamma dagliga och före­byggande arbetsmiljöarbete är av vikt. Vi vill exempelvis förbättra arbetsskadeförsäkringen, att sjukvårds- och omsorgs­personalens psykiska ohälsa till följd av pandemin och de arbetsmiljö­mässiga konsekvenserna av ofrivilligt delade turer utreds. Vi vill förstärka och kvalitetshöja vård- och omsorgssektorn samt lärares yrkessituation.”

Ett ofta uppmärksammat problem är det stora antalet medarbetare som chefer i offentlig verksamhet ansvarar för. tycker du och ditt parti att det ska införas en reglering av storleken på personalgrupper i stat, regioner och kommuner?

”Lagom storlek på personalgrupper och andra organisatoriska och arbetsmiljömässiga frågor, är viktiga. Däremot tror vi inte att politiker ska styra en fråga som storleken på personalgrupper. Det bör avgöras på lägre nivå än riksdagspolitiskt.”

Vill ni förbjuda arbetsgivaren att mejla efter arbetstid, likt man gjort i andra länder?

Nej.

Vill ni införa en lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att få jämnare könsfördelning?

Nej.

Är ni för arbetstidsförkortning med bibehållen lön (fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag)?

Nej.

Annie Lööf (C)

Varför ska Sveriges chefer och ledare rösta på det parti som du leder?

”Sverige behöver mer av samarbete och konstruktivt ledarskap. Jag leder ett parti som med tydligt gröna, socialliberala värderingar är vana vid att kavla upp ärmarna och samarbeta för att genomföra förändring. Vi vill se ett växande Sverige, med fler jobb och företag, både på landsbygden och i städer. Ett företagsamt och medmänskligt Sverige med ökad jämställdhet, där utsläppen minskar och vi tar miljöansvar. Med en likvärdig skola, en nära vård och omsorg och en trygghet i hela landet. Jag tror på samarbete för Sveriges bästa.” 

Vilket budskap vill du och ditt parti främst rikta till chefer och ledare?

”Ett närvarande och medskapande chefs- och ledarskap är helt avgörande för en bra arbetsmiljö – oavsett om man arbetar inom offentlig eller privat sektor. Med ett gott ledarskap kan man förändra både sin arbetsplats och sitt samhälle och med sunda värderingar kring jämställdhet, hållbarhet och inkludering blir det en vinst för såväl Sverige som den enskilda medarbetaren. Vi gör varandra bättre och med det mottot kan vi förändra både i det lilla och i det stora.”   

Hur vill du och ditt parti skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor?

”Ledarskapet är centralt för en trygg, stöttande och bra arbetsmiljö. Det finns forskningsresultat som visar att högst 20 till 25 medarbetare per arbetsledande chef skapar bäst förutsättningar för en bra arbetsmiljö. Vi vill sätta ett offentligt mål om max 25 medarbetare per chef i vård och omsorg. En rekryteringsutbildning ska erbjudas den som vill söka chefstjänster och den som har fått en chefstjänst ska gå en obligatorisk chefsutbildning – enligt samma modell som finns inom skolans värld.” 

Ett ofta uppmärksammat problem är det stora antalet medarbetare som chefer i offentlig verksamhet ansvarar för. tycker du och ditt parti att det ska införas en reglering av storleken på personalgrupper i stat, regioner och kommuner?

”Vi vill sätta ett offentligt mål om att det ska vara maximalt 25 medarbetare per chef i vård och omsorg. Det är centralt för att få en hållbar arbetsmiljö för både medarbetare och chefer där man kan utföra sitt jobb och i förlängningen också stärka patientsäkerheten och kvaliteten på vården och omsorgen. Så lockar vi fler in i vård- och omsorgsyrken och säkrar tillgängligheten till bra vård och omsorg långsiktigt. Behovet av kompetens kommer bara att öka.”

Vill ni förbjuda arbetsgivaren att mejla efter arbetstid, likt man gjort i andra länder?

Nej.

Vill ni införa en lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att få jämnare könsfördelning?

Nej.

Är ni för arbetstidsförkortning med bibehållen lön (fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag)?

Nej.

Nooshi Dadgostar (V)

Varför ska Sveriges chefer och ledare rösta på det parti som du leder?

”En arbetsplats där både ledare och medarbetare känner att de får utlopp för hela sin kunskap, får tid att göra sina arbetsuppgifter och kan utvecklas är en bra arbetsplats. Vänsterpartiet vill att fler arbetsplatser ska se ut så.”

Vilket budskap vill du och ditt parti främst rikta till chefer och ledare?

”Du är väldigt viktig för att Sverige ska fungera. För många är du en inspiration. Ta hand om dig själv och medarbetarna för att alla ska lyckas. Vi förstår att du gör ditt bästa och att det inte alltid är lätt.”

Hur vill du och ditt parti skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor?

”För att skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor krävs minskade personalgrupper, bättre kompetensutveckling och bättre stöd från den egna chefen. Det kräver i sin tur ökade resurser. Vänsterpartiet vill tillföra mer resurser till offentlig sektor. En del av resurserna bör gå till åtgärder som skapar bättre förutsättningar för chefer och ledare.”

Ett ofta uppmärksammat problem är det stora antalet medarbetare som chefer i offentlig verksamhet ansvarar för. tycker du och ditt parti att det ska införas en reglering av storleken på personalgrupper i stat, regioner och kommuner?

”Ja. Det behövs för att minska verksamhetsnära chefers arbetsbelastning och för att möjliggöra ett aktivt och närvarande ledarskap. Vänsterpartiet har inte tagit ställning till hur en sådan reglering ska se ut. Det utredningsförslag från tidigare i år om att arbetsgivare inom vård och omsorg ska sätta ett tak på 20–30 medarbetare som den verksamhetsnära chefen ska ansvara för, tycker vi kan vara en intressant väg att gå.”

Vill ni förbjuda arbetsgivaren att mejla efter arbetstid, likt man gjort i andra länder?

Ja.

Vill ni införa en lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att få jämnare könsfördelning?

Ja.

Är ni för arbetstidsförkortning med bibehållen lön (fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag)?

Ja.

Ebba Busch (KD)

Varför ska Sveriges chefer och ledare rösta på det parti som du leder?

”För att de förtjänar bättre förutsättningar. Chefer i dag drunknar i administration. Tryggheten måste stärkas, inte minst i utsatta sektorer såsom socialtjänsten. Man ska inte behöva leva med hot och hat på jobbet. Vården behöver förbättrade villkor för alla anställda, vi låter staten ta över ansvaret från regionerna. Det behövs fler jobb, mindre regelkrångel, minskad administrativ börda och ett livskraftigt näringsliv.”

Vilket budskap vill du och ditt parti främst rikta till chefer och ledare?

”Vi ser era problem. Särskilt under pandemin har situationen varit väldigt tuff. Ni har behövt bära mångas oro, trolla med knäna för att få ihop fungerande personallag och upprätthålla arbetsmiljön. För att chefen ska kunna stötta medarbetare, behöver chefen i sin tur få stöd uppifrån. Chefer för statliga myndigheter förtjänar tydligt ledarskap från regeringen, med tydliga instruktioner och regleringsbrev med klara och realistiska mål.”

Hur vill du och ditt parti skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor?

”Chefer inom inte minst vård, skola och omsorg har ansvar för alldeles för många medarbetare och ges ett alldeles för svagt administrativt stöd. Det måste ändras. Vi föreslår bland annat att det ska införas ett prestationsbaserat statsbidrag till de kommuner som får ner antalet medarbetare till max 25 per chef inom äldreomsorgen. Det skulle förbättra kvaliteten och arbetsmiljön i alla led.”

Ett ofta uppmärksammat problem är det stora antalet medarbetare som chefer i offentlig verksamhet ansvarar för. tycker du och ditt parti att det ska införas en reglering av storleken på personalgrupper i stat, regioner och kommuner?

”Det blir lätt fel om man reglerar för mycket, så nej. I stället vill vi premiera goda initiativ. I dag kan vi se att varje chef inom äldreomsorgen har ansvar för i snitt 60 medarbetare. Det är alldeles för mycket och går ut över arbetsmiljön, medarbetarnas hälsa och i förlängningen även kvaliteten på vården. Därför vill vi införa det prestationsbaserade statsbidraget ovan. Kristdemokraterna vill också införa ett tak för antalet barn i småbarnsgrupperna i förskolan, max tolv barn per grupp.”

Vill ni förbjuda arbetsgivaren att mejla efter arbetstid, likt man gjort i andra länder?

Nej.

Vill ni införa en lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att få jämnare könsfördelning?

Nej.

Är ni för arbetstidsförkortning med bibehållen lön (fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag)?

Nej.

Johan Pehrson (L)

Varför ska Sveriges chefer och ledare rösta på det parti som du leder?

”Eftersom vi har en plan för att bryta segregationen så att fler ska få bli en del av medelklassen. För att mitt parti vet vilken roll företagsamhet spelar i att skapa vårt välstånd. Och att vi vet att grunden för varje organisation och företag i vårt land läggs i den svenska skolan och att vi behöver satsa mer på den.”

Vilket budskap vill du och ditt parti främst rikta till chefer och ledare?

”Mitt parti går till val på att stärka och bredda medelklassen, dit många hårt arbetande chefer och ledare tillhör. Det är många som känner ekonomisk oro nu, säkert många medarbetare i era företag. Jag har själv varit företagsledare, jag vet hur viktigt trygghet är för att företag och organisationer ska fungera. Det är därför vi driver ett nytt jobbskatteavdrag, vi tänker inte röra ränteavdragen och vi kommer att se till att medelklassen inte används som en bankomat.”

Hur vill du och ditt parti skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor?

”Den offentliga sektorns chefer har ofta ett svårt uppdrag. Inte sällan detaljstyr politiker för mycket, men ger samtidigt inte chefer mandat att agera på en övergripande nivå. I skolan menar vi att rektorer borde få betydligt större mandat att forma sitt eget lag. Skolor som klarat att vända stök och oordning till höga kunskapsresultat gör det ofta genom ett bra ledarskap från rektorer. De vet bäst hur den enskilda skolan ska skötas, inte byråkrater på Skolverket.” 

Ett ofta uppmärksammat problem är det stora antalet medarbetare som chefer i offentlig verksamhet ansvarar för. tycker du och ditt parti att det ska införas en reglering av storleken på personalgrupper i stat, regioner och kommuner?

”Vi tror inte att det finns en one size-­lösning för hur stort ett arbetslag ska vara som passar alla organisationer, överallt. Däremot ser vi att det ofta saknas medarbetare i offentlig verksamhet. Vi har för få vårdbiträden och lärarassistenter i Sverige. Resultatet blir att högutbildade lärare och sjuksköterskor behöver lägga värdefull tid på att fylla i blanketter och bädda sängar. Deras kompetens behövs med eleverna och patienterna.”

Vill ni förbjuda arbetsgivaren att mejla efter arbetstid, likt man gjort i andra länder?

Nej.

Vill ni införa en lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att få jämnare könsfördelning?

Nej.

Är ni för arbetstidsförkortning med bibehållen lön (fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag)?

Nej.

Märta Stenevi (MP)

Varför ska Sveriges chefer och ledare rösta på det parti som du leder?

”Miljöpartiet vill bygga ett nytt grönt folkhem, ett samhälle som är hållbart för både människor och miljö. Vi är det parti som har politiken för en rättvis klimatomställning för hela landet och våra förslag får högst betyg av miljörörelsen. Genom vår politik kan Sverige fortsatt visa globalt ledarskap i klimatarbetet. Vi vill stärka klimatarbetet, stärka välfärden och öka jämlikheten. Det är tydligt att det bara finns ett miljöparti och vi kommer alltid att ta kampen för både människa och natur.”

Vilket budskap vill du och ditt parti främst rikta till chefer och ledare?

”Chefer och ledare spelar en avgörande roll för Sveriges utveckling och inte minst för sina medarbetares arbetsmiljö. Det är politikens uppgift att ge dem rätt verktyg och förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb. Den gröna omställningen är beroende av strategiska ledare som är med och driver omställningen framåt. Vi behöver komma tillrätta med de högre sjukskrivningstalen bland chefer i välfärdens yrken genom att satsa särskilt på arbetsmiljön i dessa branscher.”

Hur vill du och ditt parti skapa bättre förutsättningar för chefer och ledare i offentlig sektor?

”Miljöpartiet vill ge chefer i offentlig sektor bättre förutsättningar att känna att de räcker till och kan göra ett bra jobb. Vi vill se fler anställda i skolan och inom vården och omsorgen och vi vill storsatsa på högre löner inom kvinnodominerade yrken. Vi har även föreslagit särskilda satsningar på kompetensutveckling för första linjens chefer och att det ska införas en kvalitativ, likvärdig utbildning för vårdens chefer, liknande skolvärldens rektorsutbildning.” 

Ett ofta uppmärksammat problem är det stora antalet medarbetare som chefer i offentlig verksamhet ansvarar för. tycker du och ditt parti att det ska införas en reglering av storleken på personalgrupper i stat, regioner och kommuner?

”Ja, vi vill att det ska gå färre medarbetare per chef i offentlig sektor. Det handlar både om chefernas möjlighet att känna att man gör ett bra jobb och om att öka medarbetarnas tillgång till sin närmaste chef. Båda dessa är viktiga arbetsmiljöfrågor.”

Vill ni förbjuda arbetsgivaren att mejla efter arbetstid, likt man gjort i andra länder?

Nej.

Vill ni införa en lagstadgad kvotering i bolagsstyrelser för att få jämnare könsfördelning?

Ja.

Är ni för arbetstidsförkortning med bibehållen lön (fyra dagars arbetsvecka eller sex timmars arbetsdag)?

Ja.

Illustrationer: Anna Harvard

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden