Det här ska du känna till om visselblåsarlagen

Sedan i mitten av juli ska större organisationer och företag ha inrättat en aktiv visselblåsarfunktion enligt den nya visselblåsarlagen. Under 2023 börjar lagkravet gälla övriga verksamheter. Det här ska du som chef ha koll på.

Arbetsrätt
Publicerad

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda, och privata arbetsgivare med minst 250 anställda, ha en intern visselblåsarfunktion som underlättar för arbetstagare att slå larm anonymt.

Och det gäller för dig som chef att ha koll på alla detaljer.

Charlotte Forssander.

”Lagen anger inga tekniska krav när det gäller hur visselblåsarsystemet ska vara konstruerat. Men viktigt att komma ihåg är att konfidentialitets- och anonymitetsaspekter måste tas hänsyn till”, säger arbetsrättsjuristen Charlotte Forssander nu till Chef.

Hon fortsätter:

”De krav som finns på systemet är att det ska finnas särskilt utsedda personer eller enheter som tar emot, följer upp och återkopplar rapporteringar. Systemet ska vara dokumenterat och göras tillgängligt för personer som kan rapportera. Man ska kunna rapportera både skriftligt och muntligt.”

Intern och extern kanal

En intern kanal kan exempelvis vara behöriga anställda inom företaget eller anlitade konsulter. Via en extern kanal ska en arbetstagare kunna slå larm till en statlig myndighet som har utsetts av regeringen.

Arbetsmiljöverket har utsetts till tillsynsmyndighet och ska se till att arbetsgivare efterlever kraven i den nya lagen i inrättandet av interna visselblåsarfunktioner.

Finns inte de rätta kanalerna på plats? Då kan företagen bli skyldiga att betala vite.

Charlotte Forssander:

”Oavsett om man driver en verksamhet som redan nu har ett lagkrav på upprättande av en visselblåsarfunktion eller inte, så är det en god idé att införa en sådan. Det ligger typiskt sett i verksamhetens intresse, ur ekonomiskt, etiskt och HR-mässigt perspektiv. Attraktiva och moderna arbetsgivare behöver visa att man på riktigt har ett intresse för att komma till rätta med missförhållanden.”

Hindra skadlig företagskultur

Nya visselblåsarlagen syftar till att hindra ohälsosam företagskultur, vilket kan vara allt från allvarliga trakasserier till korruption. Det kan också röra sig om bokföringsbrott eller skattefusk, felaktig hantering av livsmedel, eller som under pandemin när det noterades en stor uppgång av visselblåsning inom vården.

visselblåsarlagen

Från och med den 17 juli 2022 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion.

Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Organisationer med färre än 50 anställda behöver inte inrätta visselblåsarkanaler. Men också visselblåsare inom organisationer med färre än 50 anställda kommer att få ett ökat skydd med den nya lagen.

Daniel Vaknine

Daniel Vaknine är vd på Visslan som erbjuder visselblåsartjänster. Han menar att bäst är om två personer på arbetsplatsen utses för att ta emot anmälningar. Personer som sitter i ledningsgruppen är däremot inte tillräckligt oberoende.

Vem är oberoende för att vara mottagare av ärenden internt?

”Man har en plikt eller skyldighet att försöka undvika intressekonflikter. Därför bör det alltid finnas minst två personer och gärna på två olika avdelningar, som HR och legal, för de som har den funktionen. Personerna i fråga måste dessutom vara duktiga på visselblåsarlagen, kunna skilja på visselblåsning och personalärende och samtidigt ha tillräckligt mandat att eskalera ärendet om så krävs”, svarar Daniel Vaknine.

Han fortsätter:

”Vår generella rekommendation är att man inte är tillräckligt oberoende om man sitter i ledningsgruppen. Går det inte att hitta någon bör man leta efter hjälp på annat håll, exempelvis en extern jurist.”

Även ärenden som kommer in och som inte direkt går under visselblåsarlagen, men kan falla under arbetsmiljölagen eller diskrimineringslagen, bör tas omhand understryker arbetsrättsjuristen Charlotte Forssander:

”Som arbetsgivare får du inte låta bli att klarlägga andra missförhållanden. Det är du redan nu skyldig att utreda.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden