Chef undersökning: Mod – en avgörande ledaregenskap

modiga chefer Vad är en modig chef? Och hur bör en sådan agera? Att säga ifrån när något är fel och ta de riktigt svåra samtalen är vad chefer främst lägger i begreppet. Mod tycks också bli allt viktigare för ett framgångsrikt ledarskap, visar Chefs undersökning.

Ledarskap
Publicerad

Vad

Att pröva nya metoder och arbetssätt, stå för sina värderingar och ifrågasätta vedertagna åsikter är i stor utsträckning synonymt med en orädd chef, enligt Chefs undersökning om mod.

Nytta

Maria Wolmesjö, professor i socialt arbete vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås, och Patrik Hall, professor i statsvetenskap och forskare i management och organisation vid Malmö universitet, kommenterar.
Undersökning: Mod. Illustration: Anna Harvard

Nästan alla chefer känner sig modiga i sin ledarroll.

Samtidigt svarar majoriteten ”nej” på frågan om svenska chefer är modiga generellt.

Det är det något motsägelsefulla resultat som tonar fram i Chefs undersökning om just mod.

Klart är att så gott som alla chefer – 98 procent – tycker att mod är en superegenskap att ha som ledare. 

”Mod kan vara det viktigaste i en ledarroll. Man måste våga göra fel så att man kan lära sig av sina misstag, för att kunna göra rätt nästa gång. Och det är aldrig för sent att lära”, som en av cheferna uttrycker det i undersökningen.

Att säga ifrån när något är fel, våga ta de riktigt svåra samtalen och erkänna sin okunskap är enligt de svarande cheferna de främsta definitionerna på en modig chef. 

Att pröva nya metoder och arbetssätt, stå för sina värderingar och ifrågasätta vedertagna åsikter är i stor utsträckning också synonymt med en orädd chef.

Maria Wolmersjö. Foto: Anna Sigge

”Jag har lyckats mycket bättre som chef sedan jag haft modet att be teamet om hjälp för att lösa uppgifter. Inte bita ihop och försöka klara de stora utmaningarna själv, vilket jag gjorde som junior chef”, säger en av respondenterna i Chefs undersökning som besvarats av över 800 personer.

Maria Wolmesjö är professor i socialt arbete vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås.

Att chefers mod kan vara avgörande för verksamheters funktion och utveckling stämmer enligt hennes erfarenheter i hög grad. Men förmågan att våga kommer inte av sig själv.

Med en krattad manege i form av goda organisatoriska förhållanden, ökar sannolikheten för att chefer och medarbetare ska vara modiga och visa handlingskraft i sina jobb.

”Vad det ofta kokar ner till är ett tillåtande klimat. En arbetsmiljö där det är högt i tak och finns möjlighet att prova nya tankesätt och idéer, utan att alltid veta vartåt det bär eller om det ska lyckas i slutänden. Jag brukar likna det vid en luftballong som får lyfta i olika vindförhållanden, där vi inte vet var den ska landa”, säger Maria Wolmesjö.

För att människor ska våga på jobbet, kan chefer behöva dela med sig av sin makt, fortsätter hon.

”Att göra saker på rätt sätt, snarare än att göra det rätta, blir det viktiga.”

Patrik Hall, professor i statsvetenskap och forskare i management och organisation vid Malmö universitet.

Öppna för dialog och medinflytande, låta medarbetare, kunder och brukare få ökade möjligheter att tycka till och säga sitt.

Något som i sig kan kräva ett visst mod. Resultatet kan förvisso visa sig i siffror, men även och inte minst viktigt i ökad arbetsglädje. 

”I verksamheter som präglas av tillit och mod, skapas särskilda förutsättningar för att chefer och medarbetare ska växa i sina yrkesroller”, säger Maria Wolmesjö.

Som forskningsledare ansvarar hon för flera projekt för utveckling av ledarskapsrollen i välfärdssektorn, som socialtjänst och äldreomsorg.

Ett konkret exempel på ledarskapsmod i den typen av verksamhet kan vara att chefer ser, synliggör och på­talar när lokala riktlinjer strider mot svensk lag, säger hon.

”Socialtjänstlagen har inte förändrats på länge, även om förändringar är på gång, medan riktlinjerna i kommunerna kan variera. Om insatser som en kommun är skyldig att leverera inte ges av exempelvis kostnadsskäl är det viktigt att chefen har mod att agera”, säger Maria Wolmesjö, och fortsätter:

”Att de vågar lyfta frågan uppåt, säkerställer att förändringar i verksamheten kommer till stånd. Försöker finna lösningar som överensstämmer med både lagkrav och de resurser som finns tillgängliga.”

”Vad det ofta kokar ner till är ett tillåtande klimat.”

Maria Wolmesjö, professor socialt arbete vid akademin för vård, arbetsliv och välfärd på Högskolan i Borås.

I sammanhanget berättar hon om projekt där kommunala chefer fördelat resurser på nyskapande sätt, exempelvis över organisations- och kommungränser, och på så sätt bättre fått ihop det.

Att låta hem- och räddningstjänster samarbeta i så kallade trygghetsteam om nätterna är ett exempel på det. 

”Jag har ett starkt behov av att kunna titta mig själv i spegeln i slutet av dagen, och det brukar vägleda mig till att göra rätt sak även om det hade varit mer bekvämt att låta bli”, säger en av cheferna i undersökningen.

Kvävande policyer och regelverk visar sig vara det största hindret för mod och civilkurage i ledarskapet, visar Chefs undersökning. 

Patrik Hall.

Exakt hur sambanden mellan managementbyråkrati, mod eller avsaknaden därav ser ut, är svårt att belägga rent vetenskapligt, säger Patrik Hall, som är professor i statsvetenskap och forskare i management och organisation vid Malmö universitet.

”Med det sagt finns en mängd forskning som visar att ängslighet, regelföljande och inte minst dokumentations- och mötesinflation, troligen är hämmande för chefers initiativförmåga”, säger han.

”Att göra saker på rätt sätt, snarare än att göra det rätta, blir det viktiga som någon sammanfattat det. Det finns en slags administrativ orientering i ledarskapet – understött av digitala teknologier – som är oroande.”

Grafik och illustrationer: Anna Harvard

Om undersökningen: Webbaserad undersökning utförd i februari och mars 2024, med 838 svar. Av respondenterna är 70 procent kvinnor och 30 procent män. Sex procent är mellan 30 och 40 år, 28 procent mellan 41 och 50 år, 48 procent mellan 51 och 60 år och 17 procent över 60 år. 41 procent av deltagarna är chefer på lednings- eller stabsnivå, 40 procent mellanchefer och 13 procent gruppchefer, arbetsledare eller motsvarande.

RÖSTER UR CHEFS UNDERSÖKNING OM MOD

”När du har kommit på något som du verkligen vill driva men där du tvekar så ställ dig frågan; vad är det värsta som kan hända? Oftast är det ju inte så farligt, möj­ligen lite gnäll men med lite tur så kan man ju dra igång en trend.” 

”Våga ta plats. Döda fiskar följer strömmen.”

”Tror att mod ibland kräver att man behöver gå emot högre chefers beslut, och det är nog inte populärt, därför avstår man för att själv klara sig … men upplevs då som en chef med dåligt mod.”

”Backa inte för det svåra samtalet. Som chef ska man inte vara vän med, men man kan vara vänlig mot sin personal. Visa förståelse, men förklara också regler.”

”Mod är att tänka långsiktigt, inte oroas av motstånd här och nu. Det är obekvämt att vara modig.”

”Lyssna på dig själv. Är det rätt, är det sant och gynnar det verkligen verksamheten?”

”Rekrytera andra modiga chefer.”

”Våga ifrågasätta vedertagna arbetssätt och normer, omge dig med personer som är motsatsen till dig själv.”

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden