Värdekedja

Värdekedjan är utvecklad av Michael Porter och utgör ett av strategiområdets första seriösa försök att penetrera kundernas behovstrukturer. Porter presenterade värdekedjan i sin bok Competitive Advantage, publicerad 1985.

Med värde avses det som köparna är villiga att betala till leverantörerna för
det som de erhåller. Ett företag är lönsamt om det värde det skapar överstiger
de kostnader som åtgår för att skapa detta värde. Det är värdet, och inte kostna-
derna, som ligger till grund för analysen av konkurrenssituationen.

Enligt Porter kan ett företags konkurrensfördel inte förstås genom att man
bara studerar företaget som en helhet. Konkurrensfördel har sitt ursprung i de
många enskilda aktiviteter som ett företag utför i konstruktion, produktion,
marknadsföring, leverans- och stödfunktioner.

Var och en av dessa aktiviteter kan bidra till företagets relativa kostnadsposi-
tion och skapa en bas för differentiering.

Porter sätter in företagets värdekedja i en större ström av aktiviteter som han
kallar värdesystemet. Detta värdesystem illustreras nedan.

Professor Michael Porter har utvecklat ovanstående diagram som visar den s.k. värdekedjan
eller förädlingskedjan. Den beskriver förädlingen av en produkt från råvara, inköp till färdig
konsumentprodukt. Genom att dela upp processen i olika steg kan man analysera var i kedjan
man är konkurrenskraftig eller sårbar.

Porters värdesystem
Porters definition av värde i konkurrenssammanhang är det belopp köparen är
villig att betala för vad ett företag förser honom med. Värdet mäts som totalin-
täkten, som är en återspegling av det pris företagets produkt betingar och det
antal enheter som kan säljas.

Varje värdeaktivitet använder sig av:
• Inköpta komponenter.
• Mänskliga resurser.
• Någon form av teknologi.
• Informationsströmmar av olika slag.

Värdeaktiviteter kan delas in i två huvudgrupper:
1. Primäraktiviteter.
2. Stödaktiviteter.

Primäraktiviteter är de som återfinns nederst i figuren ovan. Det är sådana akti-
viteter som svarar för det fysiska skapandet av produkten och dess försäljning
samt överförandet till köparen och eftermarknad.

1. ” Logistik in” omfattar varumottagning, lagring, sortering, materialhantering,
mellanlagring, inventering och lagerbokföring, transport och returer.

2. ”Tillverkning” omfattar alla aktiviteter som förändrar inflödet till slutpro-
dukten, som bearbetning, förpackning, montering, maskinunderhåll och
testning.

3. ” Logistik ut” omfattar aktiviteter för att sända, lagra och fysiskt distribuera
produkterna till köparna. Hit hör orderbehandling, schemaläggning, leveran-
ser, transporter m.m.

4. ” Marknadsföring och försäljning” omfattar alla aktiviteter för att förmå köpar-
na att köpa produkten och att genomföra själva köpet. Hit hör reklam, sales
promotion, personlig försäljning, offertgivning, kanalurval och prissättning.

5. ”Service” omfattar alla aktiviteter för att uppehålla eller öka värdet på den
produkt som levererats. Hit hör installation, reparationer, utbildning, reserv-
delar och produktjusteringar.

Med stödaktiviteter avses de fyra översta raderna i diagrammet, nämligen:

1. ”Företagets struktur”, som består av ett antal aktiviteter som inkluderar före-
tags ledning, planering, finansiering, redovisning, legala frågor, myndighets-
ärenden och kvalitetsledning.

2. ” Human resource management”, som innebär rekrytering, utbildning,
utveckling och belöning av alla typer av personal.

3. ”Teknologiutveckling”, som berör varje värdeaktivitet, vare sig det är know-
how, procedurer eller processer.

4. ”Inköp”, som är varuförsörjningen, dvs. själva funktionen att företa inköp
och inte själva det logistiska varuflödet.

Relaterade artiklar

chefboken-think-like-a-rocket-scientist-1
Chefboken

Raketforskare hjälper chefer att göra det omöjliga

Raketforskning tog människan till månen men kan användas till betydligt mer än så. I massivt hyllade ”Think like a rocket scientist” delar tidigare raketforskaren Ozan Varol med sig av lättbegripliga strategier för att faktiskt lyckas med det som verkar omöjligt.

Vetenskapligt grundade strategier, metoder och teorier från Executive MBA-programmet på Stockholms universitet lyfter Pernilla Medsons förändringsledarskap. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + Stockholms universitet

Studierna ger riktning och driv in i framtiden

Ledarskapsstudierna på universitetet ger extra energi och visar vägen – precis när det behövs som mest. "Lektionerna är ett tillfälle att lyfta blicken och tänka framtid", konstaterar Pernilla Medson, svensk vd på det digitala hälsobolaget ResMed.
osto%cc%88rd-1
 

Vårda din viktigaste resurs - ditt fokus

Det är inte du eller din dåliga självdisciplin som gör att du inte alltid lyckas med det du tänkt göra. Det är dina strategier och din miljö som behöver förändras. Lär dig att tänka och agera för att skapa en ostörd bubbla för fokuserat arbete.

I nya boken Ostörd – Principer för en skärpt arbetsdag visar forskaren Gisela Bäcklander hur du kan göra. Hon har forskat på självledarskap och anser att det inte hjälper att förändra oss själva och skärpa till oss när vi inte kan fokusera eller får saker gjorda. Det är smartare att ha olika strategier som minskar belastningen för dina kognitiva resurser och ditt arbetsminne. Ledarcoachen Maria Gerlofson sammanfattar Ostörd i senaste Chefboken.

whatsyourproblem_bjornhedensjo-1
Chefboken

Boken som gör dig till mästare på problemlösning

När du försöker lösa problem — ger du dig då på rätt problem? Har du och dina kollegor lagt ner själ och hjärta i något, bara för att efteråt upptäcka att det var fel sak? Då är du inte ensam. Hyllade boken ”What’s your problem?” ger cheferna nycklar till en strategisk superkraft — förmågan att faktiskt lösa rätt problem.

 

chefboken-alltid-relevant-sammanfattning
Chefboken

Så håller sig chefer relevanta

Vad utmärker en bra chef i en tid präglad av artificiell intelligens, enorma utvecklingskliv och ständig digitalisering? I den nya boken "Alltid relevant" guidar digitaliseringsexperterna Ann Helenius och Per Mosseby chefer till vad som krävs för att hinna med i den nya verkligheten — och blomstra i den.
4-day-week
Chefboken

Inför 4-dagarsvecka och vinn i lönsamhet och engagemang

Att jobba fem dagar i veckan är gammalmodigt och hör till 1900-talet. Det är dags att tänka om och mäta de anställdas insats på vad de faktiskt gör på jobbet, inte hur länge de är där.

Andreas Kind, driftchef på Ohlssons AB
 

Driftschefen Andreas räddade medarbetarens liv

Driftschefen Andreas Kind fick en dålig magkänsla när medarbetaren uteblev från jobbet. Han åkte hem till kollegan – och räddade hans liv.
makthavare1800x1013
Ledarskap

Världens makthavare – här är deras 7 ledarstilar under corona

Coronaviruset ställer höga krav på chefer. Inte minst om de leder ett helt land. Chef reder ut hur världens makthavare har agerat i krisen så här långt.