Värdekedja

Värdekedjan är utvecklad av Michael Porter och utgör ett av strategiområdets första seriösa försök att penetrera kundernas behovstrukturer. Porter presenterade värdekedjan i sin bok Competitive Advantage, publicerad 1985.

Med värde avses det som köparna är villiga att betala till leverantörerna för
det som de erhåller. Ett företag är lönsamt om det värde det skapar överstiger
de kostnader som åtgår för att skapa detta värde. Det är värdet, och inte kostna-
derna, som ligger till grund för analysen av konkurrenssituationen.

Enligt Porter kan ett företags konkurrensfördel inte förstås genom att man
bara studerar företaget som en helhet. Konkurrensfördel har sitt ursprung i de
många enskilda aktiviteter som ett företag utför i konstruktion, produktion,
marknadsföring, leverans- och stödfunktioner.

Var och en av dessa aktiviteter kan bidra till företagets relativa kostnadsposi-
tion och skapa en bas för differentiering.

Porter sätter in företagets värdekedja i en större ström av aktiviteter som han
kallar värdesystemet. Detta värdesystem illustreras nedan.

Professor Michael Porter har utvecklat ovanstående diagram som visar den s.k. värdekedjan
eller förädlingskedjan. Den beskriver förädlingen av en produkt från råvara, inköp till färdig
konsumentprodukt. Genom att dela upp processen i olika steg kan man analysera var i kedjan
man är konkurrenskraftig eller sårbar.

Porters värdesystem
Porters definition av värde i konkurrenssammanhang är det belopp köparen är
villig att betala för vad ett företag förser honom med. Värdet mäts som totalin-
täkten, som är en återspegling av det pris företagets produkt betingar och det
antal enheter som kan säljas.

Varje värdeaktivitet använder sig av:
• Inköpta komponenter.
• Mänskliga resurser.
• Någon form av teknologi.
• Informationsströmmar av olika slag.

Värdeaktiviteter kan delas in i två huvudgrupper:
1. Primäraktiviteter.
2. Stödaktiviteter.

Primäraktiviteter är de som återfinns nederst i figuren ovan. Det är sådana akti-
viteter som svarar för det fysiska skapandet av produkten och dess försäljning
samt överförandet till köparen och eftermarknad.

1. ” Logistik in” omfattar varumottagning, lagring, sortering, materialhantering,
mellanlagring, inventering och lagerbokföring, transport och returer.

2. ”Tillverkning” omfattar alla aktiviteter som förändrar inflödet till slutpro-
dukten, som bearbetning, förpackning, montering, maskinunderhåll och
testning.

3. ” Logistik ut” omfattar aktiviteter för att sända, lagra och fysiskt distribuera
produkterna till köparna. Hit hör orderbehandling, schemaläggning, leveran-
ser, transporter m.m.

4. ” Marknadsföring och försäljning” omfattar alla aktiviteter för att förmå köpar-
na att köpa produkten och att genomföra själva köpet. Hit hör reklam, sales
promotion, personlig försäljning, offertgivning, kanalurval och prissättning.

5. ”Service” omfattar alla aktiviteter för att uppehålla eller öka värdet på den
produkt som levererats. Hit hör installation, reparationer, utbildning, reserv-
delar och produktjusteringar.

Med stödaktiviteter avses de fyra översta raderna i diagrammet, nämligen:

1. ”Företagets struktur”, som består av ett antal aktiviteter som inkluderar före-
tags ledning, planering, finansiering, redovisning, legala frågor, myndighets-
ärenden och kvalitetsledning.

2. ” Human resource management”, som innebär rekrytering, utbildning,
utveckling och belöning av alla typer av personal.

3. ”Teknologiutveckling”, som berör varje värdeaktivitet, vare sig det är know-
how, procedurer eller processer.

4. ”Inköp”, som är varuförsörjningen, dvs. själva funktionen att företa inköp
och inte själva det logistiska varuflödet.

nyhetsbrev1

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden

Relaterade artiklar

omslagnyhetsbrev
 

Här är finalisterna till Årets Chef 2019

Väntan är över! Nu kan vi äntligen berätta vilka chefer som är finalister på Chefgalan 2019. Klicka här för att ta reda på vilka ledarna är!
Peder Johannisson, Convini. Foto: Fredrik Malmlund
Annonssamarbete Chef + Invono

Företagstoppar måste också upp i molnet

Framtidens vinnarföretag är digitaliserade ända upp i toppen.
”Företag med för många manuella moment riskerar att tappa fokus från kunden”, säger affärsutvecklaren Peder Johannisson.

feanvaro
Delegering

Frånvaro-mejl? Se upp för dessa dödssynder

För att inte ruinera ledigheten — och därmed dig själv — finns det tre viktiga saker att tänka på när du utformar ditt frånvaro-meddelande.
asdasda
 

Chocksiffror: Sveriges chefer mår uselt – här är orsakerna

Sju av tio chefer mår så psykiskt dåligt att det går ut över deras jobb, enligt Chefs undersökning. Ohanterlig stress och sömnstörningar är de främsta orsakerna.
chef_team_tidskriftspriset2017-2-2
Jobba på Chef

Chef söker en säljare till vår contentstudio                        

Chefs innehållstudio har vuxit kraftigt det senaste året och nu vill vi ta nästa steg med en dedikerad säljare. Vi söker dig som är engagerad, kreativ och affärsorienterad.
contentartikel-2-chefboken
Chefboken

Måste-böckerna som ger chefen framtidskoll

Förstå vad som händer – före de flesta andra. Chefbokens redaktör Björn Hedensjö väljer ut böckerna som ger dig ett kunskapsmässigt försprång.
Martin Allerby, AGA. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete Chef + SBS Executive MBA

"Helhetssynen har gjort mig till en bättre chef"

När civilingenjören Martin Allerby erbjöds en ny cheftjänst på AGA ville han fördjupa sina kunskaper i ekonomi. Executive MBA-programmet vid Stockholms Universitet gav honom dessutom en förståelse för helheten. ”Den helhetssynen har gjort mig till en mer kompetent medarbetare och chef”, säger han.
startsida1
 

Hylla en kvinnlig ledare som betytt mycket för dig

Tacka eller berätta om en kvinnlig chef, mentor eller kollega som har haft betydelse i din karriär: #honlyftemig
nyhetsbrev1

Missa inget!

Chefs populära nyhetsbrev Ditt ledarskap, Din karriär och Din söndag samlar varje vecka det bästa från Chef.se.
  • Konkreta råd i ditt chefskap
  • Användbara metoder och verktyg
  • Relevanta erbjudanden