Närvarande chef viktig för att att minska smittspridning inom äldreomsorgen

Ett närvarande och tydligt ledarskap är en av de viktigaste nyckelfaktorerna för att minska smittspridningen inom äldreomsorgen, visar en rapport från IVO.

Arbetsmiljö
Publicerad
Kvinna på äldreboende

1000 chefer för äldreboenden (SÄBO), hemtjänst och LSS-boenden för vuxna har under april intervjuats av IVO med målet att fånga upp svårigheter, utmaningar och framgångsfaktorer för verksamheterna under coronaperioden.

Att chefen är viktig i processen är tydligt. Även kontinuerliga utbildningar i basala hygienrutiner lyfts fram som mycket viktigt.

”Det handlar mycket om vad enhetscheferna gör. Att genom sitt agerande visa vikten av hygienrutiner och att byta om till arbetskläder. Det är också viktigt att visa lugn”, säger en chef i rapporten.

Ett närvarande ledarskap handlar enligt de intervjuade framför allt om att alltid, även på kvällar och helger, finnas tillgänglig för frågor och för att prioritera i det dagliga arbetet. Vissa av enhetscheferna har också inrättat krisledningsgrupper med dagliga avstämningar, och många har förstärkt sin personalgrupp och skolat in mer personal.

”Det var en framgång att inrätta en krisledningsgrupp som ger snabb och enhetlig information”, säger en chef i rapporten.

Att chefen själv höll sig lugn och i sin tur kunde se till att oron inte spred sig bland medarbetare och brukare ansågs också viktigt.

”Fånga upp farhågor, var närvarande och tillgänglig. Behåll lugnet. Håll huvudet kallt, hjärtat varmt och händerna rena”, säger en chef.

Även att planera bemanning och skapa en uthållighet i bemanningen på lång sikt ses som en stor utmaning för verksamheterna, samt att lyckas få fram korrekt information till alla medarbetare.

”Mycket information sprids av olika myndigheter och i olika kanaler. Det gör det svårt för ledningen att säkerställa att personal har tillgång till aktuell och verksamhetsanpassad information. Många verksamheter har löst det genom att ha täta avstämningar och att ta fram information på flera språk. samt att lyckas informera alla medarbetare på ett enhetligt och korrekt sätt”, skriver IVO i ett pressmeddelande.

Så gör äldreboenden för att minska smittan

Av de 1045 verksamheter IVO intervjuat är den största delen, 490, särskilda boenden för äldre, SÄBO. De har på olika sätt strukturerat sitt arbetssätt för att möta de nya utmaningarna, exempelvis:

För att minska smittspridningen

 • Läkares fysiska rond ersätts med digital rond.
 • Färre gemensamma aktiviteter för de boende.
 • Isolering vid smitta.
 • Filmvisning av lägenheter inför inflyttning, istället för fysiska visningar.

För att säkerställa att basala hygienrutiner följs

 • Filmer med instruktioner
 • Webbutbildningar
 • Att som chef finnas tillgängliga även på kvällar och helger
 • Mer samarbete med sjuksköterskorna

För en lyckad personalplanering och bemanning

 • Begränsning så att medarbetarna arbetar enbart på en avdelning.
 • Skapat små team som jobbar med tät kommunikation.
 • Minskning av antalet personalkontakter med brukare.
 • Fysioterapeut och arbetsterapeut arbetar endast på ett boende.

Hantera medarbetarnas oro

 • Närvarande och stödjande ledarskap.
 • Kontakttelefon där personal kan ställa frågor.
 • Samtalsstöd till personal.

Förberedelser och planering 

 • Corona-kit som sätts samman i verksamheten, t ex pärmar med information och boxar med skyddsutrustning.
 • Genomförande av riskanalyser och handlingsplaner i ett tidigt skede.
 • Inventering av material och tidiga beställningar. 
 • Samverkan i kommunen/stadsdelen/vårdgivaren.

Källa: Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, ”Tillsyn för minskad smittspridning av covid-19 – särskilda boenden för äldre”

Skapa ett gratiskonto, prova Chef digitalt för

0:-

 • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden