”Kan jag omorganisera utan förhandling?”

Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl reder ut vad som gäller vid omorganisation.

Jag vill omorganisera men vill slippa mbl-förhandling. Kan jag det?

Fredrik Dahl: Arbetsgivaren beslutar om vem som ska göra vad, det följer av den allmänna principen om arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet.

Är ni bundna av kollektivavtal ska förhandling ske innan beslut tas som innebär en viktigare förändring av verksamheten, eller beslut som rör arbets- eller anställningsförhållandena hos en särskild anställd. Finns inte kollektivavtal är förhandlingsskyldigheten begränsad.

Men måste även en liten omorganisation förhandlas?

Fredrik Dahl: Allt beror på hur omfattande förändringen är. Gränsdragningen är inte helt lätt. Arbetsgivaren ska se situationen från den fackliga organisationens och de anställdas synvinkel. Är förändringen sån att de typiskt sett skulle vilja förhandla? Ja, då ska arbetsgivaren förhandla. Har vissa anställda har påtalat att de anser att förhandling ska ske bör ni överväga att förhandla.

Finns det någon tumregel här?

Fredrik Dahl: Generellt sätt är det bättre att förhandla en gång för mycket, än en gång för lite.