”En medarbetare uttrycker sig rasistiskt på nätet”

Chefs expert i arbetsrätt Fredrik Dahl berättar hur du ska agera om en medarbetare utrycker sig rasistiskt på nätet.

En medarbetare uttrycker sig rasistiskt på nätet. Vad gör jag?

Fredrik Dahl: Arbetstagare har en lojalitetsplikt gentemot sin arbetsgivare. Lojalitetsplikten innebär bland annat att arbetstagaren ska sätta arbetsgivarens intresse framför sitt eget och inte får agera på ett sätt som skadar arbetsgivaren.

Gäller det även efter arbetstid?

Fredrik Dahl: När det gäller arbetstagares agerande på fritiden som inte har ett tydligt samband med anställningen eller arbetsgivarens verksamhet, är utgångspunkten att arbetstagaren är fri i sin livsföring. I vissa fall kan de skyldigheter som följer med anställningen i större eller mindre utsträckning inverka på arbetstagarens möjligheter att agera fritt på fritiden.

Hur avgör jag om det är ett brott mot lojalitetsplikten?

Fredrik Dahl: En anställds åsikter i sig är inget brott mot lojalitetsplikten. Vilka åtgärder arbetsgivaren kan vidta med anledning av olämpliga uttalanden på nätet beror bland annat på kopplingen till personens arbete.

Och om det saknas direkt koppling till arbetet?

Fredrik Dahl: I vissa fall kan en arbetsgivare ha rätt att vidta åtgärder i förhållande till en anställd även på grund av sånt som inträffat vid sidan av arbetet. Om ett sånt agerande från arbetsgivaren kan anses godtagbart avgörs efter en intresseavvägning i det enskilda fallet.

Hur ska jag tänka kring yttrandefriheten?

Fredrik Dahl: Att arbetstagarens uttalanden innebär ett utnyttjande av arbetstagarens yttrandefrihet – en grundlagsskyddad rättighet som i vissa fall måste respekteras även i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare – bör beaktas.