Energi­omställ­ningen i norr fick draghjälp av Executive MBA

Luleå Energi är delaktigt i den energiboom och expansiva fas av nyetablering som nu sker i norra Sverige. Carina Zolland, marknadschef, delar här vikten av att ha en gedigen plattform att utgå från i en roll på managementnivå.

Carina Zolland är marknadschef på Luleå Energi.
Carina Zolland är marknadschef på Luleå Energi.

Luleå Energi är delaktigt i den energiboom och expansiva fas av nyetablering som nu sker i norra Sverige.

Carina Zolland arbetar som marknadschef på Luleå Energi. Genom sin roll i koncernledningen är hon med och driver energiomställningen till en mer hållbar framtid såväl lokalt, regionalt som nationellt.

Carina delar här reflektioner och praktiska exempel hon fått under och efter sin tid på vår Executive MBA. För att belysa vikten av gedigen och hållbar kompetensutveckling för egen del, som verksamhetsledare och för företaget som helhet.

En Executive MBA hos Chefakademin är fördelad på tre fristående program som tillsammans ger en Executive MBA genom Executive Master of Leadership & Management, Strategy samt Finance. Varje program löper under cirka nio månader genom tre dagars moduler via internat.

”Det fina med denna Executive MBA är att jag har fått utveckla ledarskapet på flera nivåer; leda mig själv, leda andra, leda verksamhet, leda landet, Europa och världen. Mitt personliga syfte innebär att skapa en helhet utifrån delarna. En stark drivkraft och en stor del av min vardag handlar om att tillsammans med andra hitta lösningar, här och nu och för framtiden. Oavsett om det gäller min yrkesroll eller i privatlivet.”

”Jag brinner för gruppers utveckling på alla nivåer som bygger på trygghet och samhörighet, men också på glädje. Och vi ska få ha kul. Det öppnar upp för att alla ska vilja vara med och bidra. Att vara nyfiken och modig, dela med sig och lyssna in egna såväl som andras tankar och idéer är helt avgörande för hur väl vi ska lyckas med vårt uppdrag.”

Allt detta matchade väl in i utbildningen, dessutom, och kanske viktigast av allt, med en konkret koppling till affären. Det oavsett inriktning på program.

”Något som också var berikande var möjligheten att i en trygg miljö få öppna upp sig som individ i sin yrkesroll, och att få dela erfarenheter med andra utanför vardagen. Ju mer alla är villiga att dela med sig av sig själva, desto längre tar vi oss på vår utvecklingsresa. Jag känner att vi kom långt och det är jag oerhört tacksam över att ha fått vara med om. Det har gett mig ett nätverk för livet.”

Solpark i Luleå Energis bestånd.

”Att vara i ett gemensamt sammanhang med andra individer med olika roller och från olika branscher, ger en unik möjlighet till insikt i områden jag aldrig skulle ha fått annars. Men även att se att det ofta finns gemensamma behov och utmaningar. I vårt fall stannade det inte med utbildningen. Efter genomförd Executive MBA valde vi att fortsätta med nätverkande och lärande genom återkommande träffar. Nätverket har betytt mycket, när det har funnits behov av någon som lyssnar, likväl som konkret stöttar. Till exempel vid problemlösning eller någon annan utmanande situation. Sedan har vi ju haft otroligt roligt tillsammans.”

Carina jobbade många år som kommunikationschef på Polarbröd och var delaktig i att omforma företaget med fokus på varumärke, affär och hållbarhet. Från början låg företagets fokus på produktion och produkter, att baka och sälja bröd. Men med tiden blev det strategiska kommunikationsarbetet allt viktigare för att skapa förutsättningar för Polarbröds hållbarhetsresa. Det handlade om att bygga tydlig kommunikation och relationer med alla intressenter för att tillsammans genomföra förändringsarbetet. Det var också under den här tiden Carina gick utbildningen.

”För mig är livet ett konstant lärande och jag har genom åren varvat utbildningar med att jobba. Varje utbildning är en investering som ger avkastning. I det här läget kände jag mig mogen att göra en ordentlig satsning inom ledarskap och verksamhetsutveckling. Genom rekommendationer från kollegor och bekanta som gått Cheafakademins Executive MBA fastnade även jag för detta upplägg.”

”Inför valet av upplägg tittade jag på olika alternativ. Eftersom jag jobbade nära VD, som också var min närmaste chef, blev det naturligt att stämma av med henne för att organisationen skulle få ut mesta möjliga under tiden. Vi tyckte därför att utbildningen passade väl in på det vi ville få ut av en investering.”

”När jag så småningom bytte till energibranschen och Luleå Energi, kunde jag genom de gränsöverskridande kunskaper som utbildningen gav direkt från starten bidra på flera nivåer. Förutom mina samlade Executive MBA-erfarenheter och spännande utvecklingsresor hos de företag jag haft förmånen att jobba på, har jag utbildningen att tacka för det.”

Luleå Energis energilager.

Att få vara med och driva företagets utveckling och kunna dela med sig till andra är väldigt givande, upplever Carina.

”Mina erfarenheter och kunskaper från min Executive MBA har utvecklat mitt ledarskap på flera nivåer, så även min förmåga gällande strategisk affärsutveckling och finansiell förståelse. Kunskaper som om möjligt, är ännu mer värdefulla för mig idag. Om jag skall nämna något konkret av allt jag fick med mig från de olika programmen, så gav mig deltagandet i Executive Master of Leadership & Management en inre resa och en stärkt syn på mig själv som ledare. Men även bekräftelse på mitt sätt att tänka och agera. Tydliga mål är självklart viktigt för att skapa riktning och styrning, men det mellanmänskliga ledarskapet är kittet som håller samman verksamheten och individerna som bygger den.”

”Executive Master of Strategy gav en verktygslåda som kan anpassas efter mina och organisationens behov. Något som gick att tillämpa direkt under utbildningen. Det gav också ett nytt mindset för att tänka strategiskt i ledningsgruppen. Att bidra med strategisk ledning, nyttja de resurser vi har på bästa sätt för att nå visionen. Att förstå men också ifrågasätta övergripande affärsmodeller och vad som skapar värde hos kund.”

”Det svåra är att klara av att välja bort och inte fastna i konventioner. Det handlar inte bara om vad vi vet och tror, utan också om vad vi vill. Mitt bidrag har ofta varit att ställa frågor. Varför gör vi det här? Vad är syftet? I min nuvarande koncernledning har vi som mål att gå från grupptill högpresterande team. Vi har kommit en bra bit på väg och kan redan nu se effekter när det kommer till strategisk problemlösning, organisations- och verksamhetsutveckling.”

”Executive Master of Finance hänger fint ihop med övriga program. Viktigt att kunna läsa ekonomiska rapporter på djupet och därigenom få en konkret bild av hur välmående ett företag är. Att också till fullo förstå det ekonomiska språket ger en annan tyngd inför beslutsfattande. Nivån var hög men ändå anpassningsbar för de som inte hade lika mycket erfarenhet av en mer konkret roll inom det finansiella.”

”Min roll som chef för affärsområde Marknad och del i koncernledningen innebär att leda affären på en övergripande nivå. Här har jag även fått värdefulla kunskaper och verktyg kopplat till finansdelen. När vi räknar på affären behöver vi förenkla och se till helheten. Ekonomiska rapporter är verktyg för att ställa bra frågor som hjälper oss med framtida affärsutveckling.”

”Ju mer osäker framtid, desto enklare kalkyl. Hur väl vi lyckas förädla kapitalet handlar även om andra frågor, inte minst kultur. Här ser vi tydligt hur delarna inom Executive MBA hänger ihop; ledarskap, strategi och finans. En annan lärdom som jag tagit med mig är att begränsa antalet
övergripande mätvärden, KPI:er. Det är lätt att överdosera, men viktigt att endast mäta det som ger resultat.”

Malin Larsson, vd Luleå Energi, och Carinas chef:

”Energibranschen befinner sig i stor förändring och det brådskar för världen att nå uppställda klimatmål. Norrbotten som region genomgår en kraftfull utvecklingsresa där nya industrier etablerar sig och det finns stor efterfrågan på fossilfri och cirkulär energi, men också på arbetskraft och bostäder.”

”Då Norrbotten även arbetar aktivt för en fossilfri energi påverkar det som sker regionalt och lokalt även i stor utsträckning Sverige nationellt. Det krävs en gemensam riktning, samverkan, fortsatt innovation och snabba beslut för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga. Därför är energisystemet avgörande, och rollen som lokalt energibolag i Luleå är därför central. Här finns många lärdomar vi kan dra nytta av.”

”Omställningen ställer särskilda krav och medför stora möjligheter och utmaningar. Organisationer ska på kort tid göra det som ingen gjort förut. Ledarskap och organisationer behöver därför skyndsamt utvecklas. Nu krävs ett tydligt ledarskap och en resilient organisationskultur. Det är vad vi på Luleå Energi jobbar med just nu.”

”Vi ser också hur intresset för oss och vad vi gör ökar. Politiken är intresserad, ministrar och tjänstemän på departementen hör av sig, liksom nya industrietablerare. Förutom att vi uppmärksammas skapas nya former av samtal och samarbeten som är helt nödvändiga, så även med våra befintliga partners och industrier i regionen.”

”Den strategiska kompetens som Carina besitter, inom utveckling av organisation, marknad och ledarskap, är en stor tillgång och nytta i en verksamhet i väldigt snabb förändring. Den är viktig för vårt företag när vi nu möter utmaningar och möjligheter i energiomställningen och den samhällsomvandling som sker. Nyttan att kunna förstå olika perspektiv är en motor i det vi gör. Här krävs en särskild kompetens som bygger värde i vårt företag, något som Carina bidrar med.”

Några ord från Carina till dig som funderar på att investera i en Executive MBA för dig själv och din verksamhet:

”I samband med beslutet att gå en EMBA kan det vara klokt att
också säkerställa vilket mandat du har vad det gäller att förändra.”

”Du kommer återvända med nya tankar och idéer som kan föra din verksamhet framåt. Kommer dessa tas emot eller finns en risk för motsättningar?”

”Det bör ju vara välkommet och ett resultat av investeringen, men det kan vara bra att kalibrera och ha en plan för hur detta ska ske. Att då redan från start involvera såväl ledning som medarbetare ger en bättre investering.”

”Visst får man lägga ner lite jobb som med allt som ger utveckling, men jag ångar verkligen inte att jag tog steget
Det är bra att tänka igenom och göra research, men det viktigaste är ändå att få det att hända”, avslutar Carina.

Vår Executive MBA

Upplägget är uppdelat på tre områden som kan genomgås ett program i taget, eller i följd. Detta för att ge en fördjupning inom varje område, men också ett helhetsperspektiv på att driva och utveckla verksamhet.

Vår Executive MBA består av delprogrammen Executive Master of Leadership & Management, Executive Master of Strategy och Executive Master of Finance.