Ny undersökning: Varför har chefer så lite tid för upskill?

Aldrig har behovet av upskill varit större än nu. Ändå erbjuds en tredjedel av Sveriges chefer bara lite eller ingen kompetensutveckling alls. Hälften har ingen tid avsatt till eget lärande, visar Chefs undersökning.

Illustration med en missnöjd man som fått en liten bit av en tårta formad om en klocka.

Experterna är överens: Behovet av kompetensutveckling, eller upskill som det även kallas, är enormt – och växande. Arbetsmarknaden är under omvälvning till följd av pandemin samtidigt som digitaliseringen vänder upp och ner på gamla yrkesroller och vanor. Fler än hälften av alla yrken kommer att vara ersatta av ny teknik inom 20 år, enligt en rapport från Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Ändå är det långt ifrån alla chefer som kommer i åtnjutande av något lärande inför de stora förändringar som stundar. En tredjedel av cheferna erbjuds kompetensutveckling bara i liten grad, eller inte alls. Det visar Chefs undersökning. Uppåt hälften av cheferna har ingen tid avsatt för utveckling för egen del. En femtedel arbetar i organisationer utan budget för egenutveckling och lärande.

”Jag tycker att det är oroande. Inte minst för att chefer har ett sådant viktigt uppdrag i verksamheten, oavsett vilken verksamhet det är”, säger Eva Wikström som är vd för Omställningsfonden, en kollektivavtalsstiftelse med uppdrag att arbeta med kompetensutveckling inom välfärdssektorn, samt hjälpa uppsagda till nya jobb.

”Det finns varningssignaler i samhället om att det blir mindre attraktivt att vara chef. Om arbetsgivarna fortsättningsvis ska kunna attrahera duktiga personer att tillträda chefsbefattningar, är det avgörande att människor kan utvecklas i sina chefsroller, och har möjlighet att fylla på med den kunskap som behövs för att utföra chefsuppdraget”, säger hon.

Orsakerna till att chefens lärande och egenutveckling i så relativt hög grad nedprioriteras eller uteblir varierar, framgår av undersökningen.

”Min organisation är duktig på att se medarbetarnas behov av kompetensutveckling men har helt missat behovet hos oss chefer. Det finns budget för kurser för medarbetarna men ingen för chefskurser”, säger en av deltagarna i Chefs enkät.

”I den budget jag lägger är utbildning och utveckling det första ekonomiavdelningen stryker i spartider, tyvärr”, säger en annan.

”När frågan lyfts törs ingen säga att de vill gå kurs”, vittnar ytterligare en chef i undersökningen som besvarats av närmare 1 000 personer.

Enkäten visar samtidigt att en tredjedel av cheferna i hög eller mycket hög grad erbjuds kompetensutveckling i jobbet. Omställningsfondens Eva Wikström vill inte dra slutsatsen att svenska chefer, eller deras arbetsgivare, generellt skulle vara dåliga på eller ointresserade av att ta till sig ny kunskap och lärande.

”Enligt min uppfattning är det där väldigt varierande. Det handlar också om hur man definierar begreppet kompetensutveckling. Det kan vara så mycket, från nätverksträffar till självstudier och stöd via en mentor, och behöver inte nödvändigtvis inbegripa formaliserade kurser. Att bolla sina dilemman med ett chefsnätverk utanför organisationen kan ibland vara det som ger mest.”

Även om kompetensutvecklingen på sina håll sitter löst till på grund av den pandemirelaterade nedgången i ekonomin, framhåller Eva Wikström satsningar som samtidigt görs, delvis just till följd av det rådande läget på arbetsmarknaden. Hennes egen organisation Omställningsfonden har sedan 2017 investerat en miljard kronor för främjande av karriärväxling och kompetensutveckling inom kommuner, regioner och kommunägda bolag, vilket kommit över 7 100 chefer och ledare till del. Fonden avsätter nu ytterligare 750 miljoner kronor till och med 2023. I regeringens omfattande krispaket för omställning och stärkt kompetens ingår bland annat en satsning på högskolan.

Men finns det risk att människor överskattar sin kompetens, och därmed underskattar behovet av lärande? Vissa tecken tyder på det: Fyra av fem yrkesarbetande tror att deras kompetens står sig även om fem år, visar en rapport från Omställningsfonden.

”Antingen kan man dra slutsatsen att det finns en naivitet, en bristande medvetenhet om den omställning vi faktiskt befinner oss i. Eller göra den alternativa, mer positiva tolkningen att människor faktiskt hänger med och känner sig delaktiga i utvecklingen. Att de utnyttjar sin grundkompetens, men med nya verktyg”, säger Eva Wikström.

Även om praktiska och ekonomiska hinder inte sällan tycks stå i vägen för kompetensutveckling på jobbet, går de förvånansvärt ofta att övervinna med hjälp av egna initiativ, menar hon:

”Det är nyckeln till det livslånga lärandet, att man är nyfiken. Att man tar för sig, ställer krav och skaffar sig en självinsikt. Avsätter tid till reflektion: I vilka delar av chefsrollen är jag stark, och vad behöver jag bygga på? Ta ett egenansvar, inled en dialog om dina dilemman och utmaningar med din egen chef. Arbetsgivarna är enligt min mening sällan ogina om de inser att deras chefer är i behov av egenutveckling och ny kunskap.”

Fortsätt läsa kostnadsfritt!

Vi behöver bara en minut…

Så roligt att du vill fortsätta läsa! Det får du strax göra, utan att betala något.

Skapa ditt gratiskonto
  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Dina uppgifter delas aldrig med tredje part. Läs vår integritetspolicy här.