Militärt ledarskap på Socialstyrelsen – under coronakrisen

Nu tar myndigheterna militärt ledarskap till hjälp i kampen mot den osynliga fienden coronaviruset. På Socialstyrelsen finns en särskild stab för krisledning där militär personal från Försvarsmakten ingår.

Beslutsfattande
Publicerad
Stabsorientering under ledning av stabschef Pontus Rotter. Här ges även inriktning från operationsledaren Johanna Sandwall. Foto: Mikael Wallentin Åström/Försvarsmakten

Sammanlagt bidrar Försvarsmakten med ett 20-tal medarbetare, både officerare och civila, i en särskild stab som Socialstyrelsen inrättat för att klara det ansträngda läget under coronakrisen. Med eget ledningsrum, it-stöd och infrastruktur arbetar den nyinrättade staben med frågor som lägesanalys, fördelning av sjukvårdsmaterial, samordning av sjuktransporter till lands och i luften samt kriskommunikation. De första militärerna i den nu över 100 personer stora stabsorganisationen anlände för ungefär en månad sedan.

”Vi arbetar med Socialstyrelsens uppgifter i en stab som till stora delar liknar en militärstab till sin struktur, men i en annan indelning och mer processtyrt”, förklarar överstelöjtnant Johan Falkholt från Militärhögskolan Karlberg som är den militära insatsens chef.

De båda myndigheterna har sedan tidigare ett långtgående samarbete kring uppbyggnaden av civilförsvaret. Hjälpen från Försvarsmakten innebär att krisledningen kan jobba mer uthålligt, med större möjligheter till återhämtning.  Samarbetet regleras av ett riksdagsbeslut om militärt stöd till civil verksamhet. Den militära personalen får normalt inte handlägga ärenden eller ta myndighetsutövande beslut.

”Det gäller att veta var vi är, och vart vi ska. Tillsammans med Socialstyrelsen har vi byggt upp en operativ design med hållpunkter för analys däremellan”, säger Johan Falkholt och berättar om hur myndigheterna gemensam infört en ledningsstruktur anpassad till dygnets alla timmar, med inplanerade tidpunkter för stabsorientering, beslutsmöten och diskussioner kring vad som är nästa steg. Modellen bygger delvis på metoder som används inom militäralliansen Nato, men är anpassad till svenska förhållanden.

”Socialstyrelsen hade säkert infört något liknande på egen hand också. Men tack vare vårt samarbete kan det ha gått lite fortare.”

Hur ser det ut framåt?
”Den särskilda stabsorganisationen kommer säkert att finnas kvar i flera månader till. Mycket hänger på hur tillgången på materiel utvecklas. Även om vi succesivt går ner i personal, kan det finnas anledning att behålla organisationen om bristen på sjukvårdsutrustning är fortsatt stor”, säger Johan Falkholt.

Under coronakrisen har Försvarsmakten stöttat det civila samhället även på andra sätt. Militären har exempelvis rest tält utanför sjukhus, skött transporter och byggt fältsjukhus.

 

Foto på Johan Folkholt ovan: Niklas Ehlén//Försvarsmakten

Ledningsarbete på militärt vis – checklista för samverkan

* För fortlöpande samverkansdagbok, dokumentera händelser, samtal, förfrågningar, beslut.

* Utveckla uppgiftens innebörd och tidsförhållanden.

* Kontrollera samverkande organisationers stabsrytm och anpassa rapporteringstidspunkterna.

* Kontrollera samverkande organisationers förväntningar och behov av stöd.

* Skapa en gemensam lägesuppfattning och avrapportera enligt gällande rutiner.

* Samordna informationshanteringen. Skapa en gemensam lägesuppfattning. Vilken information behövs för att lösa uppgiften?

* Behövs avlösning eller förstärkning? När?

Källa: Handbok civil-militär samverkan/Försvarsmakten

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden