Chefens 5 största utmaningar 2021 – enligt medarbetarna

Engagerade medarbetare ger ökad produktivitet och färre sjukdagar. Men vissa saker sänker engagemanget rejält, visar en ny rapport från Netigate.

Ledarskap
Publicerad

Vad

Som chef kan du hjälpa medarbetarna öka sitt engagemang genom att stärka gemenskapen, arbeta bort stress och vara tydlig med kommunikationen, visar en undersökning.

Nytta

Fem tips för chefen som vill öka medarbetarnas engagemang på jobbet.

Forskning visar att engagerade medarbetare både är mer produktiva och har färre sjukdagar än andra på arbetsplatsen. Att skapa engagemang för jobbet är därför ett viktigt mål för de flesta arbetsgivare. Och viktigare än någonsin under pandemin. Men hur gör man?

Genom panelundersökningar med 3000 yrkesverksamma personer har undersökningsföretaget Netigate identifierat vad medarbetarna själva önskar från sina arbetsgivare för att känna mer engagemang.

Här är 5 av chefens utmaningar under 2021, enligt rapporten:

Kontakten med kollegorna

Oavsett ålder, kön eller typ av företag trivs Sveriges medarbetare bra med sina kollegor. Men majoriteten av medarbetarna upplever att det sociala arbetslivet med kollegorna har försämrats på grund av hemarbetet. Nästan 3 av 10 tycker även att samarbetet inom teamet har blivit sämre. En utmaning för många arbetsgivare kommer att vara att stärka samarbetet och gemenskapen under perioder av hemarbete.

Stressen

Endast hälften av Sveriges medarbetare upplever att arbetsgivaren tar stressfrågor på allvar. Trots att rapporten visar att en engagerande ledning bidrar till medarbetarnas psykiska välmående genom att aktivt motarbeta onödig stress, orättvisor och oönskade beteenden.

Stressförebyggande åtgärder har stor påverkan på engagemangsfaktorn. Medarbetare som ofta upplever stress är betydligt mindre lojala mot sin arbetsgivare och har betydligt lägre förtroende för ledningen och sina chefer.  Medarbetare som ofta upplever stress är även mer benägna att byta arbetsgivare.

Kommunikationen

En engagerande chef är bra på att motivera sina medarbetare, är transparent i sin kommunikation och sätter tydliga mål för sina anställda. Hen ger regelbundet återkoppling i form av konstruktiv feedback och uppskattning för medarbetarnas arbetsinsatser, tycker de svarande.

Rapporten visar att chefernas förmåga att motivera sina medarbetare kan stärkas hos många arbetsgivare i Sverige. Nästan var femte medarbetare anser att chefen inte är bra på att ge feedback. Ungefär lika många tycker att chefen inte är tydlig i sin kommunikation. Och 3 av 10 upplever att internkommunikationen har blivit sämre i och med hemarbetet.

Chefer vars team arbetar på distans på grund av pandemin har under denna tid en extra utmaning i att anpassa sitt ledarskap efter den nya situationen.

Den personliga utvecklingen

Många medarbetare skulle vilja få fler möjligheter till personlig utveckling på arbetet. Åldersgruppen 41-60 upplever extra mycket att behovet av utveckling inte tillgodoses på arbetet. Att erbjuda fler möjligheter till denna mer seniora grupp kan höja engagemanget i gruppen

Nyanställda är ofta nöjda med sin roll, sina arbetsuppgifter och utvecklingsmöjligheterna. Det tyder på en bra onboardingprocess på många svenska arbetsplatser.

Distansarbetet

Organisationer som lyckas upprätthålla en bra kommunikation under perioder av hemarbete har en större chans att hålla engagemanget bland medarbetarna högt, enligt undersökningen.

  • 70 procent av medarbetarna som har arbetat helt eller delvis hemifrån är nöjda med hur deras arbetsgivare har hanterat situationen.
  • 48 procent känner att deras produktivitet har ökat när de har arbetat hemifrån.
  • 26 procent ser ingen skillnad, medan lika många ser en minskad produktivitet. En fördel med hemarbetet är att medarbetarna upplever större möjlighet att själva planera arbetsuppgifterna och upplever en bättre balans mellan arbete och fritid.

De positiva effekterna av hemarbetet kan, om de hanteras rätt av chefer och ledare, leda till ett ökat engagemang. Det finns dock också negativa effekter av hemarbete, som riskerar att minska medarbetarengagemanget. Bland medarbetarna som inte trivs med hemarbete är till exempel äldre (50+) och manliga medarbetare överrepresenterade. För arbetsgivare är det viktigt att säkerställa att samtliga medarbetare mår bra och trivs i sin arbetssituation.

”Medarbetare upplever hemarbete på väldigt olika sätt och detta påverkar både arbetsmiljö och produktivitet. Därför är det viktigt med ett individanpassat ledarskap med dialog och feedback”, säger professor Stefan Tengblad, Göteborgs Universitet, i rapporten.

När medarbetarna själva får bestämma hur stor del av arbetstiden de skulle arbeta hemma är det genomsnittliga svaret 53 procent av tiden.

Skapa ett gratiskonto, läs Chef digitalt för

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden