8 av 10 vill ha åldersmixad arbetsplats – men på företagen råder obalans

En majoritet gillar tanken på att ha kollegor i olika åldrar. Samtidigt saknar ett av tre företag åldersvariation bland de anställda.

Mångfald
Publicerad

Så många som 80 procent av svenskarna anger att en god åldersmix på arbetsplatsen är viktigt eller väldigt viktig. Något som i sin tur leder till bättre erfarenhetsutbyte, goda utvecklingsmöjligheter på jobbet och att det gör företaget mer jämlikt och socialt.

Svenska företag svarar däremot dåligt på medarbetarnas önskan. Nästan en av tre (32 procent) verksamheter medger att det råder en obalanserad åldersfördelning på arbetsplatsen.

Det framkommer i två nya Sifo-undersökningar som Essity låtit genomföra, bland cirka 1400 arbetstagare och drygt 900 HR-chefer.

”Det finns flera studier som pekar på att en bristande åldersmix begränsar företagens kompetensförsörjning och tillväxtmöjligheter”, säger Pia Höök, ansvarig för mångfald-, jämställdhets- och inkluderingsfrågor på Essity i en kommentar, och fortsätter:

”Arbetsgivare som ser värdet av att avspegla mångfalden i samhället, blir bättre rustade att hantera olika typer av utmaningar samt ta till vara olika affärsmässiga möjligheter.”

HR-cheferna i undersökningen menar att en låg personalomsättning är den största anledningen till bristande åldersfördelning (61 procent) och att arbetsplatsen inte lyckas attrahera unga arbetstagare (25 procent). Vissa arbetsuppgifter passar dessutom bara en särskild åldersgrupp (16 procent).

John Mellkvist.

John Mellkvist är seniorkonsult på Kreab och en drivande röst i fråga om ålderismen. När Chef kontaktar honom är han tydlig med vad som behöver göras:

”Varje företag behöver medvetandegöra frågan och ta reda på förhållandena just där. Mät och målsätt saker som åldersspridning och medarbetares attityder. Som chef blir en viktig roll att se till att medarbetare i olika åldrar får både tillfällen och träning i att samverka på ett naturligt sätt. Som arbetsgivare kommer det bli allt svårare att hitta kompetens och därför desto viktigare att lära sig utveckla den befintliga”, säger John Mellkvist till Chef.

John Mellkvists 6 tips på åtgärder för bättre åldersbalans och mindre ålderism:

  1. Ta tag i ämnet ålder. Utgå ifrån att många både tänker på och berörs av det.
  2. Formulera en tydlig ålderspolicy om hur just ni ser på ålder, gärna då kopplat till kompetens, organisation rekrytering och lärande.
  3. Ta reda på fakta – mät och undersök. Hur ser åldersfördelningen ut? Hur upplever medarbetarna attityder och möjligheter?
  4. Se över kommunikationen både internt och externt, så att både text och bild blir mer åldersinkluderande. Kom ihåg att andra än dem ni direkt riktar kommunikationen till, tar intryck av densamma.
  5. Rotera team och kontorsplatser rutinmässigt, låt ålder vara en parameter.
  6. Satsa på mentorskap, i både traditionell och omvänd form. När en yngre person får vara mentor åt en äldre så byggs förtroende i båda riktningar. Hårda och mjuka kunskaper byter plats och båda parter får bättre förutsättningar att förlänga sina yrkesliv.

Läs webbartiklar kostnadsfritt

0:-

  • Tillgång till våra låsta artiklar och webinar gratis!

Skapa ditt gratiskonto

Se alla våra erbjudanden