Chefer behöver få syn på nya risk- och friskfaktorer som har kommit med pandemin, menar Sussann Lindqvist på Feelgood.
Chefer behöver få syn på nya risk- och friskfaktorer som har kommit med pandemin, menar Sussann Lindqvist på Feelgood.

Checklistan som avslöjar nya risker på jobbet

Nya vanor och riskbeteenden har etablerats under pandemin. Det långsiktiga arbetsmiljöarbetet har hamnat i skuggan. Nu behöver verksamheter hitta tillbaka till ett hållbart arbetssätt.
”Att fånga upp riskfaktorer är viktigt. Samtidigt är det centralt att också fokusera på friskfaktorer, det som motiverar och får oss att känna oss sedda”, säger Sussann Lindqvist på Feelgood.

Nu behöver chefer lägga kraft på att hitta tillbaka till rutiner kring den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön.
”Analysera hur arbetsmiljön påverkats efter pandemin och passa på att göra en nystart med riskbedömningar, anpassningar och åtgärder. Har man som chef övat sig i riskbedömningar ur ett smittoperspektiv kan det vara lättare att göra bedömningar även i andra delar”, berättar Sussann Lindqvist.
Hon är projektledare inom verksamhetsutveckling på hälsoföretaget Feelgood, som hjälper företag att bli friska organisationer som når sina mål, är lönsamma och där människor mår bra.

Fånga upp tecken

Arbetsgivare är enligt lag skyldiga att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete.
”Det systematiska arbetsmiljöarbetet är viktigt för att hålla i, fånga upp, bedöma och åtgärda riskerna som kan finnas på arbetsplatsen. Dessutom ges de bästa möjligheterna för prestation om man hela tiden har koll på hur hälsan påverkas av arbetet”, säger Sussann Lindqvist.

Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.

Läs också: Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Chefer ska agera om de tror att en medarbetare mår dåligt eller ser risker för att någon ska må dåligt.
”Ökad sjukfrånvaro eller sjuknärvaro, sämre prestation, nedstämdhet eller överlag förändrade beteendemönster är tecken på att en medarbetare inte mår bra. Som chef gäller det att vara uppmärksam, försöka hitta ingångarna och på ett ärligt och omtänksamt sätt prata om det man noterat”, berättar Sussann Lindqvist.

Nya riskbeteenden

Under pandemin har nya vanor och i vissa fall nya riskbeteenden etablerats. Med ökat distansarbete har många medarbetare två arbetsplatser som kräver god arbetsmiljö – hemma och på kontoret.
”Under pandemin har mångas fysiska och psykiska hälsa utmanats. Medarbetare som har jobbat betydligt mer ensamt än vad de är vana vid kan behöva tid och hjälp att hitta tillbaka till de sociala bitarna. Här kommer chefer behöva vara beredda och stötta upp och inte hamna i fällan att tro att allt är som vanligt igen.”

”Man ser också en trend i att missbruk och riskbruk ökat under pandemin, att de som tidigare var ensamma upplever mer ensamhet och att den psykiska ohälsan förstärkts”, berättar Sussann Lindqvist.

Miljö- och hälsoglasögon

Att arbetsmiljöarbetet är frånkopplat verksamheten är ett annat vanligt misstag.
”Man kan inte göra allt kring arbetsmiljön på en månad och sedan vara klar. Chefer behöver hitta tillbaka till rutiner och få in det systematiska arbetsmiljöarbetet som en del i verksamheten. En del av ledarskapet handlar om att arbeta med miljö- och hälsoglasögon på sig. Självklart går det inte att ta med alla perspektiv hela tiden, men frågor kring arbetsmiljön bör vara väl integrerade i vardagen”, säger Sussann Lindqvist.

Ta tillvara friskfaktorer

Sussann Lindqvist menar att det också finns en möjlighet att spinna vidare på nya friskfaktorer som kommit fram under distansarbetet.
”Friskfaktorer, det som motiverar och får oss att känna oss sedda, är en viktig del av en hållbar arbetsplats. Exempelvis upplever många ökad livskvalitet och motivation av att delvis arbeta på distans. Om chefer hittar en fin balans i hemmaarbetet kan det användas för att öka produktiviteten och förbättra måendet. Som chef kan det vara utmanande att hitta nya rutiner och riktlinjer. Kom ihåg att du inte alltid måste ha alla svar, man får testa sig fram och gärna bolla med en chefscoach”.

Feelgoods checklista visar om ni är på banan med arbetsmiljöarbetet

  • Medvetandegjort nya risker: Ni har analyserat vilka förändringar som skett och vad de nya riskerna och möjligheterna är.
  • Plan för individ, grupp och organisation: Det finns en analys och plan för hur de nya förutsättningarna påverkar individen, gruppen och styrningen av organisationen.
  • Koll på det fysiska och sociala: Ni har inkluderat både den fysiska och den sociala arbetsplatsen i analyserna.
  • Hur ledarskapet påverkas: Ni har koll på hur organiseringen av arbetet har förändrats, eller behöver förändras, och hur ni tror att det påverkar ledarskapet.
  • Plan för vart man arbetar: Ni har hittat en plan och struktur kring att arbeta hemma eller på arbetsplatsen, vilka som behöver ses och när. Planen är tydligt kopplad till verksamheten för att undvika en grogrund till känsla av orättvisa mellan kollegor.
  • Ergonomin på arbetsplatsen: Exempelvis möbler, arbetsredskap, belysning och arbetsställningar är ergonomiskt anpassade på arbetsplatsen.
  • Ergonomin på hemmakontoret: Den fysiska arbetsmiljön hemma ställer större krav på individens kunskap. Här behöver chefer säkerställa att det finns tillräcklig kunskap och vid behov erbjuda utbildning och inspiration. Ni kan till exempel göra en ergonomisk rond (digitalt) som följs upp med en checklista för hemmakontoret.

Text: Sanna Bergling

Denna text är ett annonssamarbete mellan Chefs innehållsstudio och Feelgood.

Feelgood är Sveriges ledande hälsoföretag för det moderna arbetslivet och arbetar för att skapa friska organisationer som når sina mål, är lönsamma och där människor mår bra.

Feelgood möter sina 8000 kunder (med omkring 800 000 medarbetare) både digitalt och på 120 platser runt om i landet.

Företaget grundades 1995 och ägs sedan 2021 av den finska vårdkoncernen Terveystalo Healthcare OY.

Läs mer om Feelgood

Be om hjälp, delegera och prioritera. Organisationspsykologen Sara Nordin ger viktiga råd till chefer som leder under ökade krav. Foto: Martina Huber
Annonssamarbete: Feelgood

5 strategier som räddar chefen när kraven ökar

Distans- och hybridarbete sätter press. Chefer ska hålla ihop organisationen, sina medarbetare – och inte minst sig själva.
Organisationspsykologen Sara Nordin delar fem nödvändiga strategier för chefer som leder andra i förändring och ovisshet.

Visa hjärta som chef. Petra Spranger, HR-chef på Fastighets AB Balder, vill visa empati och omsorg om medarbetare – både på jobbet och privat. Foto: Anna Rehnberg
Annonssamarbete: Feelgood

Får friskare medarbetare – med empatiskt ledarskap

”Vi vill kunna stötta medarbetare när det händer något i privatlivet”, säger HR-chef Petra Sprangers på fastighetsbolaget Balder. Där har empatiskt ledarskap, med fokus på hela hälsan, blivit en nyckel till engagerade medarbetare.

Annonssamarbete: Feelgood

Så kan chefen ta hälsoansvar – även utanför arbetet

Frisk på jobbet räcker inte alltid. ”Vi ser till hela hälsan: arbetslivet, privatlivet och hur medarbetarens familj mår”, säger Mikael Frejdeman på Derome.

Reboarding – att hjälpa medarbetare tillrätta på arbetsplatsen igen efter hemarbete – är en viktig uppgift för många chefer nu. Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood, ger sina bästa råd.
Annonssamarbete: Feelgood

Reboarding – chefens viktigaste uppgift i höst

Hur ska man på ett bra sätt gå tillbaka till arbetsplatser efter att ha jobbat hemma under lång tid? Svaret heter reboarding. ”Behovet av reboarding har i princip fötts under pandemin och utmaningarna är många. Här har chefer en otroligt viktig roll i att hjälpa sina medarbetare i rätt riktning”, säger Alexandra Sjöström, organisationspsykolog från Feelgood.