Sätt upp systematiskt arbetsmiljöarbete: 6 steg

Alla företag ska arbeta systematiskt med arbetsmiljön. Här är de grundläggande stegen för att lyckas med arbetsmiljöarbetet och höja arbetsmiljön.

Arbetsmiljö är allt vi upplever på jobbet, fysiskt, psykiskt och socialt. Det handlar om hur teknik, arbetsinnehåll och organisation påverkar oss.

Syftet med arbetsmiljöarbete är dels att upptäcka och åtgärda risker, dels att förebygga skador och sjukdom. Arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten. Därför är alla företag enligt lagen skyldiga att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det ska ske kontinuerligt och omfatta olika uppgifter eller steg.

Så sätter du upp ett systematiskt arbetsmiljöarbete:


Steg 1: Policy och mål

Grunden i arbetsmiljöarbetet är en policy. Av den ska framgå vilka rutiner ni ska följa, till exempel vid rapportering av sjukfall och rehabiliteringsutredningar, men också mer övergripande riktlinjer för hur arbetsmiljöarbetet ska gå till. Policyn ska vara skriftlig och alla ska känna till den.

Ni ska också sätta mål, i första hand kortsiktiga, konkreta mål som går att följa upp – som att sjukfrånvaron ska minska inom en viss tid. Men även långsiktiga mål, som att arbetsglädjen ska öka.

Steg 2: Kartläggning

För att ni ska upptäcka risker och skaffa er en bra helhetsbild, ska ni kartlägga arbetsmiljön. Ni kan till exempel mäta buller, temperatur och ventilation, och föra statistik över sjukfrånvaro och olyckor. Dessutom kan ni låta medarbetarna svara på enkäter om hur teknik, arbetsinnehåll och organisation påverkar dem fysiskt, psykiskt och socialt. Hur upplever de stress? Kan de påverka sin arbetssituation?

Steg 3: Analys och riskbedömning

I kartläggningen ingår också att analysera och bedöma risker. Alla tillbud eller olycks- och sjukfall ska utredas, i det ingår att undersöka hur de kan förebyggas. I analysarbetet bör även ingå att diskutera de uppgifter som kommer fram i kartläggningen på till exempel en arbetsplatsträff, för att alla ska få kunskap och kunna ge förslag på förbättringar.

Steg 4: Åtgärder och handlingsplan

Upptäckta risker bör åtgärdas direkt. Upprätta en skriftlig handlingsplan för det ni inte kan ta itu med direkt. Det mest rationella är att göra det i samband med budget, eftersom ni då även kan se till att det finns resurser. Handlingsplanen ska innehålla vad som ska åtgärdas och när, samt vem som har ansvaret.

Steg 5: Uppföljning

Vid en årlig uppföljning ska ni kontrollera att handlingsplanen genomförts. Varje år ska ni också göra en revision av arbetsmiljöarbetet, där ni går igenom hur rutinerna fungerar och om något kan förbättras. Om ni är fler än tio anställda ska uppföljningen vara skriftlig.

Steg 6: Uppdatering

Arbetsmiljöarbetet ska uppdateras kontinuerligt. Alltså, när ni klarat av alla steg börjar processen om igen.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden