Mall: Ansökan om tjänstledighet

Pluskund

Mallar & avtal Vill du eller någon av dina medarbetare checka ut ett tag? Då måste du/de ansöka om tjänstledighet. Här är en användbar mall att ge till arbetsgivaren, samt ingående anvisningar från juristen Magnus Kendel om giltiga skäl för tjänstledighet.

Liknande innehåll hittas här:
Verktyg i vardagen

Tjänstledighet

En arbetstagare kan ansöka om tjänstledighet. Arbetsgivaren kan då enligt lag vara skyldig att bevilja denna. Det är arbetstagaren som ska kunna bevisa sin rätt till ledighet enligt en viss lag. En arbetstagare kan också ansöka om ledighet utan stöd i lag. Då är det arbetsgivaren som ensidigt avgör om ledigheten ska beviljas eller inte. Ansökan om föräldraledighet görs på särskild blankett.

Facklig förtroendeman

En facklig förtroendeman har rätt att vara ledig för att fullgöra sitt fackliga uppdrag under förutsättning att den fackliga organisationen på arbetsplatsen, innan ledigheten tas ut, överlägger med arbetsgivaren om ledighetens omfattning och när den ska förläggas.

Rätt till ledighet kan föreligga om:

 • det är fråga om facklig verksamhet
 • ledigheten är av rimlig omfattning med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen och att ledigheten är nödvändig för det fackliga uppdraget,
 • ledigheten inte förläggs så att det uppstår betydande hinder för verksamheten.

Har avtal inte träffats om omfattning och när ledighet ska förläggas ska den facklige förtroendemannen ansöka om tjänstledighet vid varje tillfälle. Arbetsgivaren kan då avgöra om det är fråga om en ledighet i enlighet med lagen eller inte. Ledighet som avser fackligt arbete på den egna arbetsplatsen kan ge rätt till ledighet med lön. En facklig förtroendeman kan också ansöka om studieledighet, se vidare nedan.

Närståendevård

En arbetstagare har rätt till ledighet för att vårda en svårt sjuk närstående person. En förutsättning för rätt till ledigheten är att arbetstagaren beviljats ersättning av försäkringskassan. Arbetstagaren kan avgöra ledigheten ska förläggas (vilken dag, när på dygnet etc.) inom ramen för försäkringskassans ersättningsbeslut. Ledigheten kan utgå i ett sammanhang eller delas upp i flera perioder. Arbetstagaren kan avbryta en påbörjad ledighet och återgå till arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

Militärtjänstgöring

En arbetsgivare får inte neka en arbetstagare tjänstledigt för militärtjänst. Det finns inga regler kring denna tjänstledighet, utan enbart ett uppsägningsförbud för den som fullgör sina skyldigheter inom totalförsvaret. Ledigheten kan avse tjänstgöring

 1. som är en skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt;
 2. som reservofficer;
 3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande;
 4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål;
 5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats; eller
 6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt.

Om arbetstagaren avbryter sin tjänstgöring ska han underrätta arbetsgivaren om att han vill börja arbeta. Om tjänstgöringen har pågått i mer än tre månader, måste arbetstagaren meddela arbetsgivaren minst två veckor i förväg när han vill komma tillbaka till sitt arbete.

Studieledighet

En arbetstagare kan ha rätt till studieledighet. För att ha rätt till studieledighet måste arbetstagaren vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen i en följd under de senaste sex månaderna eller minst sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Dessa krav gäller dock inte vid facklig utbildning. Arbetsgivaren kan inte vägra ledighet, men har vissa möjligheter att skjuta upp den begärda ledigheten. Möjligheten är olika beroende på vilken utbildning det är fråga om och om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte. 

En arbetstagare har rätt att avbryta sin studieledighet och återgå i arbete. Har ledigheten avsett högst en arbetsvecka är arbetstagaren inte skyldig att underrätta arbetsgivaren i förväg om ledigheten avbryts. Har ledigheten varat längre än en arbetsvecka men kortare tid än ett år måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren två veckor i förväg. Det innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att låta arbetstagaren komma tillbaka tidigare. Om ledigheten har varat minst ett år ska arbetsgivaren underrättas minst en månad i förväg.

Prova annat arbete under rehabilitering

En sjuk arbetstagare har rätt att vara tjänstledig för att prova annat arbete. Syftet med bestämmelsen är att underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete. Rätten till ledighet motsvarar omfattningen av anställningen hos den andra arbetsgivaren. En arbetstagare som är halvtidssjukskriven, men provar på ett heltidsarbete hos en annan arbetsgivare, har således rätt att vara ledig på heltid från sin ursprungliga arbetsgivare.

Ledighetsperioden börjar löpa den dag då arbetstagaren påbörjar den nya anställningen.  Arbetstagaren har som mest rätt till nio månaders ledighet. Den nya anställningen kan vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Trängande familjeskäl

En arbetstagare har rätt till ledighet om en nära anhörigs sjukdom eller olycksfall gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig.  Rätten till ledighet omfattar endast någon eller några dagar. Det finns emellertid ingen exakt lagstadgad gräns. Arbetstagaren bör så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren om att ledighet önskas. Samtidigt bör arbetstagaren ange hur länge han eller hon vill vara ledig.

Starta egen näringsverksamhet på prov

En arbetstagare har under vissa förutsättningar möjlighet att få ledigt för att prova på att bedriva näringsverksamhet genom att starta ett eget företag. Man måste ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. Arbetstagaren måste vidare stå i begrepp att starta verksamheten och har vidtagit tillräckliga förberedelser för detta. Arbetstagaren har rätt till tjänstledighet under sex månader för att bedriva egen verksamhet. Rätten till ledighet avser endast hel ledighet.

Arbetstagaren har endast rätt till en ledighetsperiod hos en och samma arbetsgivare. Arbetsgivaren kan kräva att tjänstledighetsansökan görs minst tre månader innan ledigheten påbörjas. I ansökan ska anges hur lång ledighet som begärs, vilken verksamhet det är fråga om samt övrig information som arbetsgivaren kan behöva för att ta ställning till ansökan.

Annan ledighet

Tjänstledighet förutom de i lag stadgade kan arbetsgivaren bevilja eller avslå, någon laglig rätt till annan tjänstledighet finns inte. En arbetstagare som beviljats annan ledighet har inte rätt att avbryta ledigheten. Om arbetstagaren önskar avbryta en tjänstledighet så krävs ett godkännande från arbetsgivaren.

Redan PLUSkund — Logga in

Bygg vidare med fler tjänster

Nå nästa nivå med

Chefakademin+

Få de viktigaste insikterna, handplockade nyheter, och ledarskapsutveckling – på ett sätt som fungerar i din vardag.

Endast 349:- / mån*
 • Omvärldsbevakning – senaste ledarskapsnyheterna och -forskningen, samt andra ämnen som direkt rör chefsrollen.
 • Tidningen Chef – tidningen hem i brevlådan 11 gånger per år och tillgång till hela tidningsarkivet.
 • Digitala masterclasses – upskill med tillhörande workshopsmaterial som du kan använda på din arbetsplats.
 • Ljudboksbibliotek – ett digitalt bibliotek där du kan lyssna på sammanfattningar av de viktigaste ledarskapstitlarna!

*Faktureras halvårsvis eller årsvis. Tjänsten förnyas automatiskt om den inte sägs upp före sista giltighetsdatum.
Läs villkoren
Läs om Chefakademin+