LDF: Se hur mogen du är som ledare

Klassisk modell

Genom många års forskning har man kunnat definiera de sju utvecklingssteg en ledare kan ta. Med hjälp av testet Leadership Development Framework, LDF, kan du ta reda på vilket mognadssteg du befinner dig på.

Foto: Elisabetta Foco/Stocksnap

Så fungerar Leadership Development Framework (LDF):

Varje steg i trappan innebär att du har utvecklat en viss referensram för att tolka och förstå omvärlden och dig själv. En ledare måste ha mognaden på ett steg för att kunna utvecklas och gå vidare till nästa.

Beskrivningen av de olika stegen i mognadstrappan ger en fingervisning om var du befinner dig i trappan och vad du behöver utveckla för att komma vidare till nästa steg.

Men alla har inte potential, eller vill inte, utvecklas vertikalt, uppåt. Många chefer når sin optimala förmåga om de utvecklas horisontellt och blir ännu bättre på den nivå där de redan är.

Så om du bara har nått ett av de lägre stegen ska du inte misströsta. En chef som befinner sig på ett lägre steg i mognadstrappan kan vara en lika bra chef som den som befinner sig högre upp förutsatt att han eller hon har rätt chefsroll för mognadsnivån.

1. Opportunisten
Du är egocentrisk, misstrogen, manipulativ och ser mest till din egen vinning.

Omvärlden och andra människor betraktar du som möjligheter som går att utnyttja.

Du har ett stort kontrollbehov och har uttalad tävlingsinstinkt.

Du behandlar andra människor som objekt eller konkurrenter.

Du har en tendens att se ditt eget dåliga uppträdande som helt okej samtidigt som du avvisar kritik, förnekar skuld och är hämndlysten.

Du blir sällan långlivad i chefsrollen om du inte lyckas förbättra sitt beteendemönster.

Styrkor: Opportunisten kommer till sin rätt i akuta situationer och är duktig i försäljningssammanhang.

Till nästa steg: Du behöver utveckla din sociala kompetens, din självkännedom och ett mer adekvat beteende i relation till andra.

2. Diplomaten
Sociala normer är viktiga för dig.

Du ifrågasätter inte regler utan anpassar dig.

Du vill tillhöra gruppen och försöker vara överordnade till lags.

Du undviker konflikter, förnekar problem och har svårt att tillrättavisa medarbetare.

Du fokuserar på att få kontroll över ditt eget beteende snarare än att kontrollera omgivningen eller andra människor.

Du ser på dig själv och omvärlden i termer av vi och dem. Här finns mest unga chefer i första linjen.

Styrkor: Diplomaten är lojal och en bra lagspelare. Fungerar som stödjande kitt på en arbetsplats och bidrar till en ökad sammanhållning.

Till nästa steg: Du behöver förstå att du måste frigöra dig från gruppen, bli mer självständig och börja tro på din egen kompetens. Hitta ditt specialområde och utveckla det. Du behöver också lära dig att experimentera och bejaka olikheter.

3. Experten
Du vågar säga nej till din högre chef och har flyttat fokus från likhet till olikhet.

Du är övertygad om att det finns ett bästa sätt att göra saker, vill själv vara bättre än andra och tycker att du kan svaren på alla frågor.

Du är effektiv, noggrann och högpresterande. Vill gärna lära nytt.

Du som finns på det här steget tenderar att detaljstyra eftersom du alltid anser dig veta bäst. Har svårt att prioritera och delegera men kan till skillnad från diplomaten se dig själv utifrån och börjar få helhetsperspektiv.

Den här chefen, som ibland kallas hantverkaren, kan beskrivas som rationell perfektionist.

Styrkor: Hög individuell prestationsförmåga, skicklig inom sitt specialområde.

Till nästa steg: Du behöver bli bättre på att planera och fokusera mer på långsiktiga resultat. Du behöver lära dig att bygga in förändring i ditt handlande och våga ta risker. För att utvecklas behöver du också lära dig lita mer på andra och våga delegera.

4. Verkställaren
Du har kommit långt när det gäller att frigöra dig från ditt sociala beroende.

Du är självständig och kan tillhöra flera grupper samtidigt.

Du har ett helhetsperspektiv som omfattar historien bakåt, nuet och framtiden.

Du ser inte olika åsikter som problem och vet att saker kan göras på olika sätt.

Du är inriktad på resultatet, inte vägen dit.

Du vill veta varför saker är som de är, kan prioritera och är bra på att sätta mål och se konsekvenserna.

Är självkritisk, effektiv och rättvis. Mer villig att ta risker än experten och kan lättare acceptera till exempel en försening för att nå resultat.

Kallas ibland för presteraren.

Styrkor: Verkställaren är handlings- och målorienterad och har starkt fokus på resultatet. Är ofta den som ansvarar för att man driver en framgångsrik verksamhet.

Till nästa steg: Du måste börja ifrågasätta uppsatta mål, lära dig se mer långsiktigt och våga vara mer okonventionell. Du bör bli mer observant på och lära dig förstå outtalade kulturella mönster och motiv bakom uppsatta mål.

5. Individualisten
Du har utvecklat empati och fokuserar på en psykologisk förståelse av världen.

Du är en analytisk person som kan tänka i flera dimensioner samtidigt.

Det är viktigare för dig att göra rätt saker än hur du gör dem.

Du ser till resultat snarare än till metod.

Håller distans till normer och betraktar ingenting som absolut sant.

Lyfter fram det osedda och ohörda och söker efter nya sätt att förstå dig själv och omvärlden.

Du är eftertänksam och kan anta helikopterperspektiv.

Du inser att alla spelar olika roller i olika sammanhang.

Styrkor: Individualisten är med sin analytiska förmåga lämplig i riskföretagande och i konsultroller. Kan vara kreativ och tänka i flera dimensioner samtidigt.

Till nästa steg: Du behöver utveckla ditt intresserade undersökande till att aktivt välja mellan olika perspektiv. Tillsammans med andra kan du utveckla nya sätt att hantera arbetsuppgifter och konstruera nya system.

6. Strategen
Du uppskattar det komplicerade i olika människors synsätt.

Du är aktiv i nuet och har samtidigt lång framförhållning.

Du har insikt i din egen utveckling, förstår andra människors behov och drivkrafter och kan stödja deras utveckling.

Du är bra på att delegera och har förtroende för att medarbetarna växer med ökat ansvar.

Du tar inte en befintlig organisation för given.

Du kan spela många roller.

Åstadkommer organisatoriska och personliga förändringar.

Styrkor: Strategen ser varje individs styrkor och svagheter och kan sätta samman fungerande team. Kan åstadkomma bestående förändring.

Till nästa steg: Du behöver utveckla förmågan att förnya dig och din organisation på ett utmärkande sätt.

7. Magikern
Du åstadkommer sociala förändringar, integrerar materiell, andlig och social förändring.

Magikern har förmågan att hantera många situationer på olika nivåer samtidigt, men utan att förlora siktet på långsiktiga mål.

Du är en karismatisk och extremt medveten individ som lever efter höga moraliska normer.

Du är fokuserad på sanning och har ibland status som guru. Om du finns på den här nivån så har du sällskap av personer som Martin Luther King, Mahatma Gandhi och Nelson Mandela.

Styrkor: Magikern kan genom sitt ledarskap åstadkomma samhällsförändringar.

Källor: Thomas Ekbom, personalutvecklare inom Kriminalvården, som använt sig av testet. Susanna Göransson, Stockholms universitet. »Mellanchef – ett komplext uppdrag«, Hans Lindgren (Mareld). »Seven transformations of leadership«, David Rooke och William R Torbert i (Harvard Business Review).

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden