Mall: Förstadagsintyg

En arbetsgivare ska betala sjuklön under de fjorton första dagarna som en arbetstagares arbetsförmåga är nedsatt pga sjukdom. Första sjukdagen görs ett karensavdrag motsvarande 20 % av den sjuklön en arbetstagare får under en genomsnittlig vecka. Har arbetstagaren fått karensavdrag vid tio tillfällen under de senaste tolv månaderna, ska ytterligare karensavdrag inte göras.

MALL: förstadagsintyg

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

Begäran om förstadagsintyg

För att arbetstagaren ska ha rätt att vara frånvarande på grund av en sjukdom och få rätt till sjuklön krävs att arbetsförmågan är nedsatt på grund av sjukdomen. Det är arbetstagaren som ska styrka att denne har sin arbetsförmåga nedsatt på grund av en sjukdom.

I normalfallet har arbetsgivaren rätt att begära att arbetstagaren uppvisar sjukintyg från en läkare eller tandläkare först från och med dag 7 av en sjukperiod. Men om det finns särskilda skäl kan arbetsgivaren enligt sjuklönelagen begära att en arbetstagare ska lämna in sjukintyg redan från dag 1, ett s.k. rörstadagsintyg. Sådana skäl kan t ex vara att arbetstagaren har haft många korta sjukdomsfall under en begränsad tid, utan att ha haft kontakt med läkare och utan att det har framkommit något som tyder på att hen lider av någon kronisk sjukdom eller liknande. Ett annat kan vara arbetsgivarens behov av utökad kontroll i samband med pågående rehabiliteringsinsatser. En arbetsgivare kan inte ha ett generellt krav på att samtliga arbetstagare ska lämna förstadagsintyg, utan det krävs alltid en individuell prövning.

Beslut om begäran om förstadagsintyg ska vara skriftligt och får inte avse längre tid än ett år. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal kan det finnas krav på MBL-förhandling innan beslut om förstadagsintyg fattas.

Om arbetstagaren utan godtagbart skäl inte kommer in med förstadagsintyg trots begäran, så är arbetsgivaren inte skyldig att betala sjuklön. Ett sådant godtagbart skäl skulle kunna vara att det har varit svårt att få tid hos läkare inom rätt tid. Därför är det inte ovanligt att arbetsgivaren hänvisar till företagshälsovården och/eller bekostar läkarintyget. Ett annat kan vara att det med hänsyn till sjukdomsförloppets speciella karaktär har funnits fysiska hinder mot att ta sig till en läkare. Om arbetstagaren kommer in med ett läkarintyg från en senare tidpunkt än från den begärda dagen ska arbetsgivaren betala sjuklön från den dag läkarintyget avser. Någon diagnos behöver inte framgå av intyget, endast att arbetstagaren saknar arbetsförmåga.

MALL: förstadagsintyg

Chef erbjuder många uppdaterade mallar och avtal du behöver för att göra ditt dagliga arbete som chef enklare – ifyllningsbara direkt på skärmen och utformade i samarbete med Chefs juridiska expert. Se alla mallar här.

1 år med Chef för bara

1695:-

  • Expertråd och stöd i chefsfrågor
  • Djupdykande reportage och personliga intervjuer med chefer från olika branscher.
  • Inspiration och motivation till ditt ledarskap.
  • Chef Premium med smarta digitala verktyg som förenklar ditt chefsjobb.
  • Tips och råd för att ta nästa kliv i karriären.
  • Mallar och avtal ingår
  • Tidningen Chef hem i brevlådan

Skaffa Chef nu

Se alla våra erbjudanden