desk
Foto: New Old Stock

Mall: Ansökan om tjänstledighet

Vill du eller någon av dina medarbetare checka ut ett tag? Då måste du/de ansöka om tjänstledighet. Här är en användbar mall att ge till arbetsgivaren, samt ingående anvisningar från juristen Magnus Kendel om giltiga skäl för tjänstledighet.

Mall: Ansökan tjänstledighet

Du har tillgång till denna mall genom din prenumeration på Chef Premium. 

Fyll i mallen online och skriv ut mallen

Ladda ner mallen i .docx-format och fyll i den via Microsoft Word

Tjänstledighet
En arbetstagare kan ansöka om tjänstledighet. Arbetsgivare kan då enligt lag vara skyldig att bevilja denna. Det är i sådant fall arbetstagare som ska kunna bevisa sin rätt till ledighet enligt en viss lag. En arbetstagare kan också ansöka om ledighet utan stöd i lag. Det är i så fall arbetsgivaren som ensidigt avgör om ledigheten ska beviljas eller inte. Ansökan om föräldraledighet görs på särskild blankett.

Facklig förtroendeman
En facklig förtroendeman har rätt att vara ledig för att fullgöra sitt fackliga uppdrag under förutsättningar att den fackliga organisationen på arbetsplatsen, innan ledigheten tas ut, överlägger med arbetsgivaren om ledighetens omfattning och när den ska förläggas.

Rätt till ledighet kan då föreligga om:

– det är fråga om facklig verksamhet

– ledigheten är av rimlig omfattning med hänsyn till förhållandena på arbetsplatsen och att ledigheten är nödvändig för det fackliga uppdraget,

– ledigheten inte förläggs så att det uppstår betydande hinder för verksamheten.

Har avtal inte träffats om omfattning och när ledighet ska förläggas ska den facklige förtroendemannen ansöka om tjänstledighet vid varje tillfälle. Arbetsgivaren kan då avgöra om det är fråga om en ledighet i enlighet med lagen eller inte. Ledighet som avser fackligt arbete på den egna arbetsplatsen kan ge rätt till ledighet med lön. En facklig förtroendeman kan också ansöka om studieledighet, se vidare nedan.

Närståendevård
En arbetstagare har rätt till ledighet för att vårda en svårt sjuk närstående person. En förutsättning för rätt till ledigheten är att arbetstagaren beviljats ersättning av försäkringskassan. Arbetstagaren kan avgöra ledigheten ska förläggas (vilken dag, när på dygnet etc.) inom ramen för försäkringskassans ersättningsbeslut. Ledigheten kan utgå i ett sammanhang eller delas upp i flera perioder. Arbetstagaren kan avbryta en påbörjad ledighet och återgå till arbetet i samma omfattning som före ledigheten.

Militärtjänstgöring
En arbetsgivare får inte neka en arbetstagare tjänstledigt för militärtjänst. Det finns inga regler kring denna tjänstledighet, utan enbart ett uppsägningsförbud för den som fullgör sina skyldigheter inom totalförsvaret. Det kan avse

1. en skyldighet enligt lagen om totalförsvarsplikt

2. som reservofficer

3. vid en krigsorganisation inom totalförsvaret på grund av frivilligt åtagande

4. i Försvarsmakten för att tillgodose särskilda behov av personal för beredskapsändamål

5. i Försvarsmakten i en internationell militär insats

6. i Försvarsmakten under militär utbildning som rekryt.

Om arbetstagaren avbryter sin tjänstgöring ska han underrätta arbetsgivaren om att han vill börja arbeta. Om tjänstgöringen har pågått i mer än tre månader, måste arbetstagaren meddela arbetsgivaren minst två veckor i förväg när han vill komma tillbaka till sitt arbete.

Studieledighet
En arbetstagare kan ha rätt till studieledighet. För att ha rätt till studieledighet måste arbetstagaren vid ledighetens början ha varit anställd hos arbetsgivaren antingen i en följd under de senaste sex månaderna eller minst sammanlagt tolv månader under de senaste två åren. Dessa krav gäller dock inte vid facklig utbildning. Arbetsgivaren kan inte vägra ledighet. Arbetsgivaren har emellertid vissa möjligheter att uppskjuta begärd ledighet.

Möjligheten är olika beroende på vilken utbildning det är fråga om och om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal eller inte. En arbetstagare har rätt att avbryta sin studieledighet och återgå i arbete. Har ledigheten avsett högst en arbetsvecka är arbetstagaren inte skyldig att underrätta arbetsgivaren i förväg om ledigheten avbryts.Har ledigheten varat längre än en arbetsvecka men kortare tid än ett år måste arbetstagaren underrätta arbetsgivaren två veckor i förväg. Det innebär att arbetsgivaren inte är skyldig att låta arbetstagaren komma tillbaka tidigare. För det fall ledigheten varat minst ett år ska arbetsgivaren underrättas minst en månad i förväg.

Prova annat arbete under rehabilitering

En sjuk arbetstagare har rätt att vara ledig från sin anställning för att prova annat arbete. Syftet med lagen är att underlätta för sjukskrivna att återgå i arbete. Rätten till ledighet motsvarar omfattningen av anställningen hos den andra arbetsgivaren. En arbetstagare som är halvtidssjukskriven men provar på ett heltidsarbete hos en annan arbetsgivare har således rätt att vara ledig på heltid från sin ursprungliga arbetsgivare.

Ledighetsperioden börjar löpa den dag då arbetstagaren påbörjar den nya anställningen.  Arbetstagaren har som mest rätt till nio månaders ledighet. Den nya anställningen kan vara en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

Trängande familjeskäl

En arbetstagare har rätt till ledighet om en nära anhörigs sjukdom eller olycksfall gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig.  Rätten till ledighet omfattar endast någon eller några dagar. Det finns emellertid ingen exakt lagstadgad gräns. Arbetstagaren bör så snart som möjligt underrätta arbetsgivaren om att ledighet önskas. Samtidigt bör arbetstagaren ange hur länge han eller hon vill vara ledig.

Starta egen näringsverksamhet på prov

En arbetstagare har möjlighet att få ledigt för att prova på att bedriva näringsverksamhet genom att starta ett eget företag. För att rätt till ledighet ska föreligga måste arbetstagaren stå i begrepp att starta verksamheten och har vidtagit tillräckliga förberedelser för detta. Arbetstagaren har rätt till tjänstledighet under sex månader för att bedriva egen verksamhet. Rätten till ledighet avser endast hel ledighet.

Arbetstagaren har endast rätt till en ledighetsperiod hos en och samma arbetsgivare. Arbetsgivaren kan kräva att tjänstledighetsansökan görs minst tre månader innan ledigheten påbörjas. I ansökan ska anges hur lång ledighet som begärs, vilken verksamhet det är fråga om samt övrig information som arbetsgivaren kan behöva för att ta ställning till ansökan.

Annan ledighet

Tjänstledighet förutom de i lag stadgade kan arbetsgivaren bevilja eller avslå, någon laglig rätt till annan tjänstledighet finns inte. En arbetstagare som beviljats annan ledighet har inte rätt att avbryta ledigheten. Om arbetstagaren önskar avbryta en tjänstledighet så krävs ett godkännande från arbetsgivaren.

Läs också: Tjänstledighet – det här ska du ha koll på


Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

11 nr av Chef + Chef premium
1695 kr
Exkl. moms
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium