Så lyfter du engagemanget i ditt team

Börjar engagemanget svaja i din grupp? Ta tag i det direkt.
”Lägg fokus på beteenden”, råder Sofie Johansson på Brilliant Future.
Här förklarar hon hur du som chef lyckas med att bygga engagemang på gruppnivå.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: Brilliant Future

Bygg upp engagemanget i ditt team. Sofie Johansson på Brilliant Future berättar hur.
Bygg upp engagemanget i ditt team. Sofie Johansson på Brilliant Future berättar hur.

Engagemang kan vara knepigt att få grepp om och veta hur man ska påverka som chef.
Det har knappast blivit enklare när många jobbar på distans och kontakten ansikte mot ansikte med medarbetare för många chefer nu bara sker på en skärm.
”I mars när pandemin kom och många arbetsplatser fick ställa om, då såg vi faktiskt en tydlig uppgång i engagemanget”, berättar Sofie Johansson, Business Development Manager på det datadrivna undersökningsföretaget Brilliant Future.

”Man upplevde att man var beredd att anstränga sig lite extra för organisationens framgång.”

Många medarbetare tyckte också att det fanns en större tydlighet i vad de skulle göra.
”Tydligheten ökade markant, vilket antagligen beror på att chefer försökte möta behovet av tydlig kommunikation, som blev större än någonsin.”

Sänkt – och höjd – stress

Undersökningarna visade också att stressnivån i samma veva sänktes drastiskt för medarbetare.
”Men för cheferna ökade stressen enormt. Som ledare var man i en handvändning tvungen att ställa om hela sitt ledarskap.”

Något som de flesta chefer glädjande nog tycks ha lyckats riktigt bra med.
”Vi vet att ledarskapet är en hygienfaktor för engagerade medarbetare. Så det viktigaste man kan göra som chef nu är att fokusera på sitt ledarskap. Vara närvarande, följ upp och bekräfta dina medarbetare. Ta reda på vad de tycker funkar bra, vad de tycker är kul, utmanande och vad som behöver förändras. Visa att du som ledare bryr dig och att medarbetarna är det viktigaste som finns”, säger Sofie Johansson.

En bra chef lyfter engagemanget

En studie gjord av Brilliant Future på cirka 25 000 chefer, visade att anmärkningsvärda noll procent av de medarbetarna som upplevde att de hade en dålig chef var engagerade, jämfört med 73 procent av dem som ansåg att deras chef är riktigt bra.

”Nu har ledningsgrupper ett jättestort ansvar för att se till att cheferna har de verktyg de behöver för att kunna se att engagemanget går år rätt håll. Cheferna behöver också en tydlighet kring uppdraget. Ledningar måste göra chefer trygga i vad de ska kommunicera vidare”, säger Sofie Johansson.

Vad som ökar och bibehåller engagemanget är individuellt och något som varje chef och grupp i en organisation behöver få insikt om, och arbeta vidare med.

Skaffa en bild av hur engagemanget i ditt eget team egentligen ser ut. Agera utifrån det, råder Sofie Johansson. Hon jobbar med Brilliant Futures medarbetarundersökningar, som gör det här arbetet enklare för chefer, genom att ge anpassade och smarta rekommendationer utifrån svar i undersökningen.
”Det är viktigt att göra rätt saker. Lägg fokus på beteenden, snarare än att stirra dig blind på det strukturella”, råder Sofie Johansson.

Fler möten inte svaret

”Många chefer tycker det är lättare att sätta aktiviteter som inte är på beteendenivå, som att jobba på informations- eller mötesstruktur. Men det som faktiskt ger effekt är beteendeförändringar, att göra något annorlunda.”

Hon ger ett par exempel.
”Vi kanske skapar nya mallar för kundsamtal. När det egentligen är själva beteendet – att faktiskt ringa samtalet till kunden – som ger en förändring. Att sluta komma försent till möten är det som ger förändring, snarare än att ha fler möten.”

Så mycket är engagemanget värt

Brilliant Future har genomfört en studie på 87 företag, som visade tydliga samband mellan engagemang och lönsamhet. Bland de 25 procent av företagen som har flest engagerade medarbetare har man en genomsnittlig vinstmarginal på 16 procent.
De 25 procent med lägst andel engagerade medarbetare går back, och har en negativ vinstmarginal.
”I våra studier ser vi väldigt tydligt att grupper med engagerade medarbetare är mer lönsamma, mer produktiva och levererar en bättre kundupplevelse. De har också lägre sjukfrånvaro och upplever lägre stress”, säger Sofie Johansson på Brilliant Future.

Den chef som vill bygga engagemang i sin grupp behöver börja med att lägga tid och omsorg på att förklara för gruppen vad ert gemensamma uppdrag är och hur var och en har en uppgift som blir en länk i kedjan till det gemensamma målet.
”Hitta ett gemensamt nuläge. Låt var och en förklara var man står. Gör er en gemensam bild och landa i ett gemensamt nuläge. Det blir er startplattform. Utan den är det svårt att hitta vägen framåt.”

Helhet ger mening

På samma sätt som vi behöver förstå vad det är vi ska göra, så behöver vi veta var i det vi ska göra vi befinner oss, just nu. Sätta ner en knappnål som markerar ”här är vi” på linjen som leder till målet.
”Det behövs en tydlighet för individen. Hur jackar det som jag gör in i helheten? Helhetskänslan är det som ger meningsfullhet. När vi ser hur vår del bidrar till det gemensamma målet, då skapar vi engagemang i en grupp”, förklarar Sofie Johansson.

Repetera mål och roller. Var tydlig med vem som gör vad.
”När det är tydligt vad man ska göra så blir känsla av kontroll större. Det påverkar både individens och gruppens energinivå. Det är när man får ihop de här två aspekterna, tydlighet och energi, som engagemang uppstår.”

Målet når vi genom saker vi gör, det vill säga våra beteenden. Är vi på fel spår, ja då är det beteendeförändringar som behövs.
Din roll som chef handlar då om att vara närvarande, ge feedback och följa upp.
”Identifiera nyckelbeteenden som leder er till framgång. Lyft fram dem och fortsätt jobba vidare med dem.”

Kanske visar sig ett nyckelbeteende vara att ni svarar på mejl inom 24 timmar.
”Då funkar det inte att bara göra en policy som säger att alla ska ha svarat på mejl inom 24 timmar. Inte heller hjälper det att följa upp på att den policyn finns. Det som fungerar är att titta på hur många gånger vi faktiskt har svarat kunder inom 24 timmar och att följa arbetet med att öka det.”

Städa bland KPI:er

Att mäta och följa upp är självklart viktigt – om det görs rätt.
”Rensa bland era KPI:er och nyckeltal. Följ upp på beteenden och bara på det som leder mot de gemensamma målen.”

När det kommer till beteendeförändringar så påminner hon om att det är viktigt att ta några få saker i taget att jobba med.
”Vi brukar ge tre rekommendationer åt gången. Det är max vad man mäktar med. Om ni sedan kommer till konkreta actions på en eller två av dem, så är det riktigt bra.”

Så fungerar Brilliant Futures modell

  • Fokus ligger på att bygga välfungerande arbetsgrupper och engagerade medarbetare.
  • Varje chef i en organisation får anpassade och smarta rekommendationer utifrån medarbetarnas svar i undersökningen.
  • Chefen får hjälp med att se var det är bäst att börja, för att höja engagemanget i gruppen.
  • Tillsammans med gruppen tar chefen fram aktiviteter, gärna på beteendenivå, så att varje individ vet vad som ska göras för att nå en förändring.

Text: Malin Kaldo