7 nödvändiga frågor att ställa till medarbetare 2018

Ställ de avslöjande frågorna – om och om igen. Och jobba vidare med dem tillsammans.
Det är vägen framåt för företag och ledare som vill ha engagerade medarbetare som mår bra och utvecklas.
”Allt fler sätter välmående på agendan”, konstaterar &franklys Caroline Fjellner.

Annonssamarbete
&frankly

Publicerad

Text: Chefs innehållsstudio

Foto: Martina Huber

2017 var ett år med fullt ös på svenska arbetsplatser. Det visar statistik från &frankly, en digital tjänst för medarbetarundersökningar.

Kundernas val av frågor i appen skvallrar om vad som uppfattas som viktigt just nu.
Stress och balans mellan arbete och fritid är i topp.
”Många använder frågor om upplevd arbetsbelastning och om ”work life balance”, hur man skulle vilja ha relationen arbete, fritid och sömn ­­– jämfört med hur man upplever att det faktiskt är just nu”, säger Caroline Fjellner, en av grundarna bakom &frankly.

Tjänsten (som uttalas andfrankly) används av arbetsgivare för att ta pulsen på organisationen med regelbundna, enkla medarbetarundersökningar.

 

Caroline Fjellner är en av grundarna bakom snabbväxande svenska bolaget &frankly. Hon menar att vi kan sätta välmåendet på agendan, bland annat genom att oftare ställa frågor om hur medarbetare och organisation mår och fungerar.
”Det handlar om att ökar ägarskapet för välmåendet i hela organisationen. Inte bara hos ledning och hr. Nu kan det bli något chefer jobbar aktivt med i sina team.”

Frågan om vad som driver den egna stressen – brist på tid, otydligt ansvar, mycket som händer privat, har blivit mer populär.

Data från de ca 4000 chefer som finns bland de 45 000 användarna visar att ledare även bör vara uppmärksamma på sina egna stressnivåer
”Chefer är de som upplever sig mest stressade. De lägger också minst tid på fritid och sömn”, säger Caroline Fjellner.

Hon ser en rad möjliga anledningar, bland annat en större och annan förväntan på ledarrollen idag.
”Som så många andra ser vi ett skifte från detaljstyrning och exakta uppgiftsbeskrivningar till ett värderingsstyrt ledarskap med en tydlig målbild.”

För att lyckas med det krävs ett annat förhållningssätt till medarbetare och organisation. I det skiftet finns också lösningen för pressade chefer – att involvera medarbetare. I och med det blir transparens, en annan förändringskraft i arbetslivet, en viktig del.
Användningen av verktyg som &frankly, där både ledning och medarbetare kan få ta del av resultat, är i sig en del av den trenden.
”Transparens är jätteläskigt initialt. Många av våra kunder har varit tveksamma till en början. Men de märker hur engagemanget ökar när medarbetare och chefer samtidigt får information om hur det står till i organisationen. Då blir det ett gemensamt ansvar.”

Chefer och ledning står inte ensamma för problemlösningen.
”Att titta på och prata kring resultatet gemensamt blir ett sätt att öka ägarskapet för välmåendet i hela organisationen.”

Frågorna som gör dig till en bättre chef

Caroline Fjellner på &frankly tipsar om sju populära frågor från den digitala tjänsten, som tar tempen på organisationen och kan lyfta både ditt ledarskap och hela företaget.
Här får du också tips på hur ni kan jobba vidare med undersökningsresultaten.

Ta tempen på transparensen

Fråga: Hur skulle du beskriva vårt företags strategiska mål?

Här får du en bild av hur mål och strategi nått fram till medarbetare. Var på skalan mellan svarsalternativen ”kristallklara” och ”väldigt otydliga” hamnar ni?
”Det är viktigt att medarbetarna känner sig involverade i företagets övergripande syfte och mål och att de är tydliga”, säger Caroline Fjellner.

Jobba vidare med resultaten: Vad behöver ledningen förtydliga? Hur blir ni bättre på att kommunicera syfte och mål i organisationen?

Fokusera på hållbart medarbetarskap

Fråga: Vad gör dig stressad på jobbet?

Låt medarbetare regelbundet ranka vad som stressar dem mest just nu. Brist på mandat? Vaga instruktioner? Familjesituationen?
”Man måste ha en mer holistisk syn på stress och förstå orsakerna bakom för att kunna åtgärda det.”

Jobba vidare med resultaten: Diskutera svaren med medarbetarna för att hitta lösningar. Åtgärder kan behövas både på organisations- och individnivå för att minska stressen.

Fråga: Beskriv din stress just nu

Vissa jobbperioder är tuffare. När infaller de tunga veckorna hos er?
”Gör dig redo för tuffa månader. April, september, oktober och november är vi som allra mest stressade. Se till att ligga nära som chef under den perioden och fånga upp stämningen på jobbet.”

Jobba vidare med resultaten: Kartlägg de tunga perioderna hos er och jobba proaktivt med dem. Var en ännu mer närvarande chef när du vet att det kommer att hetta till.

Förändra ledarskapet

Fråga: Vilka kvaliteter hos din chef uppskattar du mest?

Få en bild av hur du uppfattas som chef, för att medvetet utveckla ditt ledarskap.
”Ledarrollen förändras. Ett mer värderingsdrivet ledarskap behövs.”

Jobba vidare med resultaten: Vilka sidor i ditt ledarskap är styrkor och svagheter? Är du den ledare du vill vara och den chef organisationen behöver? Vad behöver du förändra och jobba vidare med?

Fråga: Har du bett din chef om feedback någon gång den senaste veckan?

Hur ser behovet av feedback ut? Vilka medarbetare vill ha mer feedback och vilka borde vilja ha mer feedback?
”Medarbetare, särskilt millennials, har höga förväntningar på närvarande chefer och kontinuerlig återkoppling. Men det egna ansvaret är lika viktigt!”

Jobba vidare med resultaten: Ger du feedback tillräckligt ofta? På vilket sätt gör du det? Finns verktyg eller rutiner som kan göra din feedback mer effektiv? Används din feedback effektivt? Diskutera med medarbetare.

Bygg en bra kultur

Fråga: Känner du dig respekterad på jobbet?

Metoo har satt ljuset på problem med sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Känner sig medarbetare hos er respekterade av sin chef? Av sina kollegor?
”I svallvågorna efter metoo berör fler företag frågor kring respekt och trakasserier. Skaffa inte bara en handlingsplan för incidenter, bygg en kultur där vi respekterar varandra.”

Jobba vidare med resultaten: Säkra en handlingsplan. Se till att ha en pågående diskussion kring arbetsplatskulturen.

Och en fråga du som ledare borde ställa dig själv

Bli en hållbar ledare

Fråga: Var placerar du dig själv i den här bilden?

”Större variation i anställningsformer, nya organisationsmodeller, hög förändringstakt och ökade förväntningar på ett värderingsdrivet och inspirerande ledarskap gör chefrollen tuff”, säger &franklys Caroline Fjellner.
Det gör att chefer behöver tänka till kring sitt eget beteende och sin egen återhämtning, för att hålla i längden.

Jobba vidare med resultaten: Lead by example, glöm inte bort att reflektera över din egen situation och prioritera återhämtning.

Text: Malin Kaldo

Foto: Martina Huber