Lediga chefsjobb
Alla chefsjobb

3 konkreta steg: Så blir du en klimatsmart chef

Kavla upp ärmarna, chefen! Du har en nyckelroll i arbetslivets klimatomställning.
Så här kan du ta dig an mänsklighetens ödesfråga i jobbvardagen – och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter och egna karriärfördelar.

Publicerad

Text: Chef Content

Annonssamarbete: SBS Executive MBA

Kom igång med klimatarbetet. Johan Lembke, utbildare i hållbarhet på SBS Executive MBA-program, ger råd.

Vi tillhör den första generation människor som är medvetna om att människan kan förändra livsförutsättningarna på jorden. Dagens chefer är också den sista generation ledare med möjlighet att bromsa klimatförändringarna.
I Sverige har vi en resursanvändning som idag kräver fyra jordklot, istället för vårt enda.

En stor omställning måste göras. Insikten kan kännas förlamande tung. Var ska man börja? Blickarna är riktade mot ledare och chefer som nu behöver kliva fram och driva förändringsarbetet.
”Vi måste ställa om vår privata livsstil, men också påverka i samhället och i de företag och organisationer där vi jobbar”, säger Johan Lembke, utbildare i hållbarhet och operativ chef på Executive MBA-programmet för Stockholm Business School, Stockholms universitet.
Hållbarhet kopplat till ledarskap och affärsutveckling löper som en röd tråd genom det två år långa programmet för erfarna chefer.

”Hållbarhetsarbete kan skapa värden för organisationer. Vi ser tydligt att de som bättre möter klimatkrav också får en rad affärsmässiga fördelar”, säger fil dr Johan Lembke, utbildare i hållbarhet och operativ chef på Executive MBA-programmet för Stockholm Business School på Stockholms universitet.

Chefer med insikt om de kommande förändringarna kommer att bli otroligt viktiga för företagen i omställningen.
”De kan se möjligheterna i det här: nya affärsmodeller, marknader och konkurrensfördelar.”

Möjlighet till framtida finansiering för företag är en av anledningarna till att ställa om snabbt. Allt fler långivare och investerare ställer nu tuffa klimatkrav på företag som söker lån eller kapital. Dessutom förväntas allt fler klimat- och miljörelaterade juridiska processer mot de aktörer som inte tar sitt ansvar.
Det gäller också att ligga långt fram i förhållande till klimatlagstiftning. De företag som ligger långt fram i klimatomställningen, som skaffar kunskaper och agerar proaktivt, kommer bäst att kunna dra nytta av nya affärs- och utvecklingsmöjligheter. Den som agerar sent i omställningen riskerar att bli omsprungen.

Klimatord att ha koll på

Antropocen– en ny geologisk epok (som efterträder den tidigare Holocen), med människan som en planetförändrande kraft. Antropocen är den tid då människan påverkar klimat och ekosystem så mycket att grundförutsättningarna för mänskligt liv på jorden förändras.

Stora accelerationen– Den dramatiskt branta kurva av negativ miljö- och klimatpåverkan på vår planet som är orsakad av människan och tog fart från mitten av förra seklet.

Planetära gränser– gränserna för hur mycket mänsklig påverkan planeten klarar av, innan vi når de trösklar som snabbt och oåterkalleligt förändrar förutsättningarna för mänskligt liv på jorden.

Nollutsläpp– inga utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Enligt Sveriges klimatlag ska Sverige senast 2045 ha nått nollutsläpp, för att sedan uppnå negativa utsläpp.

Företag med miljösmarta värderingar, hållbart ledarskap och en klimatmedveten företagskultur uppfattas som mer attraktiva. Dels av kunder, men också av medarbetare som ser sig om efter möjliga framtida arbetsgivare. Värderingar och företagskultur ligger mycket högt på priolistan, inte minst hos yngre generationer.
”Med en hållbarhetskultur på arbetsplatsen skapar man stolthet, medvetenhet och visar att allas delaktighet är viktig. Det bygger en vi-känsla. Hållbarhetsarbete går bortom egoistiska synsätt och kan överbrygga silos i organisationen.”
Kunskapsdelning och nya sociala kontaktytor i arbetet kan också skapa fördelar affärsmässigt.

Chefens egen karriär gynnas också av insikt och kunskap om den komplexa omställning som behövs. Hållbart ledarskap är eftersökt. Ingen kommer att vilja bli stämplad som ”fossilchef” framöver.
”Ledare utan en hållbar livsstil eller hållbara normer kommer inte anses trovärdiga som chefer framöver och sluta vara attraktiva på arbetsmarknaden”, konstaterar Johan Lembke.

Från företagsledningars håll kommer det behövas en hållbarhetsvision och strategier för riktning och prioriteringar i arbetet. Utifrån en övergripande klimatredovisning och årlig klimatbudget sätter organisationens olika delar egna mål.
Metoder och verktyg för att mäta målen behövs också.

Men också enskilda chefer som vill leda mer klimatsmart och hållbart kan göra stor skillnad. Inte minst när det kommer till att bygga en hållbarhetskultur, bland sina medarbetare och på arbetsplatsen.

Steg för steg – bygg en hållbarhetskultur

Vilka är ni och vad står ni för i er organisation? Den identiteten och de normer, förväntningar och beteenden som den skapar är er företagskultur. Där behöver klimathänsyn och hållbarhet komma in som en given del i allt ni gör.

”Man måste bädda in en hållbarhetskultur i organisationen, det går inte att bara klistra på den”, säger Johan Lembke, utbildare i hållbarhet på SBS Executive MBA på Stockholms universitet.
”En hållbarhetskultur behöver verka både inåt och utåt. Både finnas internt i organisationen och vara tydlig ut mot kunder, samarbetspartners och i samhället. I det har cheferna en väldigt stor roll – de är gränssnittet mellan det inre och yttre.”
Cheferna bär företagets värderingar. Det de säger och gör sätter normen i företagskulturen. De har möjlighet att verkligen kunna påverka och förändra.
Johan Lembke ger råd om konkreta saker som chefer kan göra för att bygga en hållbarhetskultur:

1. Öka medvetenheten 

Både chefer och medarbetare behöver öka sin förståelse för hur viktig och komplex den omställning vi står inför är.

 • Starta ett utbildningsprogram för medarbetare och chefer, och inte bara som en enstaka insats.
 • Bjud in frukost- eller lunchföreläsare med kunskap om klimat- och hållbarhetsfrågor som är relevanta för er.
 • Skaffa en klimatkalkylator som mobilapp till alla medarbetare, för att beräkna klimatavtryck på jobbet och privat.
 • Lyft fram medarbetare som föreslår hållbarhetsinitiativ och visar en tydlig hållbarhetsinriktning.
 • Samarbeta kring ett klimatprojekt eller liknande med en extern organisation.

2. Skapa hållbarhetsteam 

Hållbarhetsteam behöver finnas i hela organisationen, på olika områden och nivåer.

 • Se till att alla chefer och medarbetare ingår i ett hållbarhetsteam.
 • Blanda gärna team från olika delar av organisationen för att få in mångfald i arbetet och dela idéer över avdelningsgränser.
 • Utgå gärna från de globala hållbarhetsmålen eller de svenska miljömålen när varje team hittar sina 2-4 egna hållbarhetsfrågor att stötta med mål och aktiviteter. Välj frågor både utifrån eget engagemang och organisationsnytta.
 • Ge varje hållbarhetsteam i uppdrag att ta fram en färdplan för hur organisationen kan nå nollutsläpp och fossilfrihet inom sina fokusområden. Vad kan jag som anställd göra? Vad kan organisationen göra?
 • Ledningen kan ge utmaningar till organisationens hållbarhetsteam. Finns möjligheter att bygga upp kretslopp, göra klimatsmarta investeringar eller inköp eller kanske utveckla egna produkter eller tjänster i klimatsmart riktning?
 • Uppmuntra att team stöder och lär av varandra och delar med sig av erfarenheter.
 • Använd resurser, verktyg och möjligheter till stöd i ert klimatarbete från till exempel ideella organisationer som har erfarenhet av att hjälpa till i företag.
 • Klimatskryt är okej! Visa upp resultat av ert hållbarhetsarbete både internt och som en del av er kommunikation utåt.

3. Håll farten uppe

 • Inled samarbeten med organisationer, andra företag, skolor och myndigheter kring klimatfrågor- och projekt. Samarbeten ger draghjälp, och åtaganden minskar risken att hållbarhetsarbetet stannar av.
 • Påverka aktivt som företag – skruva hela tiden vidare på er roll som klimatsmart kravställare gentemot leverantörer och samarbetspartners, som påverkare gentemot myndigheter och i branschsammanhang.
 • Ta draghjälp av klimatarbetet i er affärsutveckling. Hur skulle ni kunna göra anpassningar, hitta konkurrensfördelar eller nya marknader i en betydligt mer klimatsmart framtid? Hållbarhetsmålen blir då en del av er verksamhets- och affärsutveckling.

Klimatkvadraten – hjälper chefen att ställa bra frågor

Som chef har du möjlighet att verka på flera olika nivåer för att minska människans klimat- och miljöpåverkan. Du har en roll både som privatperson, som chef i din organisation och som företrädare för din arbetsgivare ute i samhället. Sätten att påverka är också flera: ekonomiskt, socialt eller utifrån miljö- och klimathänsyn. Här är exempel på frågor chefer kan ställa sig, inom respektive område.

Frågor eller funderingar?
Kontakta Tina Lindeberg, Stockholm Business School Executive Education, Stockholms universitet: executive@sbs.su.se

Text: Malin Kaldo