Undervisare med blädderblock

Våra konsulter och handledare

Våra konsulter och handledare är alla meriterade och har den kompetens, bakgrund och erfarenhet som behövs för de uppdrag de skall genomföra. Chefakademins programansvariga säkerställer kvalitet och effekt i alla leveranser i våra utbildningar.

Våra genomförare har varit eller är chefer, projektledare, coacher med flera roller både i linjen och i stabsfunktion. Det hundratal personer vi samarbetar nära med har olika branscherfarenhet, olika akademiska meriter, olika praktiska erfarenhet, såväl nationellt som internationellt.

De är inte enbart föreläsare utan blandar teorigenomgångar med processgenomgångar, modellbeskrivningar med tillämpningsövningar och personliga reflektioner.

Utbildarna använder sina egna erfarenheter, såväl framgångar som misstag, som en del av utbildningen. Våra konsulter och handledare är licensierade i en mängd olika instrument och verktyg. Allt detta bidrar till att skapa bästa förutsättningar och en miljö och stämning som uppmuntrar lärande.

En del av konsulterna är generalister, andra är specialister. Några fokuserar på ledarskap, andra på personlig utveckling, coaching eller verksamhetsledning. Gemensamt för alla är gedigna pedagogiska kunskaper, hög professionalism och ett brinnande intresse för utveckling av chefer och ledare. Alla delar engagemanget för att utveckla våra kunders affärer genom utveckling av chefer och ledare.

Certifiering och verktyg

I de uppdrag där det krävs djupare kompetens i personlig utveckling har vi handledare som är utbildade på Gestaltakademin eller Psykosyntesakademin. De handledare vi använder är alltid certifierade och erfarna i  de instrument som används – som till exempel OPQ 32, IDI, IPU, SDI och MBTI.

Kärnan i Chefakademins organisation är våra erfarna programansvariga som säkerställer att alla leveranser, i såväl öppna som företagsanpassade utbildningar, möter kundens högt ställda krav och förväntningar på alla delavsnitt.

Chefakademin ser mycket seriöst på användandet av olika instrument och använder endast etablerade verktyg i enlighet med de riktlinjer och krav som finns. Vi har resurser och kompetens att leverera kartläggningar/utvärderingar med de flesta etablerade instrument. Skulle det vara så att vi inte har ett instrument i vår ”repertoar”, certifierar vi oss gärna i instrument som kunden väljer att använda.

Bland de coacher vi använder oss av är flertalet certifierade enligt ICF, International Coach Federation. Det är en oberoende organisation, och alltså inte knuten till någon specifik utbildning. Dess syfte är att verka för medlemmarnas utveckling, certifiera yrkesverksamma coacher och coachutbildningar, definiera etiska riktlinjer för yrket och utveckla coachyrkets kärnkompetenser. Om du är intresserad av att ta del av coachning, antingen fristående eller i relation till någon av våra andra utbildningar, rekommenderar vi dig att läsa lite mer om vårt coachningserbjudande.

Konsultakademin

Chefakademins Konsultakademi ger våra utbildningskonsulter en kontinuerlig påbyggnad som chefs- och ledarskapsutvecklare. Konsultakademin ger en grund för gemensamma värderingar och pedagogik i våra utbildningar. Det ger bättre utbildare och bättre resultat för våra deltagare och kunder.

Konsulterna och handledarna i våra större öppna utbildningar samlas regelbundet med programansvariga för att kontinuerligt utvärdera och uppdatera innehållet.

Största möjliga flexibilitet

Vår nätverksorganisation gör oss flexibla. Vi är inte bundna av att använda och ”belägga” vissa resurspersoner, utan väljer programansvariga och konsulter utifrån varje enskild organisations unika förutsättningar.

Den stora leveranskapacitet och kompetens som vi innehar säkerställer kontinuitet, anpassningsförmåga och möjlighet att möta förändrade krav i uppdragets natur under projektets gång. Vi vet att nya och förändrade behov ofta identifieras i samband med utvecklingsprocesser.