HBV är specialister på inköp och ramavtal för fastighetsnära varor och tjänster.

HBV: Lagspelande ledare i allmännyttans tjänst

HBV är specialister på inköp och upphandling av varor och tjänster kopplade till fastighetsförvaltning, och verkar på uppdrag av de allmännyttiga bostadsbolagen i landet.

HBV tog hjälp av Chefakademin i sitt arbete för att hålla ett enhetligt, resultatorienterat och värderingsstyrt ledarskap levande.

Vi lade stor vikt vid partnerns förmåga att förstå vilka vi är, och i vilken kontext vi som medlemsägd offentlig organisation verkar i. Allt detta har Chefakademin kunnat möta och de facto överträffat våra förväntningar, vilket gör att vi gärna rekommenderar andra att som vi använda dem som sin ledar- och chefsutvecklingspartner.

Johan Almesjö, vd på HBV

HBV är en inköpsfunktion åt Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De genomför upphandlingar av varor och tjänster kopplade till byggnation, renovering och förvaltning av fastigheter. Med närmare 200 avtal hjälper de dagligen sina drygt 400 medlemmar att förvalta och utveckla boendet för sina hyresgäster.

HBV bildades 1952 och är en ekonomisk förening som ägs av sina medlemmar; Sveriges allmännyttiga bostadsbolag. De lyder under offentlighetsprincipen och är ett offentligt organ samt tillämpar lagen om offentlig upphandling (LOU).

Chefakademins uppdrag

Chefakademins hjälper HBV med sitt arbete att kontinuerligt hålla sin ledningsgrupp och sina operativa chefer uppdaterade och i vidareutveckling.

Bakgrund

HBV har under några år arbetat med att utveckla ledare och chefer. Utvecklingen fortsätter och när de sökte en leverantör som tillför nya perspektiv och utvecklingsinsatser för att ta HBV till nya nivåer föll valet på Chefakademin. Valet skedde genom en upphandling i konkurrens med flera andra starka aktörer för ledarutveckling.

Mål

Utöver ett stärkt ledarskap är HVB:s ledarutvecklingsinsatser även ett led i att fortsätta behålla och attrahera såväl medarbetare som chefer.

Lösning

En insats för chefskollektivet för att:

 • Skapa psykologisk trygghet, öppenhet och enhetligt ledarskap.
 • Bygga kopplingar till HVB:s värderingar.
 • Utveckla det individuella ledarskapet.

Utvecklingsupplägg

Syftet är att erbjuda ledningsgruppen (avdelningschefer och vd) och HBV:s operativa ledningsgrupp, som också omfattar enhetschefer, stöd i sin utveckling. Detta avser såväl kollektivet (alla chefer) som det individuella ledarskapet och personlig utveckling med syfte att skapa ett enhetligt och resultatorienterat ledarskap, där laget är i centrum och går i linje med HBV:s värderingar och kultur.

Ledningsgruppens upplägg bygger på fyra heldagar där handledare agerar facilitator och processar ledningen utifrån nuläge till önskat läge.

Arbetssättet baseras på upplevelse, reflektion och dialog, där arbetet sker växelvis enskilt, i mindre grupper och i hela arbetsgruppen. Det förutsätter varje gruppdeltagares och chefens aktiva bidrag och medverkan genom tankar, idéer och agerande.

När det gäller ledning och operativ ledning – det så kallade chefskollektivet – så bygger upplägget på två moduler om två gång två dagar, med stöd av digital plattform för mellanliggande träning och övningar.

Utdrag från innehållet kopplat till HBV:s kultur och värderingar:

 • Att leda i utveckling och förändring
 • Psykologisk trygghet
 • Coachande förhållningssätt
 • Gruppdynamik
 • Kommunikation såväl internt som externt

”När vi sökte en utvecklingspartner för vårt ledningsarbete och våra ledare gjorde vi det i en öppen process där vi baserade valet på erfarenhet av liknande uppdrag, en väl utvecklad metodik som samtidigt är processorienterad för att på bästa sätt möta våra behov och det läge vi har varit i under arbetets gång”, säger HBV:s vd Johan Almesjö.

Resultat:

Som resultat av insatsen hittills kan man se en ledningsgrupp som:

 • Samverkar på ett helt annat plan.
 • Fokuserar alltmer på de strategiska frågorna.
 • En beslutsfattande grupp som vågar utmana och förändra.
 • Har strukturerade möten och en tydlig agenda.

När det gäller ledning och operativ ledning ser vi följande:

 • Ett mer enhetligt och resultatorienterat ledarskap.
 • Laget före jaget.
 • En gemensam plattform där cheferna talar samma språk.
 • En bättre förståelse för HBV:s kultur och värderingar, och vikten av att agera förebild i rollen som chef.