guld-metoder-na-resultat

Värdeanalys: Grunderna

Värdeanalysen har framsprungit ur tillverkningsindustrin och innebär i korthet att samtliga funktioner optimeras med hänsyn till kundnyttan.

Vad är värdeanalys? 

  • Värdeanalysen har framsprungit ur tillverkningsindustrin och innebär i korthet att samtliga funktioner optimeras med hänsyn till kundnyttan.
  • Den fokuserar på att förbättra relationen mellan funktion och kostnad hos en produkt, dvs. åstadkomma ett bättre värde.
  • Kort definierat är värdeanalys en metod med vars hjälp man försöker att på ett systematiskt sätt, och med användande av kreativitet, utforma en vara eller tjänst så att nyttofunktionerna tillhandahålls till lägsta kostnad.
  • Värdebegreppet är en kvot mellan upplevd nytta och uppoffringen i form av pris för att erhålla denna nytta.

Värde är sålunda å ena sidan förhållandet mellan kundens nytta av funktioner eller attribut hos en produkt eller tjänst, och å andra sidan den ekonomiska uppoffring i form av ett pris som måste betalas för att få tillgång till dess funk-
tioner.

Algebraiskt kan det uttryckas enligt nedan:

N (f)
V = ————
K (f)

N (f) är nyttan av funktionerna och K (f) är kostnaden för funktionerna. Täljarens och nämnarens storheter uttrycks i samma måttenhet, exempelvis kronor.

Om nyttan ökar så stiger värdet, om kostnaderna ökar (och därmed priset) så minskar värdet. Nyttan brukar delas upp i funktioner som i sin tur motsvaras av attribut i produkten eller tjänsten.

En uppdelning är i bruksfunktioner och attraktivitetsfunktioner. Med bruksfunktioner avses den del av nyttan som främjar användningen. Med attraktivitetsfunktion avses sådana attribut hos produkten eller tjänsten som enbart syftar till att göra denna begärlig att förvärva, disponera eller äga.

Ägarvärde
Under cirka 15 år har  aktieägarvärdet utgjort ett mantra (innehållslös trossats) bland många främst amerikanska konsultföretag. Värde för aktieägarna är viktigt – men på vilken tidsikt? Dessvärre har belöningssystem utformats baserade på kortsiktigt aktieägarvärde, vilket frestat företagsledningen att balansera kostnader, diskontera intäktsströmmar och på annat sätt fibbla med bokföringen i syfte att skapa kortsiktiga värden till förfång för de långsiktiga.

Medarbetarvärde
I ett flertal branscher svarar de anställda för en ökande del av förädlingsvärdena. Hit hör inte endast rena kunskapsföretag utan även andra företag vars framgång bygger på kreativt tänkande. Värde för de anställda har i många fall gått till överdrift genom att människor belönas för ekonomisk framgång utan att för den skull vara delaktiga i den innovation som ligger till grund för den ekonomiska framgången. Försäkringstjänstemän och läkemedelsdirektörer har belönats för innovationer som skapats före deras tid och av andra människor. Det är sålunda en grannlaga uppgift att belöna värdeskapande över tid och rätt individer.

Slutsatsen av diskussionen om värde är att värdet är i betraktarens ögon, det vill säga kundernas, medarbetarnas eller avnämarnas. Nästa fråga är på vilket sätt detta värde ska fördelas mellan huvudintressenterna i form av anställda, kunder och ägare. I en värld där allt fler funktioner outsourcas eller läggs ut på entreprenad blir leverantörerna en viktig faktor. Därutöver finns den politiska sektorn och närsamhället som ställer krav på organisationens agerande och värdeskapande.

Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

3 nr av Chef + Chef Premium
199 kr
Värde: 462 kr
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium