metoder-na-resultat-produktion-hjul

JIT-metoden: Resurssnål produktion

Just-in-time (JIT) kommer ursprungligen från den japanska managementfilosofin och omfattar angreppssätt och metoder för att aktivera resurserna så att väntetider minimeras, genomloppstider optimeras och effektiviteten ökar.

JIT (Just-In-Time) kallas ibland för lean production eller lagerlös produktion. Rätt sak på rätt plats i rätt tid utgör grunden för JIT.

Drivkrafterna bakom att arbeta med JIT står vanligtvis att finna i en eller fler av följande faktorer:
1. Minska ställtider i verksamheten.
2. Förbättra ordersystemet.
3. Kortare ledtider och effektivare processer.
4. Möjlighet att producera små partistorlekar.
5. Minskade produktionskostnader.
6. Reduktion av överkapacitet.
7. Minskat behov av säkerhetslager.
8. Minska felfrekvensen i produktionen.

När organisationer tar sig an ett JIT-projekt genomförs det vanligen i kombinationer av nedanstående åtgärder:
1. Köpa och producera varor i mindre partier men med högre kvalitet.
2. Utforma mer effektiva arbetsflöden och eliminera flaskhalsar i form av tid och kostnader.
3. Se över intressentrelationer och deras påverkan på produktionsapparaten.
4. Bygga starka relationer (partnerskap) med de viktiga leverantörerna.
5. Minska andel misstag och dubbelarbete.
6. Förhindra tekniska haverier och annat som kan inverka menligt på produktionen.
7. Skapa motivation och en känsla av delaktighet i produktionsprocessen hos de anställda.

Arbetet med att effektivisera de produktionsrelaterade flödena har visat sig medföra en rad effekter av delvis oväntat slag, som:
1. Stora lager ökar inte servicegraden. Slapphet i systemet och brist på precision gör att lager, tvärtemot den konventionella klokskapen, inte främjar servicenivån.
2. Produktiviteten ökar med knapphet på resurser. Högre krav på precision gör att tidhållning och kvalitet ökar, vilket medför ökad effektivitet.
3. Motivation och arbetstrivsel ökar genom ökade krav på arbetsprecision och tidhållning, vilket kanske är något överraskande.
4. Kvaliteten förbättras. En anledning till detta är att fel i JIT-systemet får allvarliga konsekvenser, varför observationer av fel ökar dramatiskt.
5. Resursåtgången reduceras, inte bara genom minskad kapitalbindning utan även i form av lägre kostnader för fel samt högre arbetsproduktivitet (som tidigare nämnts).

JIT har fått sitt största upptagningsområde vid serieproduktion inom tillverkningsindustrin. Effekten blir ofta att lagerhållningen skjuts bakåt i integrationskedjan till underleverantörer.

JIT-metoden kommer bäst till sin rätt när följande förutsättningar föreligger:
• Väl förutsägbara volymer per tidsenhet.
• Korta ledtider.
• Relativt stora kvantiteter.
• Jämn avsättning.
• Repetitativa arbetsmoment.

Dags att logga in!

Artikeln du vill läsa är låst. Logga in som tidningen Chef-prenumerant (eller bli prenumerant idag!) för att fortsätta läsa.

3 nr av Chef + Chef Premium
199 kr
Värde: 462 kr
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium
Digitalt innehåll
Direkt tillgång till digitalt innehåll på chef.se
Tidningen Chef
En prenumeration på papperstidningen
Verktygslåda
Tillgång till den digitala verktygslådan Chef Premium