Generaldirektör och chef till Statens skolverk

Datum: 26 maj, 2023

Företag: Regeringskansliet

Plats: Solna, Stockholm

Sista ansökningsdag: 19 juni, 2023

Statens skolverk (Skolverket) är förvaltningsmyndighet för skolväsendet och för vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolväsendet. Myndigheten ska genom sin verksamhet främja att alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande och till förbättrade kunskapsresultat för elever. Inom ramen för detta ska myndigheten främja en stärkt likvärdighet mellan skolor och mellan förskolor. 

Skolverket ansvarar för att på nationell nivå följa upp och utvärdera skolväsendet och ansvarar även för officiell statistik om skolväsendet och barnomsorg. Övriga större verksamhetsområden är styrdokument och prov, stöd för planering och dimensionering av utbildning på gymnasial nivå, stöd till skolutveckling och professionsutveckling, hantering av statliga stöd och bidrag och att meddela legitimationer för lärare och förskollärare. 

Myndigheten har ett samlat sektorsansvar för ett antal frågor inom ramen för sitt verksamhetsområde: funktionshinderfrågor, nationella minoriteter och de nationella minoritetsspråken samt digitalisering. 

Skolverket har också uppgifter enligt förordningen om statliga myndigheters beredskap. 

Skolverket leds av en myndighetschef som är generaldirektör. Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst tio ledamöter som utses av regeringen. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet.

Skolverkets förvaltningsanslag uppgick 2022 till 1,4 miljarder. Vidare disponerade myndigheten under 2022 sakanslag på cirka 26 miljarder, som till stor del finansierar statsbidrag till skolväsendet. Vid utgången av 2022 hade Skolverket knappt 900 anställda. Skolverket har sitt huvudkontor i Solna. För närvarande finns regionala kontor i Solna, Härnösand, Malmö och Luleå. 

Bland de utmaningar Skolverket fokuserar på just nu kan nämnas att stärka och förbättra styrning och ledarskap inom skolväsendet. Frågor som rör lärarförsörjning är också av hög prioritet för myndigheten liksom att implementera ett stort antal nyligen beslutade förändringar i skolväsendet.

Kvalifikationer

Vi söker dig som är dokumenterat god chef och ledare samt har:
• Relevant akademisk examen.
• Erfarenhet av att leda genom andra chefer.
• Goda kunskaper om det svenska skolväsendet.
• Goda kunskaper om statsförvaltningen, dess beslutsprocesser och förståelse för den politiska struktur som myndigheten verkar inom.
• Erfarenhet av att leda och utveckla kunskapsintensiva organisationer inom ramen för mål och ekonomiska förutsättningar.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.

Du ska också ha förmåga att

 • Leda strategiskt förändrings- och utvecklingsarbete i verksamheten på ett effektivt och rättssäkert sätt i enlighet med riksdagens och regeringens intentioner.
 • Engagera, entusiasmera och motivera medarbetare.
 • Leda och utveckla verksamheten inom ramen för en god förvaltningskultur.
 • Arbeta strategiskt med kompetensförsörjning.
 • Etablera och utveckla goda samarbetsformer såväl inom myndigheten som gentemot andra aktörer på området. 
 • Erfarenhet och förmåga att företräda en medialt bevakad verksamhet.
 • Företräda arbetsgivarintresset och tillsammans med övriga myndighetschefer utveckla den statliga arbetsgivarpolitiken.
 • Vara en skicklig kommunikatör och företräda myndigheten på ett professionellt och förtroendefullt sätt, nationellt och internationellt.

Det är meriterande om du har

 • Praktisk erfarenhet från Skolverkets verksamhetsområde.
 • Erfarenhet av arbete i Regeringskansliet, statlig myndighet eller riksdagen.
 • Erfarenhet av arbete inom, eller nära samarbete med, universitet och högskolor.

Övrigt
Endast den som är svensk medborgare kan anställas som generaldirektör och chef för Statens skolverk. Anställningen är placerad i säkerhetsklass. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer därför att genomföras före anställning.

Mer information
Mer information om befattningen lämnas av David Lindberg, statssekreterare och Ulrika Lundqvist, enhetschef. Frågor om anställningsvillkoren och rekryteringsprocessen besvaras av Michael Östervall, Kansliet för ledningsförsörjning till myndigheter. Du når dem via Regeringskansliets växel, tel 08-405 10 00.

Sekretess gäller för uppgift om enskild kandidats identitet.

Intresseanmälan
Välkommen att registrera din intresseanmälan och CV i vårt rekryteringsverktyg senast den 19 juni 2023.

Svensk statsförvaltning består av cirka 200 myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. Regeringen anställer myndighetscheferna och beslutar om deras anställningsvillkor. Lönen är individuell och bestäms mot bakgrund av de krav som ställs på befattningen och chefens kvalifikationer och erfarenheter. De flesta myndighetschefer anställs för en bestämd tid – normalt är den första anställningsperioden sex år.